Veiklos

Projektai

IKTSuaugusiųjų skaitmeninis raštingumasVerslumasSocialiai pažeidžiamos grupėsAgrokultūraDarnus vystymasis Moterys ir technologijosSTEAM

64 Projektai

TRAVEL

2023 - 2026

Projektas kardinaliai keičia tvarumo ugdymo principus, integruojant tarpdalykines disciplinas, ruošiant mokytojus, organizuojant įspūdingas ekskursijas ir taikant išsamias vertinimo priemones, siekiant ugdyti ekologiškai sąmoningus asmenis.

Projekto pavadinimas
TRAVEL - Mokymo planai, padedantys gauti prieigą prie virtualios mokymosi aplinkos

Apie projektą
Projektu siekiama iš esmės pakeisti tvarumo ugdymą, integruojant aplinkosaugos temas į visus mokomuosius dalykus, užtikrinant profesinį mokytojų tobulėjimą, įtraukiančias virtualias ekskursijas į biosferos rezervatus ir išsamias vertinimo priemones. Puoselėjant holistinį požiūrį mokyklos bendruomenėje ir skatinant pasaulinį bendradarbiavimą, siekiama išugdyti ekologiškai sąmoningus asmenis, pasirengusius spręsti aplinkosaugos problemas.

Projekto kodas
2023-1-IT02-KA220-SCH-000154173

Projekto vykdymo laikotarpis
2023 - 2026

Finansavimo šaltinis
Erasmus+

Koordinatorius
ANTARES Company for Organizational Systems Development a r

Partneriai

Baltic Education Technology Institute
Indepcie SCA
Piero della Francesca annexa Boarding School
Colegio Séneca S.C.A.
Kauno r. Domeikavos gimnazija
STOWARZYSZENI
Zespół Szkół ekonomiczno Ogólnokształcącyc h we Wrocławiu

Projekto tikslai
1. Sutelkti dėmesį į tvarumo ugdymą, naudojant aplinkosauginį švietimą kaip tarpdalykinę temą, papildančią techninius-mokslinius mokyklinius dalykus. 2. Organizuoti mokytojų ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą darnaus vystymosi, ypač aplinkosaugos, klausimais, laikantis visos mokyklos požiūrio. 3. Aprūpinti mokytojus vertinimo priemonėmis, skirtomis su aplinkos tvarumu susijusioms kompetencijoms, žinioms, vertybėms ir elgesiui vertinti.

DigiBoost

2023 - 2026

Projektas \"DigiBoost\", kuriuo kaimo bendruomenėms suteikiama daugiau galimybių pasitelkiant skaitmeninį verslumą, daugiausia dėmesio skiria tokiems pagrindiniams prioritetams kaip įtraukusis mokymasis, skaitmeninė transformacija ir įvairovė. Teikiame visapusišką švietimą ir išteklius, kad asmenys įgytų skaitmeninei ekonomikai reikalingų įgūdžių, skatinančius verslumą ir inovacijas. Prisijunkite prie mūsų kurdami tvarius verslus, didindami užimtumą ir prisidėdami prie ekonominio augimo nepakankamai aptarnaujamuose regionuose.

Projekto pavadinimas
DigiBoost: Kaimo bendruomenių skaitmeninio verslumo skatinimas, siekiant sustiprinti vietos ekonomiką

Apie projektą
Projektas \"DigiBoost\", kurio tikslas - įgalinti socialiai atskirtų kaimo vietovių bendruomenes, siekia skatinti tvarų vystymąsi pasitelkiant skaitmeninį verslumą. Mūsų iniciatyva, suderinta su pagrindiniais prioritetais, tokiais kaip įtraukiojo mokymosi galimybių kūrimas, skaitmeninės transformacijos ir įvairovės skatinimas, suteikia asmenims įgūdžių, reikalingų skaitmeninei ekonomikai valdyti. Teikdami visapusišką švietimą, mentorystę ir išteklius, siekiame ugdyti verslumą, skatinti technologijų diegimą ir uždegti novatoriškas verslo idėjas. Mūsų tikslas - ne tik kurti tvarius verslus ir užimtumo galimybes, bet ir prisidėti prie ekonomikos augimo ir socialinės sanglaudos mūsų aptarnaujamuose regionuose. Prisijunkite prie mūsų kurdami teisingesnę visuomenę, kurioje skaitmeninėje eroje gali klestėti visi, nepriklausomai nuo kilmės.

Projekto kodas
2023-1-TR01-KA220-ADU-000161954

Projekto vykdymo laikotarpis
2023 - 2026

Finansavimo šaltinis
Erasmus+

Koordinatorius
Antalya Bilim Universitesi

Partneriai

Ozara Storitveno In Invalidsko Podjetje Doo
Federacion Provincial De Asociaciones De Personas Con Discapacidad Fisica Y Organica De Sevilla
Baltic Education Technology Institute
Pmi Services Soc. Coop. arl.
Atabey Halk Egitimi Merkezi Mudurlugu

Projekto tikslai
Projekto tikslas - skatinti skaitmeninį verslumą kaimo vietovėse teikiant švietimą, mentorystę ir išteklius socialiai remtiniems asmenims. Siekiama ugdyti jų verslumo įgūdžius, didinti technologijų naudojimą, skatinti novatoriškas verslo idėjas, kurti užimtumo galimybes ir stiprinti bendruomenes. Konkretūs rezultatai - tai tvarių verslų kūrimas, įsidarbinimo galimybių didinimas, ekonominės plėtros skatinimas ir socialinės sanglaudos gerinimas.

Think Twice

2023 - 2025

Projektas \"Think Twice\" remia formaliojo švietimo sistemą didindamas žiniasklaidos ir skaitmeninį raštingumą. Jis skirtas pedagogams, įskaitant būsimus mokytojus, įvairaus amžiaus besimokančius asmenis, sprendimus švietimo srityje priimančius asmenis ir bendruomenes. Projekto tikslas - teikti praktines priemones, mokymo galimybes ir politines rekomendacijas, skirtas besikeičiančiai mokymosi ir bendravimo aplinkai. Be to, jis apima socialinės žiniasklaidos kampaniją, kuria siekiama didinti informuotumą apie dezinformaciją.

Projekto pavadinimas
Think Twice: Žiniasklaidos priemonių taikymo švietime skatinimas

Apie projektą
Projekto \"Think Twice\" tikslas - remti formaliojo švietimo sistemą, atsižvelgiant į besikeičiančius mokymosi ir bendravimo būdus. Daugiausia dėmesio skiriama besimokančiųjų ir pedagogų kompetencijai ugdyti, švietimo paslaugų teikėjų gebėjimams stiprinti ir politinėms rekomendacijoms, susijusioms su žiniasklaidos ir skaitmeniniu raštingumu švietime, teikti. Projektas skirtas pedagogams, dirbantiems formaliojo švietimo įstaigose, įskaitant pradinį, vidurinį ir suaugusiųjų švietimą, taip pat universitetų studentams, besirengiantiems tapti mokytojais. Be to, jis tiesiogiai pasiekia įvairių amžiaus grupių (8-12 metų, paauglių ir suaugusiųjų) besimokančiuosius, kad pasiūlytų praktinių žiniasklaidos priemonių naudojimo raštingumui ugdyti skirtų priemonių. Projektu taip pat siekiama daryti įtaką švietimo sprendimų priėmėjams instituciniu ir regioniniu / nacionaliniu lygmenimis ir didinti bendruomenių informuotumą vykdant socialinės žiniasklaidos kampaniją apie dezinformaciją.

Projekto kodas
101132853

Projekto vykdymo laikotarpis
2023 - 2025

Finansavimo šaltinis
Erasmus+

Koordinatorius
Ustanova za obrazovanje odraslih dante

Partneriai

Cesie
Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente Timisoara Asociatia
Baltic Education Technology Institute
Mentortec servicos de apoio a projectos tecnologicos sa
Syncnify
The rural hub company limited by guarantee (TRH)
Inspectoratul scolar judetean timis (ISJ Timis)
Odyssea amke (LIFE-ODYSSEA)

Projekto tikslai
Projektu siekiama:

 • Stiprinti besimokančiųjų ir pedagogų kompetencijas medijų ir skaitmeninio raštingumo srityje.

 • Ugdyti švietimo paslaugų teikėjų gebėjimus prisitaikyti prie sparčių mokymosi ir komunikacijos pokyčių.

 • Suteikti kokybiško mokymo galimybes būsimiems mokytojams (universitetų studentams) apie medijų raštingumo integravimą į ugdymą.

 • Atsižvelgti į skirtingų amžiaus grupių (8-12 metų, paauglių, suaugusiųjų) besimokančiųjų poreikius, siūlant praktines medijų raštingumo ugdymo priemones.

 • Įtakoti sprendimus švietimo srityje priimančius asmenis tiek instituciniu, tiek regioniniu ir (arba) nacionaliniu lygmenimis, teikiant politines rekomendacijas.

 • Vykdyti socialinės žiniasklaidos kampaniją, skirtą didinti bendruomenių informuotumą apie dezinformaciją.

Digi-Peda

2023 - 2025

Projektu remiamas skaitmeninės transformacijos planavimas ir įgyvendinimas dabartinėse sistemose. Jis taip pat padeda kurti skaitmeninį turinį ir pedagoginę praktiką. Pasitelkdami šį projektą universiteto studentų atstovai (reps) ir būsimieji lyderiai galės tobulinti naujus mokymosi ir mokymo metodus.

Projekto tinklapio nuoroda

Projekto pavadinimas
XXI a. skaitmeninė pedagogika geresniam ir tvariam vystymuisi aukštajame moksle kurti

Apie projektą
Projektu remiamas skaitmeninės transformacijos planavimas ir įgyvendinimas dabartinėse sistemose. Jis taip pat padeda kurti skaitmeninį turinį ir pedagoginę praktiką. Pasitelkdami šį projektą universiteto studentų atstovai (reps) ir būsimieji lyderiai galės tobulinti naujus mokymosi ir mokymo metodus. Projekto tikslinės grupės - universiteto studentų asociacijų / klubų / centrų / klasių / fakultetų / universitetų atstovai. Šalyse partnerėse dėl skaitmeninės pedagogikos trūkumo kyla svarbių problemų. Ši tikslinė grupė bus ateities ambasadoriai. Šie atstovai ateityje bus daugelio didelių ir mažų įmonių ar nevyriausybinių organizacijų vadovai ar lyderiai. Dėl šios priežasties projektas Europos lygmeniu įvardytas kaip tarpdisciplininis. Visi partneriai dirbo ir turi patirties švietimo technologijų ir edukologijos mokslų srityse. Visi jie mano, kad skaitmeninės pedagogikos reikšmė vis didėja.

Projekto kodas
2023-1-RO01-KA220-HED-000153589

Projekto vykdymo laikotarpis
2023 - 2025

Finansavimo šaltinis
Erasmus+

Koordinatorius
Scoala Nationala de studii politice si administrative

Partneriai

Baltic Education Technology Institute
Canakkale Onsekiz Mart Universitesi
Latvijas Universitate
University of Macedonia

Projekto tikslai
Šio projekto tikslas - ugdyti universitetų studentų skaitmeninės pedagogikos kompetencijas, kuriant inovatyvią modulinę skaitmeninės pedagogikos mokymo programą, kuriant mokymo ir mokymosi e. platformą ir rengiant scenarijais pagrįstą vaizdinį skaitmeninės pedagogikos vadovą. Universitetų studentų asociacijų / klubų / centrų / klasių atstovai ir universitetų studentai naudosis efektyvesniais mokymo ir mokymosi metodais nuotolinio mokymo veikloje.

Digit2Me

2023 - 2026

Projekto \\\"Digit2Me\\\" tikslas - padėti spręsti socialinius, emocinius ir praktinius pažeidžiamų kaimo vietovių jaunų žmonių, ypač neįgaliųjų, poreikius, suteikiant jiems rūpestingą ir palaikantį suaugusiojo pavyzdį, kuris galėtų patarti ir padrąsinti.

Projekto tinklapio nuoroda

Projekto pavadinimas
Skaitmeninė mentorystė neįgaliems jaunuoliams kaimo vietovėse: Įgūdžių, reikalingų savarankiškam gyvenimui, tobulinimas; mano ateities gerinimas

Apie projektą
Projekto \\\"Digit2Me\\\" tikslas - padėti spręsti socialinius, emocinius ir praktinius pažeidžiamų kaimo vietovių jaunų žmonių, ypač neįgaliųjų, poreikius, suteikiant jiems rūpestingą ir palaikantį suaugusiojo pavyzdį, kuris galėtų patarti ir padrąsinti. Jaunimo specialistams ir jauniesiems mentoriams, dalyvaujantiems mūsų projekto veiklose, \\\"Digit2Me\\\" gali padėti užmegzti ryšį su atokiose vietovėse gyvenančiais jaunuoliais ir suteikti jiems paramą, kurios reikia, kad jie galėtų klestėti; individualizuotą paramą, kurią galima pritaikyti prie konkrečių kiekvieno jaunuolio poreikių. Tai gali padėti jaunimo reikalų specialistams geriau remti YPD teikiant tikslines rekomendacijas ir paramą. Be to, projektas yra veiksmingas skatinant socialinius ryšius: padeda jaunuoliams užmegzti prasmingus ryšius su mentoriais ir kitais jaunais žmonėmis, puoselėjant bendruomeniškumo ir priklausymo jausmą.  

Projekto kodas
2023-1-ES02-KA220-YOU-000154621

Projekto vykdymo laikotarpis
2023 - 2026

Finansavimo šaltinis
Erasmus+

Koordinatorius
Federacion Provincial De Asociaciones De Personas Con Discapacidad Fisica Y Organica De Sevilla

Partneriai

Ozara Storitveno In Invalidsko Podjetje Doo
Consorzio Cooperative Sociali Sgs Servizi Globali Sociosanitari
Ländliche Erwachsenenbildung Thüringen E.V.
Baltic Education Technology Institute
Antalya Bilim Universitesi

Projekto tikslai
Projektu Digit2Me siekiama: • Sukurti išsamią mokymo programą ir kitas pedagogines priemones, skirtas pažeidžiamam jaunimui, gyvenančiam kaimo vietovėse. • Skatinti jų socialinę įtrauktį ir perėjimą prie savarankiško gyvenimo kaip aktyvių kaimo bendruomenių, kuriose jie gyvena, narių, atsižvelgiant į pažeidžiamiausią jų grupę - neįgalius jaunuolius (YPD). • Spręsti kai kuriuos iššūkius, su kuriais kaimo vietovėse susiduria YPD, pavyzdžiui, ribotas galimybes mokytis ir įsidarbinti.  

RbtcsInEdu

2023 - 2025

Šiuo projektu partneriai planuoja sumažinti pradinių klasių mokinių nerimo lygį matematikos pamokose, taikydami naujoviškus mokymo metodus ir būdus. Matematikos paskaitose bus naudojamos robotų programos, kad abstrakčios sąvokos taptų konkrečios ir būtų pasinaudota šios amžiaus grupės vaikų susidomėjimu. Jiems patiks matematikos pamokos su robotikos programomis, padidės jų pasitikėjimas savimi ir ateityje jie susidomės STEM.

Projekto tinklapio nuoroda

Projekto pavadinimas
Matematikos mokymas be nerimo naudojant robotų programas mišriame mokyme

Apie projektą
Šiuo projektu planuojame sumažinti pradinių klasių mokinių nerimo lygį matematikos pamokose, taikydami naujoviškus mokymo metodus ir būdus. Matematikos paskaitose bus naudojamos robotų programos, kad abstrakčios sąvokos taptų konkrečios ir būtų pasinaudota šios amžiaus grupės vaikų susidomėjimu. Jiems patiks matematikos pamokos su robotikos programomis, padidės jų pasitikėjimas savimi ir ateityje jie susidomės STEM.   Kandidatai į mokytojus bus mokomi, kaip taikant mišrųjį ugdymą sumažinti pradinių klasių mokinių matematinį nerimą naudojant robotų programas. Modulinė mokymo programa, vaizdo įrašų platforma ir vaizdinis mokytojo vadovas sukurs turtingo turinio mokomąją medžiagą matematikos nerimui mažinti ir ja galės naudotis visi. Tyrimų rezultatai prisidės prie robotų programų ir mišriųjų programų skaitmeninio ugdymo plėtojimo.

Projekto kodas
2023-1-LV01-KA220-HED-000153826

Projekto vykdymo laikotarpis
2023 - 2025

Finansavimo šaltinis
Erasmus+

Koordinatorius
Latvijas Universitate

Partneriai

Baltic Education Technology Institute
Canakkale Onsekiz Mart Universitesi
Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego W Warszawie
South-West University Neofit Rilski

Projekto tikslai
Projekto metu bus parengti trys pagrindiniai susiję mokslinių tyrimų rezultatai. Partneriai sukurs robotika pagrįstą modulinę mokymo programą, skirtą mišriam ugdymui, kuri suteiks mokslinę infrastruktūrą kandidatams į mokytojus. Antra, bus parengta ir į platformą įkelta robotikos produkcija. Tuomet bus parengtas vaizdinis mokytojo vadovas, skirtas padėti ikimokyklinio ugdymo mokytojams ir mokytojams. Projekto tikslams pasiekti bus surengti trys seminarai, praktiniai užsiėmimai ,konferencija, bandomasis tyrimas ir kt.

Green Manuals

2023 - 2025

Green Manuals, kaip plėtros projektas, siekia sukurti naujoviškus atvirojo švietimo išteklius, pagreitinant skaitmeninio ugdymo sprendimus per metodinį tobulinimą, pagrįstą duomenų skaidymo metodu.

Projekto tinklapio nuoroda

Projekto pavadinimas
Žalias augimas, klimato kaita ir tvarus vystymasis

Apie projektą
Green Manuals, kaip plėtros projektas, siekia sukurti naujoviškus atvirojo švietimo išteklius, pagreitinant skaitmeninio ugdymo sprendimus per metodinį tobulinimą, pagrįstą duomenų skaidymo metodu. Taigi, projekto tikslas yra sukurti skaitmeninių vadovų kūrimo mokymo programą, pritaikytą įvairiems suaugusiųjų švietėjų poreikiams visapusiškame suaugusiųjų švietime, nes perėjimas prie skaitmeninių žinynų leidžia sumažinti rašalo ir popieriaus suvartojimą, o tai sumažina išlaidas ir poveikį aplinkai.

Projekto kodas
NPAD-2023/10104

Projekto vykdymo laikotarpis
2023 - 2025

Finansavimo šaltinis
Nordplus

Koordinatorius
Equality Centre

Partneriai

Baltic Education Technology Institute
LDASA

Projekto tikslai
Pagrindinis projekto tikslas - kurti inovatyvius atviruosius švietimo išteklius, paspartinant skaitmeninio švietimo sprendimus, rengiant metodologiją, pagrįstą duomenų skaidymo metodu. Taigi projekto tikslas - sukurti skaitmeninio vadovo kūrimo programą, pritaikytą įvairiems suaugusiųjų švietėjų poreikiams visapusiškame suaugusiųjų švietime. Inovatyvus elementas - galimybė tarpininkauti vizualiniam suvokimui vadovėliuose, taikant pritaikomus interpretavimo procesus, suteikiant vaisingą alternatyvą analitinei popierinio formato vadovėlių pozicijai ir kartu gerokai sumažinant sąvartynų atliekų kiekį. Todėl dalyviai patobulins savo įgyjamas tvarumo kompetencijas, kad galėtų sutelkti dėmesį ne tik į individualų analizės lygmenį, kurti inovatyvius atvirojo švietimo išteklius ir integruoti juos į suaugusiųjų mokymą. Be to, partnerystė skatina institucinį įgalinimą, kolektyviai pertvarkant esamus mokymosi metodus, atitinkančius vietos kontekstą, - į žaliąjį perėjimą, pasitelkiant projektinį mąstymą ir bendro projektavimo veiklą, skatinant rezultatų sklaidą ir panaudojimą tarp suaugusiųjų švietimo įstaigų.

WeUnique

2023 - 2024

Nuo 2024 m. Lietuvoje prasideda įtraukiojo ugdymo reforma, kuriai ruoštis pradedama jau dabar, kuo greičiau paruošiant medžiagą ir mokytojus. Taip galėtume išvengti katastrofos, su kuria susidūrėme, kai užklupo covid pandemija, o mokytojai ir mokyklos nebuvo pasiruošę taikyti internetinio ugdymo, nors skaitmeninės priemonės jau seniai buvo pasiekiamos.

Projekto tinklapio nuoroda

Projekto pavadinimas
Internetiniai kursai, skirti kurti įtraukiąją klasės aplinką mokytojams

Apie projektą
Projekto tikslas - padėti mokytojams ir mokyti juos įtraukiosios klasės kūrimo, kuri padėtų suprasti žmonių skirtumus ir tai, kad žmonės negali būti atstumti vien dėl to, kad jie skiriasi nuo daugumos arba to, ką dauguma žmonių supranta kaip „normalumą\". Svarbu pradėti šviesti vaikus nuo mažens ir siekti, kad jaunoji karta būtų imlesnė ir įgytų įgūdžių bendrauti ir dirbti su skirtingo profilio žmonėmis.  

Projekto kodas
2022-2-LT01-KA210-SCH-000101111

Projekto vykdymo laikotarpis
2023 - 2024

Finansavimo šaltinis
Easmus+

Koordinatorius
Nacionalinė Distancinio Mokymo Asociacija

Partneriai

Federacion Provincial De Asociaciones De Personas Con Discapacidad Fisica Y Organica De Sevilla
Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente Timisoara Asociatia
Baltic Education Technology Institute

Projekto tikslai
Pagrindiniai projekto tikslai, kuriuos norima pasiekti:

 1. Didelis dėmesys priimančios bendruomenės kūrimui klasėje
 2. Šviesti ir mokyti vaikus žmonių skirtumų
 3. Gerinti skirtingo profilio vaikų įtrauktį klasėje
 4. Suteikti „kitokiems\" vaikams galimybę tapti vertingais bendruomenės nariais, užmegzti santykius ir įgyti įgūdžių
 5. Didinti mokinių supratimą apie žmonių įvairovę
 6. Padėti pagrindą šiai kartai neskirstyti žmonių pagal jų skirtumus
 7. Sumažinti patyčias, diskriminaciją
 8. Skatinti, kad visi nusipelno vienodo išsilavinimo
 9. Pašalinti įsišaknijusį barjerą tarp „normalių\" mokinių ir kitokios kultūros ar kitokią negalią turinčių mokinių
 10. Suteikti mokytojams medžiagą ir (arba) įrankį, kuris padėtų nustatyti skirtingų mokinių stipriąsias ir silpnąsias puses
 11. Išmokyti vaikus bendrauti su įvairaus profilio mokiniais, su kuriais jie susiduria klasėje
 12. Didinti informuotumą apie mokytojų psichinę sveikatą ir stresą, kurį jie patiria dirbdami su skirtingais vaikais, ir apie tai, kur ieškoti pagalbos, kai jaučiamas per didelį stresas.

smARt

2022 - 2024

Papildytosios realybės naudojimas švietime gali paversti mokyklos aplinką draugiškesne technologijoms ir suteikti moksleiviams daugiau įvairių mokymosi galimybių. Pasak mokslininkų, papildytosios realybės naudojimas gali padidinti dalyvavimo, supratimo ir mokymosi lygį, t. y. tris pagrindinius visų švietimo sistemų tikslų elementus.

Projekto tinklapio nuoroda

Projekto pavadinimas
smARt - papildytosios realybės technologijos pritaikymas mokyklose

Apie projektą
ES susiduria su STEM įgūdžių krize. Šie įgūdžiai svarbūs įvairioms pramonės šakoms - nuo gamybos iki meno. Kandidatų į inžinerines (ir apskritai STEM) profesijas pasiūla neatitinka paklausos. Priežasčių yra daug: prastas suvokimas ir susidomėjimo inžinerijos ir gamtos mokslų profesijomis trūkumas, prasti mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos dalykų pasiekimai ir pažangumas mokykloje, tęstiniame ir aukštajame moksle, jaunimas renkasi ne inžinerines profesijas. Jaunimas vis labiau nusišalina nuo STEM, o tai pasireiškia tuo, kad mažėja norinčiųjų studijuoti tuos STEM dalykus, kurie bus labai svarbūs ateities ekonomikos augimui. Papildytoji realybė - tai 3D technologija, realiuoju laiku sujungianti fizinį ir skaitmeninį pasaulius.

Projekto kodas
2022-1-LT01-KA220-SCH-000087659

Projekto vykdymo laikotarpis
2022 - 2024

Finansavimo šaltinis
Easmus+

Koordinatorius
Baltic Education Technology Institute

Partneriai

Macibu centrs “EVA-93“
Centro Internazionale Per La Promozione Dell`educazione E Lo Sviluppo Associazione
Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente Timisoara Asociatia
I And F Education And Development Limited
Canakkale Onsekiz Mart Universitesi

Projekto tikslai
Konkretūs projekto tikslai: 1. Padidinti moksleivių dalyvavimą ir susidomėjimą STEM dalykais 2. Didinti informuotumą ir atkreipti dėmesį į technologijų naudojimo svarbą mokyklose vietos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis 3. Didinti moksleivių ir mokytojų ugdymo proceso kokybę 4. Aprūpinti moksleivius ir mokytojus tinkamomis priemonėmis 5. Sukurti ir propaguoti priemones ir vadovus, skirtus naudoti vietos ir visos Europos mastu, siekiant padėti mokykloms pereiti prie skaitmeninimo 6. Didinti mokyklinio ugdymo kokybę dalyvaujančiose šalyse 7. Stiprinti įvairių Europos subjektų, dirbančių švietimo ir technologijų plėtros srityje, bendradarbiavimą 8. Užmegzti bendradarbiavimą ir partnerystę Europos lygmeniu 9. Plėtoti ir skatinti moksleivių STEM kompetencijas 10. Skatinti įvairiose šalyse vykdomą Europos kvalifikacijos kėlimo kelią, skirtą papildytosios realybės naudojimui įvairiose srityse 11. Padidinti dalyvaujančių partnerių ir jų suinteresuotųjų šalių technologinių žinių kokybę 12. Skatinti mokytojų technologinės srities kompetencijų tobulinimą visą gyvenimą.

Delta at work

2022 - 2024

Partnerystės tikslas - parengti mokymo programą šiose keturiose pagrindinėse srityse: Kognityvinė, Tarpasmeninė, Savivaldos, Skaitmeninė. Galbūt pirmą kartą jos atrodo subalansuotos (daugiausia dėmesio skiriama žmogiškiesiems įgūdžiams, bet nepamirštama ir skaitmeninių), taip pat suskirstytos į 56 pamatinius įgūdžius, kurie padės piliečiams sėkmingai dirbti ateityje.

Projekto tinklapio nuoroda

Projekto pavadinimas
Distinct elements of talent at the workplace

Apie projektą
Partnerystės tikslas - parengti mokymo programą šiose keturiose pagrindinėse srityse: Kognityvinė, Tarpasmeninė, Savivaldos, Skaitmeninė. Galbūt pirmą kartą jos atrodo subalansuotos (daugiausia dėmesio skiriama žmogiškiesiems įgūdžiams, bet nepamirštama ir skaitmeninių), taip pat suskirstytos į 56 pamatinius įgūdžius, kurie padės piliečiams sėkmingai dirbti ateityje. Tai atskiri talentų elementai (DELTA), patenkantys į šias įgūdžių grupes. Būtent todėl jie vadinami DELTomis, o ne įgūdžiais, nes yra įgūdžių ir nuostatų derinys. Todėl norint kelti DELTA gebėjimus, reikėtų ne tik nuolatinio suaugusiųjų mokymo, bet gali tekti keisti ir suaugusiųjų mokymo kursų programas. Darbuotojams, kurie neįsisavina šių atskirų gabumų elementų, gresia pavojus likti nuošalyje nuo naujų darbo rinkos tendencijų. Tai gali paveikti tiek į rinką ateinančias naujas kartas, turinčias gerą techninį pasirengimą, bet menkai įvaldžiusias minkštuosius įgūdžius, tiek aktyvius darbuotojus, kurie, neturėdami specialaus pasirengimo, pateko į tendenciją, vertinančią įgūdžius, kuriems jie nebuvo parengti.

Projekto kodas
2021-2-DE02-KA220-VET-000048453

Projekto vykdymo laikotarpis
2022 - 2024

Finansavimo šaltinis
Erasmus+

Koordinatorius
HeurekaNet - Freies Institut für Bildung, Forschung und Innovation e.V.

Partneriai

Stowarzyszenie Arid
I And F Education And Development Limited
Baltic Education Technology Institute
Institute of Economics of the Latvian Academy of Sciences
Indepcie SCA

Projekto tikslai
Pagrindiniai šio projekto tikslai yra šie:

 • Nustatyti tikruosius darbo įgūdžius.
 • Palyginti juos su \"McKinsey\" aprašytomis ir WEF remiamomis DELTomis.
 • Nustatyti, kaip šios DELTos veikia kasdienę profesinę veiklą.
 • Nustatyti šių DELTų keliamus pavojus ir galimybes mokymo/įgijimo procese ir darbo vietų stabilumui vidutinės trukmės laikotarpiu.
 • Reikalaujamų DELTų lygio matavimas ir vertinimas.
 • Neakivaizdinės medžiagos, pagrįstos e. mokymosi ir audiovizualiniais ištekliais, kūrimas.

e-Teach

2021 - 2023

Šiuo projektu siekiama suburti skaitmeninės pedagogikos srityje dirbančius dėstytojus ir perkelti švietimo pedagogikos taikomąsias programas į skaitmeninę švietimo pedagogiką. Šiuo projektu siekiama pašalinti šio dalyko trūkumą, suteikiant ugdymo fakulteto kandidatams ir dėstytojams skaitmeninės pedagogikos įgūdžių.

Projekto tinklapio nuoroda

Projekto pavadinimas
Upskilling Digital Pedagogy for Teachers and Future Teachers

Apie projektą
Šiame projekte, pasitelkiant intelektinius rezultatus, susitikimus, įvairius renginius ir kitas veiklas, planuojama transformuoti pedagoginius metodus ir technikas į skaitmeninius pedagoginius metodus ir technikas bei pateikti skaitmeninį vadovą, kaip diegti skaitmeninę pedagogiką nuotoliniame mokyme. Būsimieji mokytojai ir dėstytojai įgis skaitmeninės pedagogikos įgūdžių. Taigi būsimieji mokytojai sėkmingai mokys mokinius mokymosi rezultatų, taikydami skaitmeninę pedagogiką nuotolinio ugdymo praktikoje savo mokyklose. Be to, ateityje įvyks radikalūs pokyčiai edukologijos mokslų srityje.

Projekto kodas
2021-1-BE02-KA220-HED-000032196

Projekto vykdymo laikotarpis
2021 - 2023

Finansavimo šaltinis
Erasmus+

Koordinatorius
Vrije Universiteit Brussel

Partneriai

Społeczna Akademia Nauk
Baltic Education Technology Institute
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
Canakkale Onsekiz Mart Universitesi
Helsingin Yliopisto

Projekto tikslai
Šio projekto tikslai yra šie:

 1. Stiprinti būsimų studentų gebėjimus ugdymo skyriuose ir suteikti jiems galimybę puikiai mokytis.
 2. Skatinti skaitmeninę pedagogiką, siekiant geresnių pažintinių ir įgyvendinimo įgūdžių ugdymo skyrių studentams.
 3. Investuoti į naujoviškus metodus, pavyzdžiui, mokymo metodikas ir būdus, ir prisidėti prie mokymosi rezultatų tobulinimo.

BLwithRobotics

2021 - 2024

Šio projekto tikslas yra kurti naujoviškus metodus ir būdus, skirtus sumažinti pradinių klasių mokinių nerimą dėl matematikos, paversti šio dalyko mokymąsi smagiu pritaikant robotikos programas.

Projekto tinklapio nuoroda

Projekto pavadinimas
Robotikos naudojimas siekiant palengvinti matematikos mokymąsi

Apie projektą
Šio projekto metu sukurtais tyrimo rezultatais yra siekiama sumažinti pradinių klasių mokinių nerimą dėl matematikos. Priešmokyklinio ugdymo mokytojai pedagoginiuose fakultetuose bus mokomi matematikos mokyti linksmai, pasitelkiant robotikos programas. Prie profesinio tobulėjimo prisidės scenarijais pagrįsta vaizdo įrašų biblioteka ir elektroninė knyga, kurią bus galima kurti studijuojant ir baigus studijas. Bus sukurti 3 intelektinės veiklos rezultatai, kurie padės sumažinti mokinių matematikos nerimą:

 • Modulinė mokymo programa, parengta taikant mišrųjį mokymosi metodą, įskaitant mokymosi praktiką žingsnis po žingsnio bei internetinės mokymosi medžiagos naudojimą pradinėse mokyklose.
 • Virtuali vaizdo įrašų biblioteka, įskaitant scenarijais pagrįstą mokymosi ir (arba) mokymo veiklas, skirtas robotikos naudojimui matematikos ugdyme pradinėse mokyklose.
 • Elektroninė knyga apie robotikos taikymą matematikos ugdymui pasitelkiant mišrųjį ugdymą.

Projekto kodas
2021-1-RO01-KA220-HED-000023025

Projekto vykdymo laikotarpis
2021 - 2024

Finansavimo šaltinis
Erasmus+

Koordinatorius
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

Partneriai

Społeczna Akademia Nauk
Baltic Education Technology Institute
Canakkale Onsekiz Mart Universitesi
Latvijas Universitate

Projekto tikslai
Pagrindiniai šio projekto tikslai yra šie:

 • Sukurti naujoviškus metodus ir būdus, skirtus sumažinti matematikos nerimą pradinėse mokyklose.
 • Didinti priešmokyklinio ugdymo mokytojų supratimą apie ugdymo metodus, kurie panaikintų matematikos nerimą.
 • Sumažinti problemas, su kuriomis būsimieji mokytojai susidurs ateityje.
 • Sukurti lengvai išmokstamą ir lengvai dėstomą scenarijais pagrįstą robotikos programų biblioteką matematikos mokymui.
 • Sukurti žinyną, kuriame būtų paaiškinti robotikos taikymo matematikos mokyme principai, kuriais perspektyvūs mokytojai visada galės pasinaudoti mišriojo mokymo procese.
 • Sužadinti norą pradinių klasių mokiniams ateityje dirbti gamtos mokslų srityje.
 • Suteikti mokiniams inovatyvaus ir kūrybiško mąstymo įgūdžių.

WOMEN4IT

2022 - 2023

WOMEN4IT: Inovatyvūs sprendimai kaip padidinti mergaičių ir jaunų moterų integraciją į skaitmeninę visuomenę. Pagrindinis projekto tikslas yra ugdyti jaunų moterų, kurioms gresia atskirtis nuo darbo rinkos, skaitmenines kompetencijas, taip gerinant jų įsidarbinimo galimybes.

Projekto tinklapio nuoroda

Projekto pavadinimas
WOMEN4IT: Inovatyvūs sprendimai kaip padidinti mergaičių ir jaunų moterų integraciją į skaitmeninę visuomenę

Apie projektą

WOMEN4IT nagrinėja besitransformuojančios skaitmeninės darbo rinkos struktūrą, kurioje dirba mažiau moterų nei vyrų. Be tinkamai skiriamo dėmesio, šis skaitmeninis atotrūkis padidės ir tik paaštrins lyčių nelygybės problemas.

Veiklos sritys:

 • Neužpildytų skaitmeninių darbų kategorijų tyrimai ir jų identifikavimas
 • Jaunų moterų informuotumo didinimas, siekiant tobulinti jų skaitmenines kompetencijas ir pasirinkti karjerą IKT srityje.
 • Profilio sudarymo įrankis ir metodika
 • 1000 jaunų moterų profilių sudarymas
 • Trūkstamų įgūdžių ir kompetencijų analizė
 • Mokymo planų sukūrimas
 • Kartu su darbdaviais, jaunoms moterims, sudaryti individualūs mokymosi planai
 • Jaunų moterų įdarbinimas
 • Projekto veiklos ir rezultatų sklaida
 • Rezultatų tvarumo planas
Projektas bus įgyvendintas 7 šalyse: Graikijoje, Airijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Maltoje, Rumunijoje ir Ispanijoje. Partneriai iš Norvegijos (“Europos Moterų ir Technologijų Centras”) ir Belgijos (Skaitmeninė Europa) pasinaudodami savo ilgamete moterų darbo IKT srityje patirtimi, prisidės prie programos įgyvendinimo. Iš pradžių, projekto rezultatais naudosis tikslinė projekto grupė – 700 jaunų moterų. Joms bus suteiktas formalus švietimas. Vėliau, inovatyvūs projekto rezultatai bus prieinami viešai ir jais galės pasinaudoti visi jauni žmonės. Planuojamas jaunų moterų įdarbinimas, bus naudingas ir kitoms jaunimo grupėms, su darbo rinka susijusioms suinteresuotosioms šalims, pvz., Darbdaviams, mokymo paslaugų teikėjams, bendruomenėms ir nevyriausybinėms organizacijoms. Dėl preciziškai atliktų tyrimų ir darbuotojų ieškančių darbdavių indėlio į projektą, bus užtikrinti tvarūs ilgalaikiai procesai ir priemonės. Naujos dalyvių pažintys ir pritaikomos padės kurta tvarumą, dalinantis gerosiomis praktikomis skirtingose teritorijose su skirtingomis žmonių grupėmis.

Projekto kodas
2017-1-094

Projekto vykdymo laikotarpis
2022 - 2023

Finansavimo šaltinis
EEE ir Norvegijos finansinis mechanizmas

Koordinatorius
Latvian Information and Communication Technology Association

Partneriai

Fundación Plan International España
Creative Thinking Development
Fundația Eos – Educating For An Open Society
Cranfield University
Ecdl Ireland Ltd.
European Centre For Women And Technology
DigitalEurope
Malta Communications Authority
Baltic Education Technology Institute

Projekto tikslai
Pagrindinis projekto tikslas yra ugdyti jaunų moterų, kurioms gresia atskirtis nuo darbo rinkos, skaitmenines kompetencijas, taip gerinant jų įsidarbinimo galimybes.

Time4IT

2021 - 2023

Pagrindinis šio projekto tikslas – puoselėti šiuolaikiškesnę DSS švietimo kultūrą Europoje, todėl pirmenybę teikti autentiško ugdymo galimybėms per mokymo programą ir mokymosi aplinką, kuri yra realių gyvenimo situacijų kontekste, sukuriant galimybes įsikišti į vizualinį suvokimą laike ar erdviškai nutolusią realią aplinką besimokančiajam, esančiam kitoje vietoje.

Projekto tinklapio nuoroda

Projekto pavadinimas
Laikas įtraukiančiam nuotoliniam mokymuisi

Apie projektą
Projektu siekiama remti aktyvų DSS ir švietimo ekspertų, MVĮ ir jaunų darbuotojų bei DSS besimokančiųjų dalyvavimą, skatinti skaitmeninį švietimą, skatinti informuotumą apie DSS švietimo svarbą šiandien ir jo ryšį su darbo rinka bei šviesti nacionalinę visuomenę apie darbo vietų saugos kultūros ugdymo reikšmę. Projektu siekiama suteikti DSS pedagogams galimybę atlikti realų virtualų praktinį mokymą, net jei mokymo įstaiga nepasiekiama. Be to, projektu siekiama skatinti besimokančiųjų jausmą, kad jie yra jų mokymosi centre, kurį suteikia lanksti ir autentiška mokymosi priemonė, sukuriant galimybes projekto dalyviams praktikuotis įtraukioje mokymosi aplinkoje. DSS ekspertai, švietimo ekspertai ir metodologai, mokymo programų skaitmenizavimo ekspertai, pasiryžę skatinti MVĮ, bus įtraukti į intelektualinių produktų kūrimą, kad jie būtų kokybiški, nes Time4IT rezultatas yra tarpsektorinis ir gali būti eksportuojamas į kitus švietimo sektorius (aukštasis mokslas, mokslininkai, jaunimo ir suaugusiųjų švietimas), nes DSS mokymas turi būti įgyvendinamas pagrindiniuose dalykuose ir mokymosi tikslais visuose švietimo lygmenyse.

Projekto kodas
2020-1-LV01-KA226-VET-094562

Projekto vykdymo laikotarpis
2021 - 2023

Finansavimo šaltinis
Erasmus+

Koordinatorius
Macibu centrs “EVA-93“

Partneriai

Business Creative Institute
Neotalentway
Baltic Education Technology Institute

Projekto tikslai
Pagrindinis šio projekto tikslas – puoselėti šiuolaikiškesnę DSS švietimo kultūrą Europoje, todėl pirmenybę teikti autentiško ugdymo galimybėms per mokymo programą ir mokymosi aplinką, kuri yra realių gyvenimo situacijų kontekste, sukuriant galimybes įsikišti į vizualinį suvokimą laike ar erdviškai nutolusią realią aplinką besimokančiajam, esančiam kitoje vietoje.

DIGIHiQVET

2021 - 2023

Projekto tikslas yra suteikti mokytojams ir praktinių užsiėmimų mentoriams galimybę įgyvendinti aukštos kokybės švietimo situacijas, nurodant praktinį skaitmeninės aplinkos turinį kaip atsaką į COVID-19 ir visus ateities iššūkius, dėl kurių kontaktiniai užsiėmimai gali būti neįmanomi.

Projekto tinklapio nuoroda

Projekto pavadinimas
DIGIHiQVET: Didaktiniai ir skaitmeniniai įgūdžiai mokytojams, siekiant suteikti mokiniams aukštos kokybės praktinį internetinį profesinį mokymą

Apie projektą
Vykdydami projektą DIGIHiQVET siekiame sukurti, įgyvendinti ir įvertinti nemokamą prieigą, naujoviškus ir aukštos kokybės internetinius mokymus praktiniams užsiėmimams. Mokymai padės mokytojams tobulėti, nes jie galės panaudoti įgytas žinias, įgūdžius ir kompetencijas dirbdami su mokiniais. Projekto tikslas yra suteikti mokytojams ir praktinių užsiėmimų mentoriams galimybę įgyvendinti aukštos kokybės švietimo situacijas, nurodant praktinį skaitmeninės aplinkos turinį kaip atsaką į COVID-19 ir visus ateities iššūkius, dėl kurių kontaktiniai užsiėmimai gali būti neįmanomi.

Projekto kodas
2020-1-SI01-KA226-VET-093565

Projekto vykdymo laikotarpis
2021 - 2023

Finansavimo šaltinis
Erasmus+

Koordinatorius
Biotehniski Center Naklo

Partneriai

Ies Virgen De La Cabeza
Stredna odborna skola Pruske 294
Shipcon Limassol Limited
Baltic Education Technology Institute

Projekto tikslai
- Mokytojų ir mentorių pedagoginių ir skaitmeninių žinių, įgūdžių bei kompetencijų tobulinimas ir praktinio turinio įgyvendinimas nuotolinio mokymosi srityje, kad distancinio mokymosi užsiėmimai būtų vienodai efektyvūs ir panašios kokybės kaip ir tradiciniai. - Mokytojų ir mentorių neformaliojo profesinio nuotolinio mokymosi skatinimas, kuris yra prieinamas bet kur ir bet kada. - Gerinti nuotolinį ugdymą, daugiausia dėmesio skiriant praktiniams užsiėmimams visiems studentams, įskaitant turinčius mokymosi sunkumų, arba studentams iš socialiai remtinų grupių. - Didesnis praktinių klasių lankstumas ir sėkmingas jų įtraukimas į: nuotolinio mokymosi formas, hibridines klases ar naudojimą mokytojo pakeitimo laikotarpiu. - Pagrindinė DIGIHiQVET projekto tikslinė grupė yra praktinio turinio mokytojai ir mentoriai profesinio mokymo srityse, o antrąją tikslinę grupę sudaro mokyklų vadovai, politikai, darbdaviai, praktinių klasių organizatoriai, suaugusiųjų švietėjai ir kiti mokytojai. Projekto naudos gavėjai yra studentai, dalyvaujantys profesinio mokymo procesuose bei kiti studentai ir suaugusieji, besimokantys visą gyvenimą.

3D4elderly

2020 - 2022

3D4elderly projekto tikslas - sukurti novatoriškus mokymosi metodus, kurie padidintų slaugytojų ir darbuotojų, dirbančių su Alzheimerio liga ir senyvo amžiaus demencija sergančiais žmonėmis, darbo kokybę, taip pat padidintų pacientų gyvenimo kokybę naudojant 3D technologijas.

Projekto tinklapio nuoroda

Projekto pavadinimas
3D4elderly: 3D spausdinimas siekiant sukurti naujoviškus mokymosi būdus slaugytojams ir darbuotojams, dirbantiems su Alzheimerio liga sergančiais žmonėmis ir senyvo amžiaus žmonėmis, sergančiais demencija

Apie projektą
3D4elderly projekto tikslas - sukurti novatoriškus mokymosi metodus, kurie padidintų slaugytojų ir darbuotojų, dirbančių su Alzheimerio liga ir senyvo amžiaus demencija sergančiais žmonėmis, darbo kokybę, taip pat padidintų pacientų gyvenimo kokybę naudojant 3D technologijas.

Projekto kodas
2020-1-LT01-KA204-077896

Projekto vykdymo laikotarpis
2020 - 2022

Finansavimo šaltinis
Erasmus+ Strateginė Partnerystė

Koordinatorius
Baltic Education Technology Institute

Partneriai

Asociacion Empresarial De Investigacion Centro Tecnologico Del Mueble Y La Madera De La Region De Murcia
Centro Internazionale Per La Promozione Dell`educazione E Lo Sviluppo Associazione
Гражданско Сдружение Алцхаймер България

Projekto tikslai
Siekdamas įgyvendinti projekto tikslus, konsorciumas apibrėžė šiuos intelektinius rezultatus:

 • IO1: gairės prižiūrėtojams apie 3D spausdinimo naudojimą.
 • IO2: atminties pratimų rinkinys, sukurtas naudojant 3D spausdinimą, skirtas padėti žmonėms, sergantiems Alzheimerio liga, ir senyviems žmonėms, sergantiems demencija.
 • IO3: internetinė platforma, skirta skelbti 3D spausdinimo technologija sukurtus pratimus, skirtus naudoti žmonėms, sergantiems Alzheimerio liga ir demencija.
 • IO5: metodinės gairės (terapijos vadovas), padedančios pagerinti atmintį Alzheimerio ir ankstyvąja demencija sergantiems pacientams, prieinamos visiems Alzheimerio centrams.

SAPPHIRE

2020 - 2022

Pagrindinė projekto idėja yra sukurti 7 švietimo centrų tinklą, skirtą moksleiviams nuo 13 iki 19 metų. Projektas siekia suteikti kūrybingų ir verslių studentų bei besimokančiųjų bendruomenei daugiau galimybių, sukuriant įkvepiančias darbo erdves, didinant pagrindines kompetencijas ir organizuojant edukacinius bei socialinius renginius ir teikiant individualizuotas paslaugas, kurios padėtų nariams tobulėti.

Projekto pavadinimas
SAPPHIRE: STEM švietimo platforma

Apie projektą
Pagrindinė projekto idėja yra sukurti 7 švietimo centrų tinklą, skirtą moksleiviams nuo 13 iki 19 metų. Projektas siekia suteikti kūrybingų ir verslių studentų bei besimokančiųjų bendruomenei daugiau galimybių, sukuriant įkvepiančias darbo erdves, didinant pagrindines kompetencijas ir organizuojant edukacinius bei socialinius renginius ir teikiant individualizuotas paslaugas, kurios padėtų nariams tobulėti.

Projekto kodas
2020-1-BG01-KA201-079265

Projekto vykdymo laikotarpis
2020 - 2022

Finansavimo šaltinis
Erasmus+ Strateginė Partnerystė

Koordinatorius
High School Of Mathematics Academician Kiril Popov

Partneriai

Centre For Advancement Of Research And Development In Educational Technology Ltd-Cardet
Istituto Europeo Per Lo Sviluppo Socio Economico Associazione
Institute For Technology Transfer And Innovations
Virtual Campus Lda
Creative Thinking Development
EduCenter
Baltic Education Technology Institute

Projekto tikslai
Mūsų projekto tikslas yra sukurti inovatyvią STEM žinių platformą, kurioje įdiegsime skaitmeninius įrankius mokymo ir savarankiško mokymosi tikslams pasiekti. Platforma skatins moksleivius domėtis STEM kompetencijomis ir tolimesnes studijas sieti su tiksliaisiais mokslais. Tuo tarpu mokytojai galės pasisemti patirties iš kitų Europos šalių gerųjų praktikų, išmokti pritaikyti naujus skaitmeninius įrankius dėstomuose dalykuose ir motyvuoti moksleivius gilinti STEM žinias.

RUDISNET

2020 - 2023

Pagrindinis neįgaliųjų socialinės įtraukties tinklo ES kaimo vietovėse, vykdant mentorystės ir vadovavimo mokymo programą (EU- RUDISNET) tikslas yra sukurti Europos tinklą, skirtą neįgaliųjų socialinei integracijai, kuriant ir įgyvendinant novatorišką programą, skirtą skatinti bendradarbiavimą ir pilietinių partnerysčių formavimą kaimo vietovėse.

Projekto tinklapio nuoroda

Projekto pavadinimas
RUDISNET: Neįgalių asmenų socialinės įtraukties tinklas ES kaimo vietovėse, vykdant mentorystės ir lyderystės mokymo programą

Apie projektą
Pagrindinis neįgaliųjų socialinės įtraukties tinklo ES kaimo vietovėse, vykdant mentorystės ir vadovavimo mokymo programą (EU- RUDISNET) tikslas yra sukurti Europos tinklą, skirtą neįgaliųjų socialinei integracijai, kuriant ir įgyvendinant novatorišką programą, skirtą skatinti bendradarbiavimą ir pilietinių partnerysčių formavimą kaimo vietovėse. Šis tinklas mokys neįgalius suaugusius, taip prisidedant jų integravimo kaimo vietovėse, nes jiems tenka mažiau galimybių ir trūksta informacijos dėl jaučiamos dvigubos diskriminacijos.

Projekto kodas
2020-1-ES01-KA204-082423

Projekto vykdymo laikotarpis
2020 - 2023

Finansavimo šaltinis
Erasmus+ Strateginė Partnerystė

Koordinatorius
Federacion Provincial De Asociaciones De Personas Con Discapacidad Fisica Y Organica De Sevilla

Partneriai

Ozara Storitveno In Invalidsko Podjetje Doo
Consorzio Cooperative Sociali Sgs Servizi Globali Sociosanitari
Ländliche Erwachsenenbildung Thüringen E.V.
Istanbul Gelisim Universitesi
Baltic Education Technology Institute

Projekto tikslai
- Individualiai ir kolektyviai didinti kaimo vietovių žmonių, turinčių negalią, pasitikėjimą savimi ir jų integraciją. - Nustatyti esamus žmonių su negalia, kurie gyvena kaimo vietovėse, poreikius ir informacijos apie socialinius išteklius bei kitas šių piliečių galimybes trūkumą, pripažinti šių žmonių mokymo poreikius, susijusius su lyderyste ir pilietiniu dalyvavimu kiekviename regione, kuriam taikoma programa. - Aptikti geriausią neįgaliųjų socialinės įtraukties kaimo vietovėse praktiką, sukurtą kiekviename Europos regione, kuriam taikomas šis projektas. - Pabrėžti neįgaliųjų mokymo ir lyderystės tobulinimo bei kitų įgūdžių svarbą, turint omenyje, kad tai turi būti įgalinimo procesas, leidžiantis asmeniui įgyti gebėjimus, skatinant bendradarbiavimą ir vadovavimą pilietinės partnerystės formavimui. Šis procesas yra priemonė ginti savo teises ir pašalinti kliūtis, kurios trukdo jų socialiniam įsitraukimui. - Parengti naujovišką tarptautinį mokymo kursą, skirtą suaugusiųjų žmonių su negalia švietime dirbantiems žmonėms. Tai leis sukurti naują turinį vadovavimo, lyderystės ir kitų minkštųjų įgūdžių tobulinimui, kad šie neįgalieji kaimo vietovėse galėtų būti įtraukti ir aktyvūs visos visuomenės nariai. - Įgyvendinti mokymo kursus, skirtus ugdyti lyderystės ir kitas minkštųjų įgūdžių kompetencijas ir taip ugdyti metodus žmonėms su negalia iš kaimo vietovių. - Viešinti rezultatus, mokymus ir priemones nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.

E365

2019 - 2022

Pagrindinis šio projekto tikslas yra išplėsti ir plėtoti savarankiško mokymosi platformą, siekiant pagerinti suaugusiųjų švietimą šešiose projekto partnerių šalyse. Skatinamas besimokančiųjų suaugusių, kuriems gresia didelė atskirties rizika, priklausymo jausmas, pavyzdžiui, bedarbiai, kuriems sudaromos galimybės praktikuoti verslumo kompetencijas mokymosi aplinkoje, kuri natūraliai skatina pasitikėjimą savimi ir atsparumą.

Projekto tinklapio nuoroda

Projekto pavadinimas
E365: Antreprenerystė per 365 dienas.

Apie projektą
Vystydami E365 projektą, projekto partneriai siekia plėtoti švietimo galimybes, pagrįstas būtinybe išplėsti antreprenerystės kompetencijas (pasitelkiant su tuo susijusius įgūdžius) ir puoselėti palankesnę verslumo kultūrą Europos Sąjungoje, naudojant E365 projekto rezultatus. Norima pabrėžti verslumo potencialą ekonominio indėlio, inovacijų ir darbo vietų kūrimo procese. Pagal pasirinktus prioritetus E365 projektu siekiama palengvinti besimokančių suaugusiųjų ir besimokančiųjų, kurie labiausiai pažeidžiami arba kuriems gresia atskirtis, įgalinimą socialiniame ir profesiniame gyvenime, ugdant kritinio mąstymo, refleksyvumo ir įsivertinimo gebėjimus bei kitus įgūdžius, reikalingus verslumo kompetencijoms ugdyti tarp žemos kvalifikacijos suaugusiųjų.

Projekto kodas
2019-1-LV01-KA204-060354

Projekto vykdymo laikotarpis
2019 - 2022

Finansavimo šaltinis
Erasmus+ Strateginė Partnerystė

Koordinatorius
Macibu centrs “EVA-93“

Partneriai

Zbornica Za Razvoj Podjetnikov
Neotalentway
Institute Of Entrepreneurship Development
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna W Lodzi
Baltic Education Technology Institute

Projekto tikslai
Pagrindinis šio projekto tikslas yra išplėsti ir plėtoti savarankiško mokymosi platformą, siekiant pagerinti suaugusiųjų švietimą šešiose projekto partnerių šalyse. Skatinamas besimokančiųjų suaugusių, kuriems gresia didelė atskirties rizika, priklausymo jausmas, pavyzdžiui, bedarbiai, kuriems sudaromos galimybės praktikuoti verslumo kompetencijas mokymosi aplinkoje, kuri natūraliai skatina pasitikėjimą savimi ir atsparumą.

MILK-ed

2019 - 2022

Projekto vykdymo metu yra siekiama sukurti mokymo programą, kuri suteiktų ūkininkams žinių, įgūdžių ir kompetencijų, reikalingų pieno perdirbimo pagalbinei veiklai ūkyje pradėti. Norint užtikrinti mažų ūkių, visų kaimo vietovių tvarumą, bus suteikiama ūkininkams žinių ir įgūdžių reikalingų įvairinti savo ūkius, kad jie būtų nepriklausomi tik nuo vieno pajamų šaltinio.

Projekto tinklapio nuoroda

Projekto pavadinimas
MILK-ed: Moderni ir inovatyvi pieno perdirbimo mokymo programa, paremta patirtimi iš visos Europos.

Apie projektą
Pastaruoju metu išaugo profesinių žinių apie pieno perdirbimą poreikis ir tai pastebėta kiekvienoje projekte dalyvaujančioje šalyje. Didėjanti pieno gamybos mokymo / švietimo paklausa daugiausia kyla iš ūkininkų ir jų šeimos narių, kurie domisi pieno perdirbimu ūkyje mažesniu mastu. Ši tendencija daugiausia atsiranda dėl to, kad pieno kainos pastaraisiais dešimtmečiais taip smarkiai nukrito, kad ūkininkai nesugeba padengti gamybos išlaidų, o vienintelis būdas išlaikyti savo ūkį gyvą yra pridėtinė jų produktų vertė perdirbant pieną į pieno produktus.

Projekto kodas
2019-1-SI01-KA202-060553

Projekto vykdymo laikotarpis
2019 - 2022

Finansavimo šaltinis
Erasmus+ Strateginė Partnerystė

Koordinatorius
Biotehniski Center Naklo

Partneriai

On Projects Advising Sl
Union De Agricultores Y Ganaderos-Jovenes Agricultores De Jaén
Istituto D`istruzione Superiore Ciuffelli - Einaudi
Univerzitet U Novom Sadu
Veleuciliste U Karlovcu
Baltic Education Technology Institute

Projekto tikslai
Projekto vykdymo metu yra siekiama sukurti mokymo programą, kuri suteiktų ūkininkams žinių, įgūdžių ir kompetencijų, reikalingų pieno perdirbimo pagalbinei veiklai ūkyje pradėti. Norint užtikrinti mažų ūkių, visų kaimo vietovių tvarumą, bus suteikiama ūkininkams žinių ir įgūdžių reikalingų įvairinti savo ūkius, kad jie būtų nepriklausomi tik nuo vieno pajamų šaltinio.

CCJ4Career

2020 - 2022

Šis projektas nagrinėja potencialias karjeros pataisas teisingumo sistemoje iš 7 bandomųjų šalių numatytų tyrimų rezultatų, gautų iš Europos ir tarptautinės kompetencijos. Išskirtiniai šio projekto bruožai yra trijų lygių (profesijų, organizacijų ir politikos) tyrinėjimas ir dalyvavimo metodo, įgalinančio sąveiką ir mokymąsi, taikymas.

Projekto tinklapio nuoroda

Projekto pavadinimas
CCJ4Career: Europos karjeros konsultavimo gairės kriminalinės teisėsaugos sistemos personalui.

Apie projektą
Šis projektas nagrinėja potencialias karjeros pataisas teisingumo sistemoje iš 7 bandomųjų šalių numatytų tyrimų rezultatų, gautų iš Europos ir tarptautinės kompetencijos. Išskirtiniai šio projekto bruožai yra trijų lygių (profesijų, organizacijų ir politikos) tyrinėjimas ir dalyvavimo metodo, įgalinančio sąveiką ir mokymąsi, taikymas. Apibendrinti rezultatai pateikiami kaip viena profesija (kalėjimo saugumo personalas) ir visa sistema. Aiškindami kai kurias problemas ir iššūkius, su kuriais susiduria baudžiamojo pataisos teisingumo sistema, mes taip pat parodome tokio įžvalgos tyrimo tikslą ir potencialą tiriant politiką ir strategiją. Šis projektas yra skirtas metodo, kaip strateginės plėtros, viešosios politikos įvertinimo ir, kalbant plačiau, žinių konstravimo priemonės tinkamumui. Šis projektas yra apie gerą kalėjimo valdymą permainų metu, kurio pagrindiniai ramsčiai yra karjeros orientavimas ir inovacijos.

Projekto kodas
612883-EPP-1-2019-1-RO-EPPKA3-PI-FORWARD

Projekto vykdymo laikotarpis
2020 - 2022

Finansavimo šaltinis
Erasmus+ Strateginė Partnerystė

Koordinatorius
Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente Timisoara Asociatia

Partneriai

Centro Internazionale Per La Promozione Dell`educazione E Lo Sviluppo Associazione
Qualify Just - It Solutions And Consulting Lda
Bremen Senate Of Justice And Constitution
Adalet Bakanligi
Penitenciarul Timisoara
Sindicatul National Al Politistilorde Penitenciare
York Associates International Limited
Stichting Foundation Icpa Office In Europe
Brainlog
Baltic Education Technology Institute

Projekto tikslai

1) Sukurti, išbandyti ir įdiegti darbo metodiką, kaip pradėti arba tobulinti karjeros orientavimo procesą kriminalinės teisėsaugos sistemos srityje, daugiausia dėmesio skiriant kompetencijoms, reikalingoms valdyti savo karjerą. Tai bus padaryta tiesiogiai įtraukiant galutinį vartotoją (kalėjimo personalą), darbdavius (kalėjimo administraciją), darbo vietą (kalėjimą), kvalifikacijos kėlimą. 2) Įtraukti į Europos viešąją darbotvarkę poreikį sistemingai vadovautis karjeros valdymu kalėjimų sistemoje, pradedant tiesioginių suinteresuotų šalių dalyvavimu. Tai bus padaryta tiesiogiai dalyvaujant kalėjimų administracijoms, profesinėms sąjungoms ir tarptautinėms profesinėms organizacijoms.

SkillUpgame

2019 - 2021

Pagrindinis projekto tikslas yra ugdyti/patobulinti „Problemų sprendimų turtingose technologijose“ įgūdžius, kai naujausias PIAAC tyrimas parodė, kad suaugusiesiems tai yra žemas lygis. Tuo pačiu metu šir įgūdžiai yra labai svarbūs siekiant sėkmingai vykdyti dabartines ir būsimas profesijas, taip pat sėkmingą darbą kasdienėje veikloje.

Projekto tinklapio nuoroda

Projekto pavadinimas
SkillUpgame: Žemos kvalifikacijos suaugusiųjų įgūdžių tobulinimas, pasinaudojant žaidybinimu ir rimtų žaidimų technologijomis.

Apie projektą
Europoje yra milijonai žmonių, kurie neturi tinkamo skaitymo ir rašymo, skaičiavimo ir skaitmeninių įgūdžių. 2014–2015 m. PIAAC apklausa parodė, kad 1 iš 4 europiečių kovoja su paprastu skaičiavimu. Be to, apklausa parodė, kad įgūdžių pasiskirstymas taip pat daro didelę įtaką ekonominio augimo naudos pasiskirstymui visuomenėse. Europoje prasidėjus 4-ajai pramonės revoliucijai, didėja aukšto lygio įgūdžių ir tokių įgūdžių kaip kritinis ir novatoriškas mąstymas, verslumas, kūrybiškumas, poreikis. Reguliariai keliamas susirūpinimas dėl tolesnio žemos kvalifikacijos darbuotojų padėties pablogėjimo artimiausiu metu, pavyzdžiui, dėl jų darbo jėgos paklausos mažėjimo, dėl automatizavimo, robotizacijos ir darbo perkėlimo. Todėl labai svarbu kelti pagrindinius įgūdžius žemos kvalifikacijos suaugusiems, kurie yra pagrindas tobulinti pažangiausius įgūdžius, reikalingus būsimoms profesijoms.

Projekto kodas
2019-1-SI01-KA204-060382

Projekto vykdymo laikotarpis
2019 - 2021

Finansavimo šaltinis
Erasmus+ Strateginė Partnerystė

Koordinatorius
Center Za Izobrazevanje In Kulturo Trebnje Javni Zavod

Partneriai

Fundación Aljaraque
Mise HERo s.r.o.
I And F Education And Development Limited
Baltic Education Technology Institute

Projekto tikslai
Pagrindinis projekto tikslas yra ugdyti/patobulinti „Problemų sprendimų turtingose technologijose“ įgūdžius, kai naujausias PIAAC tyrimas parodė, kad suaugusiesiems tai yra žemas lygis. Tuo pačiu metu šir įgūdžiai yra labai svarbūs siekiant sėkmingai vykdyti dabartines ir būsimas profesijas, taip pat sėkmingą darbą kasdienėje veikloje.

SDGimp

2019 - 2021

Projekto metu bus sukurti, išbandyti ir panaudoti du intelektiniai produktai (IP) glaudžiai bendradarbiaujant su penkiais asocijuotais partneriais ir perduoti atitinkamų suinteresuotų šalių grupėms.

Projekto tinklapio nuoroda

Projekto pavadinimas
SDGimp: Sprendimų palaikymo sistema, kuri skirta tvaraus vystymosi tikslams įgyvendinti saugomose teritorijose.

Apie projektą
Projekto metu bus sukurti, išbandyti ir panaudoti du intelektiniai produktai (IP) glaudžiai bendradarbiaujant su penkiais asocijuotais partneriais ir perduoti atitinkamų suinteresuotų šalių grupėms. „Mokymosi platforma tvaraus vystymosi tikslų įgyvendinimui (IP1)“: Pagrindiniai IP1 rezultatai yra mokymosi platforma apie tvaraus vystymo tikslus ir jų įgyvendinimo iššūkius. Antrasis intelektinis produktas - „Sprendimų palaikymo medžiaga tvarių vystymosi tikslų įgyvendinimui (IP2)“. Ji bus teikiama savivaldybių administracijų, didelio masto saugomų teritorijų administracijų nariams, regioninės plėtros iniciatyvoms, žemės naudotojams ir kitiems verslininkams. Ją sudarys įrankiai ir instrukcijos kaip įtraukti tvaraus vystymosi tikslus į profesinių sprendimų priėmimo procesus. Visa parengta produkcija bus laisvai prieinama visuomenei projekto metu ir po jo.

Projekto kodas
2019-1-DE02-KA204-006564

Projekto vykdymo laikotarpis
2019 - 2021

Finansavimo šaltinis
Erasmus+ Strateginė Partnerystė

Koordinatorius
Verein Fuer Landliche Strukturforschung Ev

Partneriai

Asociación Para El Desarrollo Rural Del Litoral De La Janda
Foderation Der Natur- Und Nationalparke Europas (Foderation Europarc) Ev
Biosphären-Vhs St. Ingbert
Biosphärenzweckverband Bliesgau
Panstwowa Wyzsza Szkola Informatyki I Przedsiebiorczosci W Lomzy
Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente Timisoara Asociatia
Baltic Education Technology Institute

Projekto tikslai
1. Plėtoti sprendimų priėmimo gebėjimus. 2. Skatinti darnių vystymosi tikslų įgyvendinimą teikiant aukštos kokybės mokymosi sistemas ir sprendimų palaikymo medžiagą regionuose suinteresuotiems subjektams ir verslininkams.

FFE

2018 - 2021

Bendras projekto tikslas - plėtoti ir tobulinti profesinio rengimo (profesinio mokymo) mokytojus, turinčius jiems reikalingas žinias ir įgūdžius, kad galėtų plėtoti ir remti moterų veiklos maisto pramonėje augimą. Projekto komanda tai padarys kurdama novatorišką pedagoginį vadovą ir išteklių įrankį profesijos mokytojams, kurie leis jiems kurti moterimis skirtus verslo mokymo kursus.

Projekto tinklapio nuoroda

Projekto pavadinimas
MOKSLAS INOVACIJOMS – moterų veiklos maisto pramonėje skatinimas ir palaikymas

Apie projektą
Projektas skirtas moterų veiklos maisto pramonėje skatinimui ir palaikymui visoje Europoje, diegiant novatoriškus verslumo ugdymo metodus, skirtus moterims veikiančioms žemės ūkio produktų sektoriuje.

Projekto kodas
2018-1-IE01-KA202-038791

Projekto vykdymo laikotarpis
2018 - 2021

Finansavimo šaltinis
Erasmus+ Strateginė Partnerystė

Koordinatorius
Galway-Mayo Institute Of Technology

Partneriai

Confederazione Italiana Agricoltori Toscana
The Polish Farm Advisory And Training Centre Not-For-Profit Sp. Z O. O.
Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente Timisoara Asociatia
Baltic Education Technology Institute

Projekto tikslai
Bendras projekto tikslas - plėtoti ir tobulinti profesinio rengimo (profesinio mokymo) mokytojus, turinčius jiems reikalingas žinias ir įgūdžius, kad galėtų plėtoti ir remti moterų veiklos maisto pramonėje augimą. Projekto komanda tai padarys kurdama novatorišką pedagoginį vadovą ir išteklių įrankį profesijos mokytojams, kurie leis jiems kurti moterimis skirtus verslo mokymo kursus.   Pagrindinis šio projekto tikslas - skatinti profesinio mokymo mokytojų tęstinį profesinį tobulėjimą ir kurti novatoriškus mokymo metodus.

40 challengers

2018 - 2020

Šiuo projektu siekiama skatinti antreprenerių minkštųjų įgūdžių ugdymą pasitelkiant savęs įsivertinimo įrankį ir 40-ies novatoriškų mokymo iššūkių katalogą. Visa tai bus teikiama per mobiliąją programėlę.

Projekto tinklapio nuoroda

Projekto pavadinimas
40 iššūkių patyrusiems antrepreneriams

Apie projektą

Šiuo projektu siekiama skatinti antreprenerių minkštųjų įgūdžių ugdymą pasitelkiant savęs įsivertinimo įrankį ir 40-ies novatoriškų mokymo iššūkių katalogą. Visa tai bus teikiama per mobiliąją programėlę. Projektas skirtas sukurti antrepreneriams įrankį, kuris lengvai leistų identifikuoti savo minkštuosius įgūdžius – svarbius jų verslo procesuose. Pagrindinis rezultatas - į 6 kalbas išversta mobilioji programėlė, skirta ugdyti antreprenerių minkštuosius įgūdžius ir padėti tobulėti kvalifikacijos kėlimo procese. Įrankis su 40 mokymosi iššūkių prisitaikys prie kiekvieno naudotojo lygio nuo pirmo bandymo ir stengsis ištobulinti vartotojo įgūdžius iki optimalaus lygio.

Projekto kodas
2018-1-ES01-KA204-050264

Projekto vykdymo laikotarpis
2018 - 2020

Finansavimo šaltinis
Erasmus+ Strateginė Partnerystė

Koordinatorius
Universidad De Cordoba

Partneriai

Formacion Para El Desarrollo E Insercion, Sociedad Limitada
Stowarzyszenie Arid
Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente Timisoara Asociatia
I And F Education And Development Limited

Projekto tikslai

 • Nustatyti 40 raktinių minkštųjų įgūdžių, reikalingų sėkmingam antrepreneriui.
 • Sukurti įrankį, kuris:
 1. nustato 40-ies sėkmingo antreprenerio minkštųjų įgūdžių lygį.
 2. Pateiks individualizuotas ataskaitas apie antreprenerio pagrindinių minkštųjų įgūdžių vystymosi laipsnį ir rekomendacijas.
 • Sukurti novatorišką turinį, 40-čiai minkštųjų įgūdžių, ir pritaikyti jį mobiliosios programėlės aplinkoje.
 • Mobiliojoje programėlėje sukurti savęs įsivertinimo įrankį, mokymosi rekomendacijas, minkštųjų įgūdžių ugdymo iššūkius, nurodyti medžiagos šaltinius ir sukurti galutinį testą.
 • Pasidalinti sukurtais ugdymo rezultatais su kitomis institucijomis, kurios veiksmingai galėtų panaudoti gautą mokymosi medžiagą.

LEAN

2018 - 2020

Projekto tikslas - teikti aukštos kokybės mokymo medžiagą apie ekologišką ir organišką žemės ūkį, verslumo įgūdžius ir konkrečius gerosios patirties pavyzdžius bei Europos ūkininkų sėkmės istorijas. Projekto rezultatai bus orientuoti į jaunus ir naujus ūkininkus. Mokymo programa bus sukurta atsižvelgiant į gebėjimų ugdymo metodą, pagrįstą tinkamomis, pritaikytomis, novatoriškomis ir lengvai prieinamomis priemonėmis, kurias gali suteikti žemės ūkio mokymo organizacijos.

Projekto tinklapio nuoroda

Projekto pavadinimas
LEAN: Antreprenerystės ir agrikultūros mokymai pradedantiesiems ūkininkams

Apie projektą
Projekto tikslas - teikti aukštos kokybės mokymo medžiagą apie ekologišką ir organišką žemės ūkį, verslumo įgūdžius ir konkrečius gerosios patirties pavyzdžius bei Europos ūkininkų sėkmės istorijas. Projekto rezultatai bus orientuoti į jaunus ir naujus ūkininkus. Mokymo programa bus sukurta atsižvelgiant į gebėjimų ugdymo metodą, pagrįstą tinkamomis, pritaikytomis, novatoriškomis ir lengvai prieinamomis priemonėmis, kurias gali suteikti žemės ūkio mokymo organizacijos.

Projekto kodas
2018-1-FR01-KA202-047923

Projekto vykdymo laikotarpis
2018 - 2020

Finansavimo šaltinis
Erasmus+ Strateginė Partnerystė

Koordinatorius
Vertigo Lab

Partneriai

Universita Degli Studi Di Bari Aldo Moro
Verein Fuer Landliche Strukturforschung Ev
Stowarzyszenie Arid
Institut D Enseignement Superieur Et De Recherche En Alimentation Sante Animale Sciences Agronomiques Etde L Environnement Vetagro Sup
Baltic Education Technology Institute

Projekto tikslai

Sukurti tvirtą ir veiksmingą šešių dalyvaujančių organizacijų partnerystę penkiose Europos šalyse, kartu informuojant visas Europos šalis ir taip siekiant skatinti agronominių žinių ir antreprenerystės gebėjimų ugdymą. -Atsižvelgiant į naujų ir jaunų ūkininkų poreikius plėtoti organišką ir ekologišką ūkį, visose 5-iose partnerių šalyse. - Sukurti atvirųjų švietimo išteklių mokymo programą, skirtą organinės ir ekologinės ūkininkystės, bei antreprenerystės įgūdžių ugdymui. Mokymo medžiaga bus pagrįsta aukštos kokybės mokymo šaltiniais, įskaitant vaizdo įrašus, atvejų tyrimus ir gerosios praktikos mainus. - Teikti pažangias aukštos kokybės mokymosi galimybes, Europos ūkininkams, norint įgyvendinti ir plėtoti savo ūkį pagal ekologinius ir organinius principus. - Pasitelkiant novatoriškas IKT priemones, skatinti mainus tarp besimokančiųjų, besimokančiųjų ir mokytojų, besimokančiųjų ir atrinktų ūkininkų, tiek regioniniu, tiek tarptautiniu lygiu.

MENNET

2018 - 2021

MENNET paspartins žemos kvalifikacijos ir mažiau galimybių turinčių suaugusiųjų įsitraukimą į mokymąsi visą gyvenimą, padės tobulinti įgūdžius, kurie leis lengviau integruotis į visuomenę. Tai bus pasiekta teikiant mokymus virtualioje aplinkoje, kur kvalifikuoti mokytojai ir instruktoriai taikys suaugusiems skirtus mokymosi metodus ir išnaudos skaitmeninio mokslo teikiamas galimybes.

Projekto tinklapio nuoroda

Projekto pavadinimas
MENNET: Mokymo tinklas, skirtas palengvinti įgūdžių tobulinimą

Apie projektą
MENNET paspartins žemos kvalifikacijos ir mažiau galimybių turinčių suaugusiųjų įsitraukimą į mokymąsi visą gyvenimą, padės tobulinti įgūdžius, kurie leis lengviau integruotis į visuomenę. Tai bus pasiekta teikiant mokymus virtualioje aplinkoje, kur kvalifikuoti mokytojai ir instruktoriai taikys suaugusiems skirtus mokymosi metodus ir išnaudos skaitmeninio mokslo teikiamas galimybes. Kiekvienam įgūdžiui skirti skaitmeniniai moduliai bus nemokamai pateikiami internetiniame tinklapyje, 5 kalbomis.

Projekto kodas
No.2018-1-LT01-KA204-046946

Projekto vykdymo laikotarpis
2018 - 2021

Finansavimo šaltinis
Erasmus+ Strateginė Partnerystė

Koordinatorius
Baltic Education Technology Institute

Partneriai

Lietuvos Suaugusiųjų Mokymo Centrų Vadovų Asociacija
Žmogiškųjų Išteklių Plėtros Centras
On Projects Advising Sl
Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente Timisoara Asociatia
Flexible Education Norway

Projekto tikslai
1. Įvertinti žemos kvalifikacijos ir mažiau galimybių turinčių suaugusiųjų, kompetenciją rašyti, skaityti, skaičiuoti ir naudoti kompiuterį; 2. Skatinti žemos kvalifikacijos ir mažiau galimybių turinčių suaugusiųjų tolesnį tobulėjimą, pasinaudojant novatoriškais švietimo modeliais; sukuriant keturių skirtingų submodulių mokymo programą - skaitymo, rašymo, skaičiavimo ir skaitmeninių kompetencijų naudojimui. 3. Sukurti mentorystės platformą skaitymo, rašymo, skaičiavimo ir skaitmeninės kompetencijos tobulinimui.

WOMEN4IT

2018 - 2022

WOMEN4IT: Inovatyvūs sprendimai kaip padidinti mergaičių ir jaunų moterų integraciją į skaitmeninę visuomenę. Pagrindinis projekto tikslas yra ugdyti jaunų moterų, kurioms gresia atskirtis nuo darbo rinkos, skaitmenines kompetencijas, taip gerinant jų įsidarbinimo galimybes.

Projekto tinklapio nuoroda

Projekto pavadinimas
WOMEN4IT: Inovatyvūs sprendimai kaip padidinti mergaičių ir jaunų moterų integraciją į skaitmeninę visuomenę

Apie projektą

WOMEN4IT nagrinėja besitransformuojančios skaitmeninės darbo rinkos struktūrą, kurioje dirba mažiau moterų nei vyrų. Be tinkamai skiriamo dėmesio, šis skaitmeninis atotrūkis padidės ir tik paaštrins lyčių nelygybės problemas. Veiklos sritys:
 • Neužpildytų skaitmeninių darbų kategorijų tyrimai ir jų identifikavimas
 • Jaunų moterų informuotumo didinimas, siekiant tobulinti jų skaitmenines kompetencijas ir pasirinkti karjerą IKT srityje.
 • Profilio sudarymo įrankis ir metodika
 • 1000 jaunų moterų profilių sudarymas
 • Trūkstamų įgūdžių ir kompetencijų analizė
 • Mokymo planų sukūrimas
 • Kartu su darbdaviais, jaunoms moterims, sudaryti individualūs mokymosi planai
 • Jaunų moterų įdarbinimas
 • Projekto veiklos ir rezultatų sklaida
 • Rezultatų tvarumo planas Projektas bus įgyvendintas 7 šalyse: Graikijoje, Airijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Maltoje, Rumunijoje ir Ispanijoje. Partneriai iš Norvegijos (“Europos Moterų ir Technologijų Centras”) ir Belgijos (Skaitmeninė Europa) pasinaudodami savo ilgamete moterų darbo IKT srityje patirtimi, prisidės prie programos įgyvendinimo. Iš pradžių, projekto rezultatais naudosis tikslinė projekto grupė – 700 jaunų moterų. Joms bus suteiktas formalus švietimas. Vėliau, inovatyvūs projekto rezultatai bus prieinami viešai ir jais galės pasinaudoti visi jauni žmonės. Planuojamas jaunų moterų įdarbinimas, bus naudingas ir kitoms jaunimo grupėms, su darbo rinka susijusioms suinteresuotosioms šalims, pvz., Darbdaviams, mokymo paslaugų teikėjams, bendruomenėms ir nevyriausybinėms organizacijoms. Dėl preciziškai atliktų tyrimų ir darbuotojų ieškančių darbdavių indėlio į projektą, bus užtikrinti tvarūs ilgalaikiai procesai ir priemonės. Naujos dalyvių pažintys ir pritaikomos padės kurta tvarumą, dalinantis gerosiomis praktikomis skirtingose teritorijose su skirtingomis žmonių grupėmis.

Projekto kodas
2017-1-094

Projekto vykdymo laikotarpis
2018 - 2022

Finansavimo šaltinis
EEE ir Norvegijos finansinis mechanizmas

Koordinatorius
Latvian Information and Communication Technology Association

Partneriai

Fundación Plan International España
Creative Thinking Development
Fundația Eos – Educating For An Open Society
Cranfield University
Ecdl Ireland Ltd.
European Centre For Women And Technology
DigitalEurope
Malta Communications Authority
Baltic Education Technology Institute

Projekto tikslai
Pagrindinis projekto tikslas yra ugdyti jaunų moterų, kurioms gresia atskirtis nuo darbo rinkos, skaitmenines kompetencijas, taip gerinant jų įsidarbinimo galimybes.

FORESTGAME

2017 - 2019

Projekto tikslas: Parengti Europos mokymų programą – rimtąjį žaidimą, skirtą įgyti reikiamų įgūdžių, leidžiančių ugniagesiams ir miškininkams profesionalizuotis ugnies prevencijos ir gesinimo srityse, atsižvelgiant į kiekvienos konkrečios dalyvaujančios šalies gaires, taisykles ir charakteristikas.

Projekto tinklapio nuoroda

Projekto pavadinimas
FORESTGAME: Mokymosi programa – mokomasis simuliacinis žaidimas miškininkams ir ugniagesiams.

Apie projektą
Projekto tikslas: Parengti Europos mokymų programą – rimtąjį žaidimą, skirtą įgyti reikiamų įgūdžių, leidžiančių ugniagesiams ir miškininkams profesionalizuotis ugnies prevencijos ir gesinimo srityse, atsižvelgiant į kiekvienos konkrečios dalyvaujančios šalies gaires, taisykles ir charakteristikas. Tikslinė grupė: Darbuotojai (prevencija ir gaisrų gesinimas), privačios įmonės, profesinės asociacijos, miškų sektoriaus kooperatyvai, instruktoriai, mokymo centrai ir vietinės / nacionalinės / Europos viešosios įstaigos, susijusios su mokymo ir prevencijos / gaisrų gesinimo sektoriais. FORESTGAME mokymo sistema bus visiškai pagrįsta internetu ir bus prieinama numatytoms tikslinėms grupėms. Projekto mokymo metodas grindžiamas Atvirojo švietimo išteklių (angl. Open Educational Resources - OER) metodu, todėl kuriama skaitmeninė mokomoji medžiaga, kuri bus prieinama pagal licenciją, leidžiančią juos nemokamai naudoti ir platinti. Europos lygiu dirbančių gyventojų senėjimas yra aiškus. Ši situacija turėtų būti suderinta su strategijomis, skirtomis pritaikyti darbo organizavimą, užduotis ir darbo sąlygas prie šios suaugusių darbuotojų grupės ypatumų. Šis projektas sukurs vieningą mokymosi programą Europoje, kuri užtikrins visišką saugos ir sveikatos darbo vietose garantiją miškų gaisrų gesinimo sektoriuje. Tai bus daugiadalykinis mokymas, apimantis medicininius, fizinius, techninius ir psichinius būklės aspektus dėl aukštų psichofizinių darbo reikalavimų. Tai padės profesionalizuoti visą Europos sektorių naudojant mokymo priemonę, kurią galės atsisiųsti bet kas. Naujosios technologijos pritaikytos mokymuisi yra mokymosi proceso tobulinimas. Šios naujoviškos mokymosi priemonės, pagrįstos IT naudojimu, leidžia naudoti interaktyvų turinį. Per rimtąjį žaidimą, kurį planuojame plėtoti, mes suteiksime veiksmingesnį ir lankstesnį kokybišką mokymąsi. Rimtieji žaidimai yra motyvuojantis įrankis vartotojams, nes jie atitinka reikšmingą mokymąsi, tik žaismingai. Jie taip pat skatina komandinį darbą ir yra prieinami bet kurioje vietoje, bet kuriuo metu.

Projekto kodas
2016‐1‐ES01‐KA202‐025280

Projekto vykdymo laikotarpis
2017 - 2019

Finansavimo šaltinis
Erasmus+ Strateginė Partnerystė

Koordinatorius
Sgs Tecnos

Partneriai

Asociación Nacional De Empresas Forestales
Escola Nacional De Bombeiros
General Workers Union
Baltic Education Technology Institute

Projekto tikslai
1. Specializuotos prevencijos ir gaisrų gesinimo operacijų parengimas, įskaitant fizinius ir psichinius įgūdžius bei gebėjimus, į kuriuos atsižvelgiama rengiant Europos mokymo programą 2. Parašyti ataskaitą apie miškininkų ir ugniagesių senėjimo poveikį fiziniams, sensoriniams ir motoriniams gebėjimams, bei jų pasekmes saugiam užduočių vykdymui. 3. Įtraukti administraciją, darbdavių asociacijas, darbuotojų asociacijas ir specializuotus mokymo centrus į poreikį susieti mokymąsi su fiziniais ir psichiniais veiklos poreikiais.

SEMA II

2017 - 2019

SEMA II siekia suteikti aukštos kokybės mokymosi galimybes ugdant Europos ūkininkų, į daugiafunkcinį žemės ūkį orientuotus, verslininkystės įgūdžius ir padidinti nacionalinių ir regioninių žemės ūkio mokymo organizacijų mokytojų ir teikėjų kompetencijas.

Projekto tinklapio nuoroda

Projekto pavadinimas
SEMA II: Tvarus verslumas, pagrįstas daugiafunkciu žemės ūkiu

Apie projektą

ES aiškiai išreiškė būtinybę formuoti tvaresnę Europos agrikultūrą. Daugiafunkcinė žemdirbystė yra pagrindas naujai suformuluotoje žemės ūkio ir kaimo plėtros strategijoje, kuria siekiama padidinti žemės ūkio tvarumą ir tuo pačiu neprarandant konkurencingumo Europos ir pasaulinėje rinkoje. Vis dėl to, daugumos ūkininkų, ypač jaunų ūkininkų ar šeimos ūkio valdytojų, pagrindinių įgūdžių, reikalingų sėkmingam įsitraukimui ir ES priemonių įgyvendinimui, trūkumas yra nepaprastai didelis. Tai dažniau nutinka ne dėl požiūrio ar techninių žinių trūkumo, bet dėl nepakankamų ekonomikos, organizacinių ir verslininkystės įgūdžių. SEMA II projektu sąsajos tarp daugiafunkcinio žemės ūkio ir reikalingų verslininkystės gebėjimų yra adresuojamos jauniems ūkininkams ar šeimos ūkio valdytojams. Projekto konsorciumą sudaro 5 skirtingos ES šalys (PL, ES, LT, BE, DE), kurios parodo bendradarbiavimą tarp senųjų ir naujųjų Europos Sąjungos valstybių narių. Visapusiškas bendradarbiavimas buvo sukurtas tarp tyrimų ir konsultacijų organizacijų (WUELS, IfLS), suaugusiųjų mokymo organizacijų (DEFOIN, ARID), Europos jaunųjų ūkininkų organizacijos (CEJA) ir edukacinių technologijų instituto (BETI).

Projekto kodas
2017-1-PL01-KA202-038632

Projekto vykdymo laikotarpis
2017 - 2019

Finansavimo šaltinis
Erasmus+

Koordinatorius
Uniwersytet Przyrodniczy We Wroclawiu

Partneriai

Formacion Para El Desarrollo E Insercion, Sociedad Limitada
Verein Fuer Landliche Strukturforschung Ev
Stowarzyszenie Arid
Conseil Europeen Des Jeunes Agriculteurs Aisbl
Baltic Education Technology Institute

Projekto tikslai

SEMA II siekia suteikti aukštos kokybės mokymosi galimybes ugdant Europos ūkininkų, į daugiafunkcinį žemės ūkį orientuotus, verslininkystės įgūdžius ir padidinti nacionalinių ir regioninių žemės ūkio mokymo organizacijų mokytojų ir teikėjų kompetencijas. Konkrečiai kreipiant dėmesį į jaunus ūkininkus ir šeimos ūkių valdytojus, gebėjimų ugdymo požiūris ūkininkams siūlo galimybes išsiplečiančias už profesinio mokymo ir tolesnio mokymosi ribų dėl savo žemų kainų ir žemo įstojimo slenksčio. Projekto įgyvendinimui bus naudojama vaizdo ir garso failų kombinacija, atsižvelgiant į ekspertų žinias ir gerosios patirties pavyzdžiais.

DiSoCi

2016 - 2018

DiSoCi projektu siekiama gerinti švietimo darbuotojų profesines kompetencijas, reikalingas darbui su migrantais, pabėgėliais bei kitomis specifinėmis grupėmis Europoje.

Projekto tinklapio nuoroda

Projekto pavadinimas
Suaugusiųjų švietėjų, dirbančių su migrantais ir pabėgėliais, skaitmeninių, socialinių ir pilietinių kompetencijų ugdymas

Apie projektą
DiSoCi projektu siekiama gerinti švietimo darbuotojų profesines kompetencijas, reikalingas darbui su migrantais, pabėgėliais bei kitomis specifinėmis grupėmis Europoje. Šiandien nėra sukurtų specialių mokomųjų programų andragogams, dirbantiems su migrantais, pabėgėliais ir kt. specialiomis grupėmis., tačiau siekiant šių grupių asmenis įtraukti į naują visuomenę, yra būtina pasiruošti efektyviam jų mokymo procesui. Pasak ES strateginių dokumentų, ypač “Švietimas ir Mokymas 2020”, suaugusiųjų mokymas yra kertinis integracijos aspektas, nes per jį migrantų, pabėgėlių ir kitų specialių grupių asmenys integruojasi į naują visuomenę, tampa konkuriancingi darbo rinkoje.

Projekto kodas
2016-1- LT01-KA204- 023159

Projekto vykdymo laikotarpis
2016 - 2018

Finansavimo šaltinis
ERASMUS + programa

Koordinatorius
Baltic Education Technology Institute

Partneriai

Kauno Rajono Švietimo Centras
Socialiniu Inovacijų Fondas
Formacion Para El Desarrollo E Insercion, Sociedad Limitada
Centre For Advancement Of Research And Development In Educational Technology Ltd-Cardet
H2 Learning Ltd

Projekto tikslai

 • Įvertinti andragogų kvalifikaciją ir turimas žinias, darbui su migrantais bei pabėgėliais;
 • Paskatinti tęstinį andragogų profesinį augimą, panaudojant inovatyvius mokymo modelius bei atviruosius švietimo išteklius (AŠI);
 • Padidinti migrantų ir pabėgėlių motyvciją mokytis ir mažinti jų išsilavinimo skirtumus, tam naudojant skaitmenines programas, skirtas jų kompetencijų gerinimui;
 • Siekiant realizuoti anksčiau išvardintus tikslus, projekto partneriai dirbs prie trijų veiklų: sukurs vertinimo modelį, studijų programą ir el. saugyklą.

JANUS+

2016 - 2018

JANUS+ projektas yra orientuotas į darbo aplinkoje reikalingų įgūdžių ruošimą. Reikalingi įgūdžiai atsiskleidžia darbo metu ir dėl kintančių aplinkybių yra būtina juos tobulinti, prisitaikant prie susiklosčiusios situacijos. Įgūdžių ruošimas jaunimui taip pat gali būti laikomas brandos veiksniu, kuomet jaunuolis skeptiškai įsivertina savo įgūdžius bei galimybes ir siekia jas gerinti.

Projekto tinklapio nuoroda

Projekto pavadinimas
Mokymosi ir transversalių įgūdžių mokymų, susijusių su darbu vertinimas, optimizuojant sėkmes ir siekiant išvengti iškritimo, teikiant pirmenybę užimtumo, integracijos ir profesinio mobilumo ilgaamžiškumui

Apie projektą
JANUS+ projektas yra orientuotas į darbo aplinkoje reikalingų įgūdžių ruošimą. Reikalingi įgūdžiai atsiskleidžia darbo metu ir dėl kintančių aplinkybių yra būtina juos tobulinti, prisitaikant prie susiklosčiusios situacijos. Įgūdžių ruošimas jaunimui taip pat gali būti laikomas brandos veiksniu, kuomet jaunuolis skeptiškai įsivertina savo įgūdžius bei galimybes ir siekia jas gerinti.

Projekto kodas
2016-1-FR01-KA202-023852

Projekto vykdymo laikotarpis
2016 - 2018

Finansavimo šaltinis
ERASMUS + programa

Koordinatorius
Conservatoire National Des Arts Et Métiers Des Pays-De-La-Loire

Partneriai

Formacion Para El Desarrollo E Insercion, Sociedad Limitada
Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente Timisoara Asociatia
Institute Of Technology Tallaght
Die Berater Unternehmensberatungs Gesellschaft Mbh
Baltic Education Technology Institute

Projekto tikslai
Skatinti integraciją ir socialinių veiksnių vertinimą, siekiant ilgalaikio įsidarbinimo galimybių, taip sumažinant išsikritimą iš darbo rinkos ir bedarbystę. Vis daugiau įmonių ieško ne tik gabių darbuotojų, tačiau ir sumanių, leidžiančių jiems dirbti su kintančiomis situacijomis, kitokiu užduočių turiniu.

Educational content modernization using new methods and tools for competences development of educators

2016 - 2016

Projekto tikslas – didinti švietimo darbuotojų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą veiklose, tobulinant švietimo (ikimokyklinio, bendrojo ir profesinio) darbuotojų kompetencijas edukacinio turinio modernizavimo srityje bei naujų, IKT priemonėmis grįstų, metodų taikyme.

Projekto tinklapio nuoroda

Projekto pavadinimas
Nauji edukacinio turinio modernizavimo metodai ir priemonės švietimo darbuotojų kvalifikacijos kėlimui

Apie projektą

Projekto tikslas – didinti švietimo darbuotojų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą veiklose, tobulinant švietimo (ikimokyklinio, bendrojo ir profesinio) darbuotojų kompetencijas edukacinio turinio modernizavimo srityje bei naujų, IKT priemonėmis grįstų, metodų taikyme. Projekto tikslinė grupė – ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo pedagoginis ir administracinis personalas; švietimo centrų pedagoginis ir administracinis personalas bei neformalaus švietimo teikėjų pedagoginis ir administracinis personalas.

Projekto kodas
EEE-LT08-ŠMM-01-K-02-033

Projekto vykdymo laikotarpis
2016 - 2016

Finansavimo šaltinis
NorwayGrants

Koordinatorius
Kauno Technologijos Universitetas

Partneriai

Kauno Rajono Švietimo Centras
Nacionalinė Distancinio Mokymo Asociacija
Flexible Education Norway
Baltic Education Technology Institute

Projekto tikslai
Projekto uždaviniai: 1) Skatinti tarptautinį bendradarbiavimą bei kelti švietimo darbuotojų kompetencijas turinio modernizavimo srityje, taikant naujus mokymosi metodus bei technologijas; 2) Sukurti ir aprašyti naujus mokymosi metodus, skirtus edukacinio turinio modernizavimui, taikant technologijas. Projekte numatyta gerinti bendradarbiavimą, stiprinti dalyvių gebėjimus stažuotės metu Norvegijoje. Kartu su Lietuvos ir Norvegijos partneriais dalyvauti žaidybinių elementų taikymo mokymosi procese modelio kūrime bei praktinių mokymų apie žaidybinių mokymo modelių taikyme edukacinėje praktikoje. Norvegų patirties perteikimas, taikant žaidybinius modelius edukacijoje yra labai svarbus šiame projekte, kadangi Lietuvoje turime puikiai išvystytą technologinę (IKT) infrastruktūrą tačiau ji nėra pakankamai išnaudojama IKT grįsto turinio modernizavimui , o Norvegijos projekto partneriai FUN turi didelę patirtį taikant inovatyvius mokymosi metodus, jų ekspertai kuria IKT grįstus mokymosi modelius įvairių sektorių švietimo institucijoms, aktyviai dalyvauja kokybės užtikrinimo švietimo įstaigose procese. Sprendžiant geresnio turimos infrastruktūros panaudojimo problemą projekte numatyta sukurti: žaidybinių elementų taikymo mokymosi procese modelį, rekomendacijas švietimo darbuotojams dėl IKT grįsto turinio modernizavimo, taikant mobilias technologijas ir žaidybinius metodus praktikoje. Numatyta suorganizuoti mokymus, sukurti integruotą projekto svetainę, gerosios praktikos pavyzdžių apsikeitimui ir veiklų bei rezultatų viešinimui. Gerosios praktikos apsikeitimas tarp Norvegijos ir Lietuvos institucijų vyks tarptautinėje konferencijoje, Lietuvoje projekto vykdymo laikotarpio pabaigoje, kur partneriai pristatys sukurtus rezultatus. Sukurti rezultatai taip pat bus pristatomi tarptautinėse konferencijose parengiant straipsnius bei dalomąją medžiagą, stažuotėje dalyvaus 8 projekto dalyviai, mokymuose - 20 projekto dalyvių. Projektu skatinamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas švietimo srityje tarp ikimokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformalaus švietimo institucijų Lietuvos Respublikoje ir Norvegijos Karalystėje. Projekto metu skurti rezultatai suteiks galimybę Lietuvos švietimo institucijų darbuotojams taikyti naujus mokymosi metodus ir žaidybinius elementus mokymosi procesui praturtinti. Taip pat bus pateiktos rekomendacijos taikyti naujus metodus ir priemones mokymo turinio modernizavimui. Taikant projekto metu sukurtus metodus ir priemones bus vis daugiau įtraukiama Lietuvos švietimo institucijų turinčių tikslą atnaujinti ir modernizuoti mokymosi turinį naujais projekto metu sukurtais elementais taip sukurdami pridėtinę vertę ir įsitraukdami į modernizuoto turinio atvirą pateikimą ir pasidalijimą nacionaliniu mastu.

GYIT

2015 - 2017

GYIT projektu skatinama mokyklinio amžiaus vaikus sudominti informacinėmis technologijomis ir rinktis karjerą šioje srityje. Projektu skatinama informacines technologijas pateikti kaip patrauklią, pasiekiamą, naudingą ir teikiančią daug pasitenkinimo karjeros kryptį.

Projekto pavadinimas
Get Youth into IT: Jaunų žmonių skatinimas ir parama IT karjeros srityje

Apie projektą
GYIT projektu skatinama mokyklinio amžiaus vaikus sudominti informacinėmis technologijomis ir rinktis karjerą šioje srityje. Projektu skatinama informacines technologijas pateikti kaip patrauklią, pasiekiamą, naudingą ir teikiančią daug pasitenkinimo karjeros kryptį. Projekto produktai: IT įvadinis kursas – šis kursas skirtas pristatyti mokiniams informacines technologijas iš praktinės pusės, linksmai ir įdomiai. Kursas sudarytas iš daug modulių, skirtų skirtingoms informacinių technologijų sritims. Moduliai apims tiek teorinę, tiek praktinę dalis. Kursas pažengusiems – šis kursas skirtas tiems, kurie jau baigė įvadinį kursą ir parodė susidomėjimą informacinėmis technologijomis. Šiuo kursu skatinama palaikyti ir skatinti didesnį susidomėjimą, vystyti turimus gebėjimus ir žinias. Kursas sudarytas iš įvairių išteklių, virtualių kursų, MAIK’ų ir tinklalapių, kur moksleiviai gales gauti daugiau informacijos apie juos dominančią sritį. IT karjeros rinkinys – šis karjeros konsultavimo rinkinys skirtas nukreipti padėti išsirinkti karjerą IT srityje. Jis apima galimas IT mokymo galimybes kiekvienoje iš partnerių šalių (Airijoje, Didžiojoje Britanijoje, Lietuvoje ir Ispanijoje). Šis rinkinys padės sėkmingai pereiti iš mokyklos į IT mokymą.

Projekto kodas
2015-1-IE01-KA201-008668

Projekto vykdymo laikotarpis
2015 - 2017

Finansavimo šaltinis
ERASMUS + programa

Koordinatorius
Fast Track Into Information Technology Ltd.

Partneriai

Fundacion Tecnalia Research & Innovation
Ebsi ( Uk) Limited
Cavan And Monaghan Education And Training Board
Baltic Education Technology Institute

Projekto tikslai

 • Paskatinti ir įtvirtinti moksleivių susidomėjimą informacinėmis technologijomis ankstyvame amžiuje.
 • Įgyvendinti jaunimo perėjimą iš mokyklos į IT mokymo lygį, panaudojant karjeros gidą.
 • Padėti jauniems žmonėms įtvirtinti skaitmeninius gebėjimus, reikalingus darbe, mokykloje ir laisvalaikio metu.
 • Įkvėpti jaunąją darbo kartą siekti stabilios, pasiekiamos ir naudingą karjerą IT srityje, mažinant IT darbuotojų trūkumą Europoje bei mažinant jaunų žmonių nedarbo problemą.
 • Teikti naujas ir alternatyviams karjeros konsultavimo galimybes jauniems, ribotas galimybes turintiems žmonėms.

SEMA

2015 - 2017

SEMA projekto tikslas yra sukurti ir palaikyti nuotolinius, aukštos kokybės verslumo srities mokymus žemdirbiams, norintiems vykdyti įvairią žemdirbystės veiklą.

Projekto tinklapio nuoroda

Projekto pavadinimas
Tvarus verslumas, pagrįstas daugiafunkciu žemės ūkiu

Apie projektą
SEMA projekto tikslas yra sukurti ir palaikyti nuotolinius, aukštos kokybės verslumo srities mokymus žemdirbiams, norintiems vykdyti įvairią žemdirbystės veiklą.

Projekto kodas
2015-1-DE02-KA204-002504

Projekto vykdymo laikotarpis
2015 - 2017

Finansavimo šaltinis
ERASMUS + programa

Koordinatorius
Verein Fuer Landliche Strukturforschung Ev

Partneriai

Formacion Para El Desarrollo E Insercion, Sociedad Limitada
Asociacion Agraria Jovenes Agricultores Asaja Granada
Hof Und Leben Gmbh
Stowarzyszenie Arid
Asociatia Pentru Educatie Permanenta In Mediul Rural
Baltic Education Technology Institute

Projekto tikslai
Projekto metu bus sukurti šie produktai:

 • Atvira mokymosi medžiaga, pasiekiama internetu ir susijusi su
 • Gerosios patirties praktika, panaudojant atvejo analizės metodiką;
 • Atvira ir pasiekiama internetu, mentorystės platforma, skirta kurta ryšius tarp mentorių ir besimokančiųjų, remianti iniciatyvius ūkininkus.

CaMEO

2014 - 2016

CaMEO projektas skirtas vyresnio amžiaus IKT darbuotojų mobilumo skatinimui. Projektu skatinama vystyti EKS gebėjimų sistemą, pateikiant internetu pasiekiamus įrankius gebėjimams nustatyti.

Projekto pavadinimas
CaMEO – Europos vyresnio amžiaus darbo jėgos mobilumas karjeros srityje

Apie projektą
CaMEO projektas skirtas vyresnio amžiaus IKT darbuotojų mobilumo skatinimui. Projektu skatinama vystyti EKS gebėjimų sistemą, pateikiant internetu pasiekiamus įrankius gebėjimams nustatyti. Projekto metu sukurta e-Akademija, skirta vyresnio amžiaus darbuotojams ir padedanti identifikuoti IKT žinias ir gebėjimus pagal Europos Kvalifikacijos sistemą. E-Akademijos aplinkoje pateikiami kursai skirti pagerinti turimus gebėjimus ir įsidarbinamumą. Taip pat projekto metu sukurta duomenų bazė, skirta tiek vyresnio amžiaus darbuotojams, tiek darbdaviams, skirta kvalifikuotų darbuotojų paieškai visoje Europoje.

Projekto kodas
2013-4101/001-001

Projekto vykdymo laikotarpis
2014 - 2016

Finansavimo šaltinis
LdV TOI

Koordinatorius
University Of Strathclyde

Partneriai

Life Long Learning Research Institute (Lllri)
Społeczna Akademia Nauk
European Centre For Women And Technology
Zentrum Fuer Soziale Innovation
Baltic Education Technology Institute

Projekto tikslai

 • Pagerinti įstatymų leidėjų žinias apie vyeresnio amžiaus darbuotojų mobilumą viešąjame, privačiame ir smulkaus ir vidutinio verso sektoriuose;
 • Vystyti e-Akademiją, skirtą vyresnio amžiaus darbuotojams bei skatinančią pagerinti įsitraukimą į IKT ir gebėjimų nustatymą ir įsivertinimą pagal EKS gebėjimų kvalifikavimą;
 • Sukurti tarp Europinę strateginę konsultavimo grupę, užtikrinančią efektyvų projektų rezultatų viešinimą ir įgyvendinimą.

job yes

2014 - 2015

Projektu siekiama pasiūlyti inovatyvius sprendimus skatinant socialinės atskirties grupei priskiriamų ir mažas galimybes turinčių žmonių integraciją į darbo rinką.

Projekto tinklapio nuoroda

Projekto pavadinimas
Rinkitės darbą, o ne naštą

Apie projektą
Projektu siekiama pasiūlyti inovatyvius sprendimus skatinant socialinės atskirties grupei priskiriamų ir mažas galimybes turinčių žmonių integraciją į darbo rinką 1) atnaujinant jų bendruosius gebėjimus, susijusius su pagrindinėmis darbui reikalingomis kompetencijomis: inovatyvumu ir verslumu; socialinėmis ir pilietiškumo kompetencijomis; skaitmeninėmis kompetencijomis ir mokėjimu mokytis; 2) gerinant mokymų, teikiamų suaugusiųjų švietimo organizacijų, veikiančių profesinio mokymo srityje, kokybę, siekiant pritraukti žemos kvalifikacijos asmenis ir skatinti juos mokytis.

Projekto kodas
2014-1-LT01-KA204-000617 01.09. 2014 – 31.12. 2016

Projekto vykdymo laikotarpis
2014 - 2015

Finansavimo šaltinis
ERASMUS + programa

Koordinatorius
Socialiniu Inovacijų Fondas

Partneriai

Society Valmiera Development Agency
Defoin Formacion Para El Desarrollo Y La Inserción
Cesie
Merseyside Expanding Horizons Ltd
Baltic Education Technology Institute

Projekto tikslai

 • Prisidėti prie žemos kvalifikacijos suaugusių asmenų skaičiaus mažinimo;
 • Padidinti socialinei atskirčiai arba nedideles galimybes turinčių žmonių motyvaciją dalyvavimo aspektu;
 • Palengvinti besimokantiesiems prieigą prie su darbu susijusių mokymų, pasiūlant AŠI, pritaikytus individualioms besimokančiojo galimybėms;
 • Padidinti socialinei atskirčiai arba nedideles galimybes turinčių žmonių motyvaciją mokytis, teikiant informaciją neformaliam arba savaiminiam mokymuisi;
 • Sustiprinti suaugusiųjų švietimo organizacijų susijusių su profesiniu mokymu, pajėgumus, pasiūlant aukštos kokybės IKT mokymus, pritaikytus individualiems socialinei atskirčiai priskiriamiems ar mažai galimybių turintiems besimokantiesiems;
 • Didinti suaugusiųjų švietimo organizacijų darbuotojų profesinį augimą, supažindinant su naujais inovatyviais švietimo metodais: apverstas mokymasis, AŠI, mišraus mokymosi požiūriais su naujomis mokytojo ir teikėjo rolėmis;
 • Padidinti su darbo susijusio mokymosi pritaikomumą šiandieninės darbo rinkos poreikiams, stiprinant socialinės partnerystės tarp suaugusiųjų švietimo organizacijų, darbo biržos biurų ir darbo pasaulio (įmonių).

C&D

2014 - 2016

Šiuo projektu siekiama pagerinti mokymo ir mokymosi procesų kokybę bei efektyvumą, sukuriant mokymo medžiagą, paremtą naujų technologijų naudojimu ir visiškai pritaikytą maisto ir gėrimų pramonei. Projekto tikslai yra glaudžiai susiję su Europos prioritetais gerinti švietimo ir profesinio mokymo praktikos kokybę bei patrauklumą, didinti darbo rinkos tinkamumą ir skatinti inovatyvias praktikas, mokymosi metu naudojant informacines ir komunikacines technologijas.

Projekto tinklapio nuoroda

Projekto pavadinimas
Valymo ir dezinfekavimo procedūros maisto ir gėrimų pramonėje

Apie projektą
Šiuo projektu siekiama pagerinti mokymo ir mokymosi procesų kokybę bei efektyvumą, sukuriant mokymo medžiagą, paremtą naujų technologijų naudojimu ir visiškai pritaikytą maisto ir gėrimų pramonei. Projekto tikslai yra glaudžiai susiję su Europos prioritetais gerinti švietimo ir profesinio mokymo praktikos kokybę bei patrauklumą, didinti darbo rinkos tinkamumą ir skatinti inovatyvias praktikas, mokymosi metu naudojant informacines ir komunikacines technologijas.

Projekto kodas
2014-1-IS01-KA200-000183

Projekto vykdymo laikotarpis
2014 - 2016

Finansavimo šaltinis
ERASMUS + programa

Koordinatorius
Matis Ohf

Partneriai

Federacion Espanola De Industrias De La Alimentacion Y Bebidas
Betelgeux Sl
Federazione Italiana Dell Industriaalimentare Associazione
Institutul National De Cercetare-Dezvoltare Pentru Bioresurse Alimentare
Haskoli Islands
Baltic Education Technology Institute

Projekto tikslai

 • Sukurti ir pritaikyti mokymo medžiagą, skirtą valymo ir dezinfekcijos procedūroms maisto ir gėrimų pramonėje.
 • Naudoti maisto higienos ir profesinės rizikos prevencijos mokymus siekiant padidinti darbuotojų gebėjimą prisitaikyti prie sektoriaus pokyčių ir plėtros, kartu pagerinant jų įsidarbinimo galimybes ir konkurencingumą.
 • Paskatinti Europos vykdomos sveikatos ir saugumo bei maisto higienos politikos plėtrą ir vykdymą, siekiant apsaugoti vartotojų sveikatą ir užkirsti kelią darbuotojų profesinei rizikai.
 • Užtikrinti produkto kokybę nuolat ją vertinant projekto vykdymo metu.
 • Palengvinti prieigą prie naujų informacinių ir komunikacinių technologijų, ypač grupėms, pasižyminčioms žemu šių technologijų naudojimosi lygiu.

YouthEmploy

2014 - 2016

Projekto tikslas – supažindinti su perspektyvia ir naudinga galimybe jauniems žmonėms, kurie yra pasirengę dirbti pagal išsilavinimą ir įgūdžius, bet lieka bedarbiai, nes neturi galimybės parodyti tinkamumą ar kompetenciją tam tikram vaidmeniui. Viena iš tokių galimybių yra struktūrizuotos prižiūrimos stažuotės, kurių metu stebimas ir patvirtinamas taikomas mokymasis darbo vietoje, naudojami įgūdžiai ir skatinamas profesinis tobulėjimas.

Projekto tinklapio nuoroda

Projekto pavadinimas
Struktūrinė stažuotės programa, padedanti profesionalizuoti kvalifikuotus ir bedarbius jaunuolius, siekiant užsitikrinti darbą

Apie projektą
Projekto tikslas – supažindinti su perspektyvia ir naudinga galimybe jauniems žmonėms, kurie yra pasirengę dirbti pagal išsilavinimą ir įgūdžius, bet lieka bedarbiai, nes neturi galimybės parodyti tinkamumą ar kompetenciją tam tikram vaidmeniui. Viena iš tokių galimybių yra struktūrizuotos prižiūrimos stažuotės, kurių metu stebimas ir patvirtinamas taikomas mokymasis darbo vietoje, naudojami įgūdžiai ir skatinamas profesinis tobulėjimas.

Projekto kodas
2014-1-IE01-KA202-000375

Projekto vykdymo laikotarpis
2014 - 2016

Finansavimo šaltinis
ERASMUS + programa

Koordinatorius
Fast Track Into Information Technology Ltd.

Partneriai

Fundacion Tecnalia Research & Innovation
Fachhochschule Koblenz, Rheinahrcampus Remagen, University Of Applied Sciences
Business In The Community
Interface3
Baltic Education Technology Institute

Projekto tikslai

 • Įveikti sunkumus, su kuriais susiduria nauji į darbo rinką, ypač jauni žmonės, konkuruodami darbo rinkoje, užsitikrindami stabilų darbą, pradėdami karjeros kelius, taip siekdami savarankiškumo ir visapusiško dalyvavimo visuomenės gyvenime.
 • Skatinti bedarbio jaunimo, kuris turi įgūdžių / išsilavinimą, bet neturi praktinės patirties, profesionalizaciją.
 • Perėjimo iš švietimo į darbą patvirtinimas naudojant struktūrizuotas, prižiūrimas intervencijas, palengvinančias mokymosi taikymą realiu laiku, pvz. stažuotes.
 • Kurti ir stiprinti profesinio mokymo ir pramonės ryšius gerinant švietimo teikimo svarbą.

MWE

2013 - 2015

Šie tikslai bus pasiekti teikiant pasiūlyme dalyvaujančioms Europos šalių kaimo vietovėse gyvenančioms jaunoms moterims e. mokymosi kursą ir socialinį tinklą, susijusį su MW-Sonet TOI projekto produktų pritaikymu ir perkėlimu, kurį bus galima rasti projekto tinklalapyje.

Projekto pavadinimas
MWE: Mentoring Moterų verslumo mentorystė

Apie projektą
Šie tikslai bus pasiekti teikiant pasiūlyme dalyvaujančioms Europos šalių kaimo vietovėse gyvenančioms jaunoms moterims e. mokymosi kursą ir socialinį tinklą, susijusį su MW-Sonet TOI projekto produktų pritaikymu ir perkėlimu, kurį bus galima rasti projekto tinklalapyje. Projektas bus plėtojamas šiais etapais:

 • 1 etapas: konteksto analizė ir tyrimai;
 • 2 etapas: Mokomosios medžiagos / socialinio tinklo pritaikymas;
 • 3 etapas: Mokomosios medžiagos/socialinio tinklo testavimas ir įvertinimas;
 • 4 etapas: mokymo medžiagos / socialinio tinklo optimizavimas, patvirtinimas ir perdavimas.

Projekto kodas
2013-1-ES1-LEO05-67314

Projekto vykdymo laikotarpis
2013 - 2015

Finansavimo šaltinis
LdV TOI

Koordinatorius
Fundación Para La Investigación Y El Desarrollo Del Trabajo Agroalimentario

Partneriai

Federación Agroalimentaria De Cc.Oo (Feagra)
Granaforma, S.L:
Confederazione Italiana Agricoltori Toscana
Hof Und Leben Gmbh
Asociatia Pentru Educatie Permanenta In Mediul Rural
Conseil Europeen Des Jeunes Agriculteurs Aisbl
Baltic Education Technology Institute

Projekto tikslai

 • Skatinti verslumą jaunų moterų tarpe kaimo bendruomenėse, siekiant pagerinti jų socialinę ir profesinę padėtį ir įgyti lygias lyčių teises;
 • Įtraukti ir skatinti jaunas moteris vtapti mentorėmis;
 • Padėti išlaikyti socialinį ir ekonominį tvarumą kaimo vietovėse;
 • Įtakoti emigracijos srautus iš kaimo vietovių į miesto vietoves.

ME-LPT

2012 - 2014

Pagrindinis projekto tikslas yra populiarinti ir skatinti Moodle platformos naudojimą e. mokymesi.

Projekto pavadinimas
ME-LPT – Moodle e. mokymosi platformos ir technologijos

Apie projektą
Pagrindinis projekto tikslas yra populiarinti ir skatinti Moodle platformos naudojimą e. mokymesi. Projekto metu partneriai bendradarbiaudami vieni su kitas, dalindamiesi savo šalių patirtimi skleis ir plėtos esamų technologijų panaudojimą savo ir partnerių šalyse, dalinsis sukaupta patirtimi bei įgytomis žiniomis, lygins turimas e. mokymosi technologijas partnerių šalyse. Šis projektas yra finansuojamas remiant Europos Komisijai. Čia publikuojamos mintys parodo tik projekto dalyvių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį čia pateiktos informacijos panaudojimą.

Projekto kodas
LLP-LdV-PRT-2012-LT-0316

Projekto vykdymo laikotarpis
2012 - 2014

Finansavimo šaltinis
Leonardo da Vinci programa

Koordinatorius
Oran Teknoloji Yazilim Danismanlik Ve Egitim Ltd. Sti.

Partneriai

Tecnogea S.R.L.
Proinov - Consultoria Em Gestao, Formacao E Multimedia, Lda
Akilus Bilisim Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret Ltd. Sti.
Netedukacja Grazyna Krol
Baltic Education Technology Institute

Projekto tikslai

VA

2012 - 2013

Projektu siekiama sudaryti galimybes trečiųjų šalių piliečiams, ypač tiems, kuriems sudėtinga mokytis tiesiogiai (tradiciškai). Projekte taikomos informacinės komunikacinės technologijos (IKT) leis parengti įvairius scenarijus ir mokymosi procesą perkelti į elektroninę aplinką.

Projekto pavadinimas
Virtuali trečiųjų šalių piliečių akademija

Apie projektą
Projektu siekiama sudaryti galimybes trečiųjų šalių piliečiams, ypač tiems, kuriems sudėtinga mokytis tiesiogiai (tradiciškai). Projekte taikomos informacinės komunikacinės technologijos (IKT) leis parengti įvairius scenarijus ir mokymosi procesą perkelti į elektroninę aplinką. Pasitelkus IKT, bus išspręsta mokymo šaltinių prieinamumo problema, sutaupytas kuratorių ir trečiųjų šalių piliečių laikas, sukurta individualizuota ir motyvuojanti mokymosi aplinka ir suteikta mokymosi vietos ir laiko pasirinkimo laisvė. Įdiegtas nuotolinis mokymas trečiųjų šalių piliečiams leis rinktis technologijas pagal asmeninę patirtį, mokymo proceso specifiką ir savo poreikius. Projekto metu kuriami e. mokymosi kursai, skirti trečiųjų šalių piliečiams:

 • Bendrasis lietuvių kalbos e. mokymosi kursas (100 akad. val.).
 • LR Konstitucijos pagrindų e. mokymosi kursas (75 akad. val.).
 • Konfliktų valdymo pagrindų e. mokymosi kursas (56 akad. val.).
 • Lietuvos kultūros pagrindų e. mokymosi kursas (60 akad. val.).
 • E. paslaugų trečiųjų šalių piliečiams e. mokymosi kursas (40 akad. val.).

Projekto kodas
D4-45/EIF/2011/5/17/IP/1/3/LL2012/1

Projekto vykdymo laikotarpis
2012 - 2013

Finansavimo šaltinis
Europos fondo trečiųjų šalių piliečių

Koordinatorius
Lingua Lituanica

Partneriai

Baltic Education Technology Institute

Projekto tikslai
Pakeisti tradicinį mokymo ugdymo turinį, orientuojant jį į mišrųjį mokymą (si), ugdant trečiųjų šalių piliečių savarankiško mokymosi ir dalykines kompetencijas ir siekiant programų lankstumo, įvairiapusiškumo, pasirinkimo galimybių didinimo ir inovacijų skatinimo, didinant trečiųjų šalių piliečių integraciją į visuomenę.

Lietuva – pabėgėlių galimybių šalis

2014 - 2015

Projektas „Lietuva – pabėgėlių galimybių šalis“ yra skirtas sumažinti prieglobstį gavusių užsieniečių priklausomumą nuo valstybės paramos, išspręsti pagrindines prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos į darbo rinką problemas, didinti galimybes integruotis kultūriniu ir socialiniu požiūriu, taikyti trūkstamas aktyvias integracijos priemones, tobulinti PGU informavimo sistemą, informuoti visuomenę.

Projekto pavadinimas
Lietuva – pabėgėlių galimybių šalis

Apie projektą
Projektas „Lietuva – pabėgėlių galimybių šalis“ yra skirtas sumažinti prieglobstį gavusių užsieniečių priklausomumą nuo valstybės paramos, išspręsti pagrindines prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos į darbo rinką problemas, didinti galimybes integruotis kultūriniu ir socialiniu požiūriu, taikyti trūkstamas aktyvias integracijos priemones, tobulinti PGU informavimo sistemą, informuoti visuomenę. Socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai Bus organizuojami grupiniai užsiėmimai socialinių įgūdžių lavinimo klausimais. Užsiėmimų metu PGU bus testuojami dėl asmeninių gebėjimų, gaus informaciją apie naujas socialinių įgūdžių lavinimo metodikas ir jų pritaikymo buityje ir bendruomenėje galimybes, sprendžiant pasirūpinimo savimi klausimus (kaip taupyti, ekonomiškai gyventi, higienos, tvarkymosi įgūdžiai, vaikų auklėjimo klausimai, etiketo pagrindai) įvairaus lygio komunikavimo būdus, dalyvavimo socialiniuose tinkluose praktiką, virtualios komunikacijos metodus. Teisininko konsultacijos Projekto įgyvendinimo metu bus teikiamos konsultacijos teisiniais klausimais keliuose Lietuvos miestuose. Teisininkai konsultuos PGU darbo teisės, sutarčių sudarymo, išsilavinimo ir turimos kvalifikacijos dokumentų pripažinimo klausimais; CK nuostatų, žalų atlyginimo klausimais, ginčų sprendimo klausimais, atsižvelgiant į PGU individualius poreikius ir atvejus. Konsultacijų metu bus papildomai teikiama informacija apie darbo teisę ir pagrindines CK nuostatas, atsižvelgiant į ankstesnių metų konsultacijų poreikį. Psichologo konsultacijos Projekto įgyvendinimo metu bus teikiamos individualios ar/ir grupinės psichologo konsultacijos. Psichologas konsultuos PGU jų psichologinių problemų, nepasitikėjimo savimi, motyvacijos kėlimo, potrauminio streso sindromo įveikimo, šeimos santykių ir kt. klausimais atsižvelgiant į PGU individualius poreikius ir atvejus. Pažintinės išvykos Numatoma, kad projekto metu bus suorganizuotos 3 pažintinės išvykos. Kelionės parengtos siekiant patenkinti kuo įvairesnius PGU poreikius – socialinės adaptacijos naujoje aplinkoje, integracijos į darbo rinką, psichologinės adaptacijos, kultūros pažinimo ir švietimo. Dauguma PGU neturi pakankamai kalbinių lietuvių kalbos įgūdžių, įskaitant rusų ir anglų kalbas, todėl eilinės pažintinės išvykos, kurių metu yra daugiau pasakojimo apie istoriją, Lietuvos kultūrą ir pan. nėra tinkamos PGU, kadangi PGU labiau adaptuojasi prie aplinkos per įspūdžius, naudingas pramogas bei naujų patirčių suvokimą. Tai skatina juos savarankiškai ieškoti klausimų, pasakoti kitiems PGU, ką jie matė, skatina savarankišką domėjimąsi Lietuvos kultūra, lankytinomis vietomis, integracija į darbo rinka. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos Planuojama projekto metu suteikti PGU medicinines paslaugas pagal PPC medicinos priežiūros tarnybos gydytojo ir Ruklos ambulatorijos odontologo rekomendacijas. Profesiniai lietuvių kalbos užsiėmimai suaugusiems Centre Bus organizuojami PGU profesiniai lietuvių kalbos užsiėmimai. Užsiėmimai bus organizuoti pagal paklausias specialybes, pagal PGU poreikį.  Šis poreikis yra nustatytas atsižvelgiant į 2013 m. praktiką. Kompiuterinio raštingumo užsiėmimai Bus vedami užsiėmimai PGU kompiuterinio raštingumo klausimais. Bus sudaryta programa, apimanti teorinį ir praktinį mokymą. Planuojama organizuoti užsiėmimus individualiai ir grupėse (užduodant skirtingas užduotis kiekvienam PGU, teikiant bendrą teorinę  informaciją). 2014-2015 m. veikla bus vykdoma, atsižvelgiant į darbuotojo ir prieglobstį gavusių užsieniečių rekomendacijas, įvertinus 2013 m. praktiką (bus parinkti nauji metodai ir priemonės). Informacijos kabineto ir bibliotekos paslaugos Informacinio kabineto ir bibliotekos veikla bus vykdoma, atsižvelgiant į darbuotojų ir prieglobstį gavusių užsieniečių rekomendacijas, įvertinus 2013 m. praktiką (bus parinkti nauji metodai ir priemonės). Suorganizuoti papildomi lietuvių kalbos mokymai PGU savivaldybėse Bus suorganizuoti papildomi lietuvių kalbos mokymai. Baigę lietuvių kalbos mokymus savivaldybėse PGU laikys valstybinį lietuvių kalbos egzaminą. Suorganizuoti LR Konstitucijos pagrindų mokymai PGU savivaldybėse Bus suorganizuoti LR Konstitucijos pagrindų mokymai. Mokymų metu bus siekiama suteikti PGU žinias apie jų teises ir pareigas kaip prieglobstį gavusių užsieniečių skirtingai nuo LR piliečių, jų teises (ne)dalyvauti rinkimuose, referendumuose, žinias, kaip pasinaudoti teisėmis į žmogaus laisvės neliečiamumą, žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumą, teisę kreiptis į teismą, teisę išpažinti savo religiją (ne)viešai, teisę į socialinę apsaugą ir saugias darbo sąlygas, vietos savivaldų, teismų funkcijas ir pan. Šios žinios yra būtinos PGU siekiant savarankiškumo, saugumo, užtikrinant lygiavertį gyvenimą kartu su LR piliečiais ir jų motyvaciją dalyvauti visuomeniniame Lietuvos gyvenime. Baigę LR Konstitucijos pagrindų mokymus savivaldybėse PGU laikys valstybinį LR Konstitucijos pagrindų egzaminą. Suorganizuotas įvadinis seminaras ,,Mokymasis visą gyvenimą“ Bus suorganizuotas įvadinis seminaras skirtas PGU, kurie toliau mokysis nuotolinėse studijose „Kasdienės e. paslaugos PGU“. Jo metu bus pristatytas pats projektas, e. paslaugų mokymų specialistas pristatys mokymosi visą gyvenimą koncepciją, aptars pavyzdžius, po to pristatyta nuotolinių studijų „Kasdienės e. paslaugos PGU“ e. knyga, jos skyriai, pateikti patarimai kaip mokytis, kaip bendrauti mokantis, kaip atlikti praktines užduotis. Dalyviai turės galimybę patys išbandyti e. knygą, bus atsakyta į jų klausimus. Akivaizdinis susitikimas prieš nuotolines studijas – būtinas įvykis, kuris žmones motyvuoja, supažindina su būsimomis studijomis, padeda įveikti galimus mokymosi pradžios sunkumus. Nuotolinės studijos „Kasdienės e. paslaugos PGU“ Bus suorganizuotos nuotolinės studijos „Kasdienės e. paslaugos PGU“ – tai savarankiškas darbas su e. knyga internete. Mokymų tikslas – suteikti pabėgėliams žinių ir praktinių įgūdžių tikslingai naudotis internetu, kuriame gausu e. paslaugų – pradedant e. mokymusi ir baigiant e. bankininkyste bei e. darbu. Kursų dalyviams nurodoma šią medžiagą studijuoti kompiuterių klasėje arba savo asmeniniuose kompiuteriuose ir mobiliuose įrenginiuose, jeigu yra interneto ryšys. Mokymosi pabaigoje besimokantieji laiko testą, kurį sėkmingai išlaikę gauna baigimo pažymėjimą. Baigę šiuos mokymus PGU bus pasirengę tikslingai naudotis pagrindinėmis e. paslaugomis, kurios svarbios jų kasdieniame gyvenimo, taipogi įgis įgūdžių tolesniam tobulėjimui – mokymuisi visą gyvenimą, o tai svarbu kokybiškai integracijai Lietuvoje. Suorganizuotas baigiamasis seminaras ,,E-paslaugos PGU“ Bus suorganizuotas vienas baigiamasis seminaras PGU, skirtas aptarti nuotolinių studijų eigą, rezultatus, išlaikytą baigiamąjį testą, pasidalinti nuomonėmis ir įspūdžiais. Seminaro metu bus pristatytos naujos e. mokymosi galimybės, susijusios su mobiliaisiais įrenginiais, kas turėtų paskatinti PGU neapsiriboti buvusiais mokymais, o tobulėti nuolat. Profesinis mokymas Bus  suteikiamas profesinis mokymas. Mokymas bus organizuotas pagal individualius PGU poreikius, suteikiant maksimalias sąlygas mokytis profesijos profesinio mokymo įstaigose. Pasibaigus profesiniams mokymas PGU įgis profesinę kvalifikaciją ir gaus tai patvirtinantį pažymėjimą. Etnokultūrinės parodos Planuojama organizuoti 6 parodas. Parodas planuojama organizuoti mokyklose, kultūrų centruose ir pan. Parodų metu lankytojai bus supažindinami su tautiniais kostiumais, muzika, šokiais, valgiais. Prieš kiekvieną organizuojamą renginį muzikos dėstytojas padės PGU paruošti meninę programėlę šventėms, prireikus išmokys PGU muzikos instrumentų grojimo pagrindų. Skirtingų tautybių PGU atstovaus skirtingas kultūras, nes vienai parodai reikės paruošti mažiausiai dviejų šalių tautinius patiekalus, prezentaciją apie šalies kultūrą ir meninę programą (šokiai, dainos). Vienas bus atsakingas už Afganistano, Pakistano šalių kultūrų pristatymą ir bendravimą, bendradarbiavimą su anglakalbiais PGU. Kitas bus atsakingas už Čečėnijos, Baltarusijos, Ukrainos šalių kultūrų pristatymą ir bendravimą, bendradarbiavimą su rusakalbiais PGU. Švenčių vaikams ir suaugusiems organizavimas (Kalėdos, Užgavėnės, Velykos) Planuojama suorganizuoti 3 šventes: Kalėdos-Naujieji Metai., Užgavėnės ir Šv. Velykos. Jos bus organizuojamos Centre, dalyvaujant ne tik PGU, bet ir vaikams iš mokyklų, globos namų. Pasaulinė pabėgėlių diena Planuojama suorganizuoti Pasaulinės pabėgėlių dienos minėjimą 2015 m. Pabėgėlių priėmimo centre. Šventės metu bus pristatyti tautiniai patiekalai. Tautinius patiekalus gamins Centre gyvenantys PGU. Planuojama Pasaulinės pabėgėlių dienos šventės metu dalyviams pristatyti ir projekto metu sukurtus projektus, vykdytas veiklas ir įteikti suvenyrus su projekto atributika. Profesionalus muzikos mokytojas padės PGU sukurti muzikinę programą Pasaulinei pabėgėlių dienai. Veikla su vaikais Veikla bus vykdoma relaksacijos kambaryje, sporto salėje, fojė, vaikų užimtumo kambaryje. Veiklos metu bus teikiama pagalba vaikams ruošiant namų darbus, organizuojamos įvairios varžybos, konkursai, viktorinos, popietės su filmų peržiūra ir kt. Meninių gebėjimų ugdymo veikla Projekto metu beveik kiekvieną mėnesį bus organizuojami renginiai, kuriems reikia paruošti meninę programą. Tikimasi, kad projekto rezultatais galės pasinaudoti ir paties vykdomo projekto metu sudalyvauti mažiausiai 60 tikslinės grupės atstovų; taip pat – apie 40 įvairių visuomenės atstovų (įskaitant socialinę integraciją vykdančių įstaigų darbuotojus). Be to, projekto rezultatai, pvz., sukurtas interneto svetainės modulis, specialistų ataskaitos ir rekomendacijos, ryšiai su profesinio mokymo įstaigomis, e-paslaugų mokymų modulis, PGU intelektinis kapitalas, įgytas profesinių mokymų metu, turės išliekamąją vertę kelerius metus projektui pasibaigus. Dauguma projekto veiklų yra skirta plačiajai auditorijai ir projekte dalyvaujančių Lietuvos visuomenės narių skaičius nėra ribojamas. Be to, projekto veiklose turės galimybę sudalyvauti beveik visi prieglobstį gavę užsieniečiai, dalyvaujantys integracijos programoje Centre ir savivaldybių teritorijose bei tie, kurie nebegauna valstybės paramos socialinei integracijai.

Projekto kodas
-

Projekto vykdymo laikotarpis
2014 - 2015

Finansavimo šaltinis
Europos pabėgėlių fondas (2013 m. programa)

Koordinatorius
Pabėgėlių Priėmimo Centras

Partneriai

Baltic Education Technology Institute

Projekto tikslai

Sėkmingo verslo kelias

2011 - 2014

Projekto veiklos įtraukia verslumo mokymus dėstytojams, verslumo mokymaus mentoriams, verslumo mokymus studentams, verslumo ugdymo modelio taikymą įmonėse, verslumo ugdymo informacinę sistemą, individualias studentų praktines konsultacijas, Ispanijos ir Airijos užsienio ekspertų konsultacijas, studentų stažuotes verslo įmonėse/asociacijose, studentų praktinę mugę.

Projekto pavadinimas
Sėkmingo verslo kelias

Apie projektą
Verslumo mokymai dėstytojams. Daugelis dėstytojų nėra mokęsi verslumo, todėl jie ne visada naudoja tinkamą verslumo mokymo metodą arba mąsto, kad jų dėstomas dalykas neturi nieko bendro su verslumu. Tam, kad dėstytojai geriau suprastų verslumo ugdymą, jo siekius, metodus ir turinį, numatoma vykdyti dėstytojų mokymus bei skleisti informaciją apie įvairias galimybes ir metodus, skirtus remti verslumu grindžiamą mąstymą. Mokymų tikslas – dėstytojams suteikti koučingo, komandinio darbo organizavimo, konfliktų sprendimo, inovatyvių mokymosi metodų taikymo praktinių įgūdžių ir juos išbandyti drauge su studentais. Baigę mokymus dėstytojai bus pasirengę vadovauti studentų praktikai verslo įmonėse ir bendradarbiavimui su mentoriais, o taip pat pasibaigus projektui dėstytojai užtikrins verslumo projekto tęstinumą naujiems studentams. Verslumo mokymai mentoriams. Tinkamai parengti mentoriai – svarbi įgyvendinamo modelio dalis. Jeigu mentoriai nebus parengti, gali nepakakti vien jų turimų gebėjimų, žinių ir įgūdžių studentų praktikai organizuoti. Mokymų tikslas – mentoriams suteikti koučingo, mentoriavimo, verslumo ugdymo, žinių ir gebėjimų. Baigę mokymus mentoriai bus pasirengę priimti į praktiką studentus, konsultuos studentus jų praktikos darbo vietoje metu bei vykdys praktinius verslumo ugdymo mokymus, naudodami verslo pavyzdžius iš savo įmonės veiklos sričių. Verslumo mokymai studentams. Įgyvendinat verslumo modelį siekiama ugdyti studentų verslumą ir aktyvinti nuosavo verslo kūrimo ketinimus pasitelkiant inovatyvų aukštųjų mokyklų ir socialinių bei verslo partnerių bendradarbiavimą, naudojant mokymosi metodus, orientuotus į studentų kūrybiškumo ir bendrųjų gebėjimų plėtotę, taikant studijų aplinkos įvairovę, mentoriavimą. Mokymų tikslas – ugdyti studentų asmeninius, techninius verslumo bei verslo vadovavimo gebėjimus, suteikti žinias, reikalingas verslininkui, gebėjimus panaudoti įvairias technologijas, analizuoti realius verslo atvejus bei  situacijas ir mokymąsi nugalėti rizikos faktorius panaudojant analitines technikas ir inovatyvius metodus. Modelis suteikia studentams patirties, leidžia pritaikyti teoriją ir integruoti skirtingas funkcines veiklos sritis, reikalauja komandinio darbo, didesnio įsitraukimo į realią darbo rinką, motyvuoja studentus ir leidžia sėkmingai ugdytis verslumą bei pamatyti sprendimų pasekmes. Baigę mokymus studentai bus pasirengę praktikai verslo įmonėse, kur tęs mokymąsi darbo vietoje. Verslumo ugdymo modelio taikymas įmonėse. Po mokymų ciklo studentai pradeda praktiką verslo įmonėse, kur praktinę pagalbą verslumo ugdymo srityje teikia mentorius. Verslumui ugdyti taikomas verslo praktinis mokymas, mentoriaujant tikros verslo įmonės darbuotojui, sudaro puikias galimybes studentui stebėti ir dalyvauti darbuotojų valdymo, apskaitos, pirkimų, pardavimų ir rinkodaros valdymo srityse ir vykdant verslo veiklos procesus vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais dokumentais. Verslo įmonių darbuotojai (mentoriai), taikydami inovatyvų verslumo ugdymo modelį, padės studentams įgyti verslumo žinių ir gebėjimų praktikos vietose. Verslumo ugdymo informacinė sistema. Projekto įgyvendinimo metu bus sukurta verslumo ugdymo modelio įgyvendinimo aplinka - informacinė sistema, kurioje bus pateikiami asmeninių gebėjimų ir savybių įsivertinimo testai, neformaliojo mokymo programos verslumo ugdymui, verslumo ugdymo imitacinio modeliavimo programos ir žaidimai, asmeniniai vartotojų pasiekimų aplankai (portfolio), konsultavimo, bendra­vimo, bendradarbiavimo ir kitos priemonės, skirtos užtikrinti studentų verslumo ugdymą bei sklandžią praktikos proceso eigą. Verslumo ugdymo informacinė sistema išplės esamų bei šiuo metu kuriamų kitų praktikos sistemų funkcionalumą, suteikdama jų vartotojams galimybes pasinaudoti verslumo ugdymo modelio priemonėmis. Tiek besimokantieji tiek ir verslo įmonių atstovai bus kviečiami komunikuoti bei bendradarbiauti socialiniame tinkle, kur galės pasidalinti verslumo žiniomis, įgūdžiais ir netgi sumodeliuoti naujas verslumo idėjas bei planus pagal turimą modelio struktūrą. Sistemoje taip pat bus sukurtos atviros sąsajos, leidžiančios integruoti institucines duomenų bazes bei akademines informacines sistemas. Informacinės sistemos eksploatavimas užtikrins sėkmingą projekto veiklų vykdymą bei rezultatų viešinimą. Individualios studentų praktinės konsultacijos. Įgyvendinamame modelyje teorinis mokymas derinamas su aktyvia savarankiška veikla. Studentai savo žinias gilins ir virtualioje erdvėje – mokysis savarankiškai e. mokymosi sistemoje, kuomet bus stiprinami studentų verslumo praktiniai įgūdžiai. Vienas iš svarbiausių savarankiško mokymosi uždavinių – verslo imitacinis modelis, imituojantis įmonę ir jos išorinę aplinką bei verslo plano rengimas. Studentų savarankiško darbo metu, atliekant komandinio darbo užduotis verslo imitaciniame modelyje bei rengiant verslo planą, bus teikiamos Lietuvos verslo ekspertų bei dėstytojų individualios praktinės konsultacijos. Konsultavimui bus naudojama verslumo ugdymo informacinė sistema, studentai galės naudotis virtualia aplinka Moodle, Skype, e. paštu, vaizdo konferenciniu ryšiu. Pagal studentų poreikį taip pat bus teikiamos akivaizdinės konsultacijos. Ispanijos ir Airijos užsienio ekspertų konsultacijos. Projekte įgyvendinant FAS modelio pritaikymą Lietuvos aukštosioms mokykloms dalyvaus Airijos bei Ispanijos ekspertai taikantys savo šalyse FAS modelį. Užsienio ekspertai organizuos verslumo ugdymo praktinius mokymus bei pateiks verslo pavyzdžius studentams jų praktikų metu. Planuojamas įgyvendinti verslumo ugdymo modelis yra paremtas inovatyviais mokymosi metodais, tokiais, kaip vaidmenų žaidimai, verslo imitavimas, darbas komandose ir kiti aktyvūs mokymosi metodai, kurie yra paremti praktine įmonių veiklos patirtimi. Taip pat numatoma taikyti ir mišrų studentų mokymąsi – interaktyvūs testai, vaizdo medžiaga bus pateikiama Moodle virtualioje mokymosi aplinkoje. Įgyvendiname modelyje diegiant inovatyvius mokymosi metodus taip pat bus naudojamos ir praktinės įmonių įgyvendinančių FAS modelį veiklos situacijos bei atvejai. Studentų stažuotės verslo įmonėse/asociacijose. Savarankiškas darbas turės būti baigiamas parengtu pirminiu verslo planu, kuris bus vertinamas ekspertų informacinėje sistemoje. Vėliau organizuojami verslo idėjų konkursai. 45 atrinkti nugalėtojai gauna stažuotes į Airijos ir Ispanijos verslo įmones arba asociacijas. Stažuočių ataskaitos bus pateikiamos informacinėje sistemoje, numatoma paskatinti studentus rašyti stažuotės tinklaraščius, kuriuos galėtų komentuoti kiti studentai bei dėstytojai ir mentoriai. Po stažuočių studentai patobulins savo verslo planus ir bus pasirengę pristatyti juos praktinės mugės metu. Studentų praktinė mugė. Mentoriai ir dėstytojai, dalyvaujantys projekto veiklose, vertins studentų, dalyvavusių stažuotėse, verslo idėjas, paremtas praktiniais pavyzdžiais, kurios bus pristatomos darbdaviams, socialiniams partneriams bei visuomenei, organizuojamos studentų praktinės mugės metu. Studentų verslo idėjos taip pat bus vertinamos konsultacijas teikusių užsienio ekspertų - verslo idėjas jie vertins informacinėje sistemoje. Po projekto veiklų pasibaigimo bus įgyvendinti 2 verslo planai.

Projekto kodas
ŠMM-07-K-03-027

Projekto vykdymo laikotarpis
2011 - 2014

Finansavimo šaltinis
Europos socialinis fondas

Koordinatorius
Baltic Education Technology Institute

Partneriai

Kauno Technologijos Universitetas
Kauno Regioninis Inovacijų Centras
Kauno kolegija
Vilniaus kolegija

Projekto tikslai
Stiprinti studentų verslumo praktinius įgūdžius, pasitelkiant sėkmingai užsienio šalyse įgyvendintą FAS verslumo ugdymo modelį, pritaikyti jį pagal Lietuvos aukštųjų mokyklų mokymosi programas. Lietuvos aukštosiose mokyklose siekiama diegti inovatyvius verslumo ugdymo modelius, atitinkančius rinkos poreikį bei žiniomis grindžiamos ekonomikos ir mokymosi visą gyvenimą poreikį. Įgyvendinat verslumo modelį, siekiama ugdyti studentų verslumą ir aktyvinti nuosavo verslo kūrimo galimybes, pasitelkiant inovatyvų aukštųjų mokyklų ir socialinių bei verslo partnerių bendradarbiavimą.

UnderstandingIT

2010 - 2012

Pagrindinis projekto tikslas yra lavinti profesinių mokyklų mokytojų, dėstytojų, instryktorių bei praktikos vadovų IKT įgūdžius (Leo-TraInno-3). Bendrasis projekto tikslas yra pritaikyti Vitae projekto rezultatus naujoms institucijoms, naujoms šalims, kultūroms bei kalboms.

Projekto tinklapio nuoroda

Projekto pavadinimas
Vitae, iQTool ir eTutor verslo modelių bei rezultatų naudojimas profesinių mokyklų mokytojų, dėstytojų, kuratorių ir techninio personalo IKT įgūdžių ir kompetencijų tobulinimui

Apie projektą
Pagrindinis projekto tikslas yra lavinti profesinių mokyklų mokytojų, dėstytojų, instryktorių bei praktikos vadovų IKT įgūdžius (Leo-TraInno-3). Bendrasis projekto tikslas yra pritaikyti Vitae projekto rezultatus naujoms institucijoms, naujoms šalims, kultūroms bei kalboms.

Projekto kodas
2010-1-NO1-LEO05-01839

Projekto vykdymo laikotarpis
2010 - 2012

Finansavimo šaltinis
Leonardo da Vinci programa

Koordinatorius
Sør-Trøndelag University College

Partneriai

Dipartimento Di Informatica E Sistemistica, Sapienza Universita` Di Roma
Centro De Formação Profissional Da Indústria Metalúrgica E Metalomecânica
Fachhochschule Koblenz, Rheinahrcampus Remagen, University Of Applied Sciences
Anne Fox
Norwegian Association For Distance And Flexible Education
Baltic Education Technology Institute

Projekto tikslai

SIMOLA

2010 - 2012

Projektas yra pateikiamas kaip pagrindinė IRT veikla, turinti didžiules plėtros galimybes. Tačiau ši techninė plėtra bus labiau apremta anksčiau technologijos partnerių suprojektuotu ir atliktu darbu. Didžiausias dėmesys bus skiriamas teorijoms ir praktikai, taip skatinant priemonių naudojimą bei tam tikrų tinklų ir organizacijų integraciją.

Projekto pavadinimas
SIMOLA – Kalbų mokymas naudojant mobiliąsias technologijas

Apie projektą
Projektas yra pateikiamas kaip pagrindinė IRT veikla, turinti didžiules plėtros galimybes. Tačiau ši techninė plėtra bus labiau apremta anksčiau technologijos partnerių suprojektuotu ir atliktu darbu. Didžiausias dėmesys bus skiriamas teorijoms ir praktikai, taip skatinant priemonių naudojimą bei tam tikrų tinklų ir organizacijų integraciją. Projekto metu planuojama:

 • Sukurti lengvą ir patvarią mobiliąją programą Android Mobile OS vartotojams, siekiant patenkinti jų kalbų mokymosi poreikius. Programa leis sukurti bei įkelti tekstą, nuotraukas, audio ir video failus, suteiks galimybę naudotis grupės diskusijomis, RSS bei kitomis programėlėmis, taip dalyvaujant socialiniuose tinkluose.
 • Plėtoti teorijas ir praktines žinias, kurios leistų besimokantiems asmenims visiškai išnaudoti programos taikymo galimybes kasdienėse bei mokymosi situacijose, taip skatinant įvairias diskusijas su panašios situacijos dalyviais.
 • Projektuoti ir atlikti empirinius tyrimus, siekiant įvertinti sistemos poveikį besimokančiajam, meta mokymąsi bei asmens požiūrį ir pasitikėjimą.
 • Skatinti sistemos naudojimą pasitelkiant sklaidą ir eksploataciją, integruojant atitinkamus tinklus bei iniciatyvas, remiant besimokančiuosius, gyvenančius šalyse, kalbančiomis tikslinėmis kalbomis.
Projekto metu bus pristatyta technologinė platforma bei specialios pedagoginės teorijos, specialiai sukurtos besimokantiems kalbų. Tai atkreips dėmesį ir leis asmenims išbandyti savarankišką mokymąsi. Tai leis tinklams bei organizacijoms, dirbančioms su besimokančiaisiais, pritaikyti novatoriškus, žymiai efektyvesnius metodus, kurie gali būti integruoti tiek į formalųjį tiek į neformalųjį kalbų mokymą. Projektas lavina partnerių šalis pagerinti jų paslaugų infrastruktūrą, apimančią migrantus ir užsienio studentus, taip skatinant kultūrinį sąmoningumą bei stiprinant ES šalių gyventojų kalbų gebėjimus.

Projekto kodas
511776-LLP-1-2010-1-UK-KA3-KA3MP

Projekto vykdymo laikotarpis
2010 - 2012

Finansavimo šaltinis
KA3 ICT

Koordinatorius
University Of Brighton

Partneriai

Università Degli Studi Del Molise
Study Group Ltd
Regional Community College Of Amsterdam
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet
Magyar Virtuális Egyetemi Hálózat Egyesület
Tokyo University Of Agriculture And Technology
Baltic Education Technology Institute

Projekto tikslai

Mišraus mokymosi modelio įdiegimas bendrojo ugdymo įstaigose

2010 - 2012

Pagrindinis projekto tikslas ─ atnaujinti tradicinį mokymo turinį, orientuojant jį į mišrų mokymosi modelį, ugdant mokinių kompetencijas ir siekiant programų lankstumo, įvairiapusiškumo, pasirinkimo galimybių didinimo ir inovacijų skatinimo.

Projekto pavadinimas
Mišraus mokymosi modelio įdiegimas bendrojo ugdymo įstaigose

Apie projektą
Pagrindinis projekto tikslas ─ atnaujinti tradicinį mokymo turinį, orientuojant jį į mišrų mokymosi modelį, ugdant mokinių kompetencijas ir siekiant programų lankstumo, įvairiapusiškumo, pasirinkimo galimybių didinimo ir inovacijų skatinimo.

Projekto kodas
VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-072

Projekto vykdymo laikotarpis
2010 - 2012

Finansavimo šaltinis
Europos socialinio fondo agentūra

Koordinatorius
Baltic Education Technology Institute

Partneriai

Alytaus Profesinio Rengimo Centras
Kauno „Nemuno“ Mokykla
Klaipėdos Gedminų Progimnazija
Lietuvos Kūno Kultūros Akademijos Studentų Atstovybė
Marijampolės Marijonų Gimnazija
Pakruojo R. Lygumų Vidurinė Mokykla
Panevėžio 5-Oji Vidurinė Mokykla
Šilalės R. Pajūrio Stanislovo Biržiškio Gimnazija
Telšių Suaugusių Mokykla
Utenos „Saulės“ Gimnazija
Vilniaus Pilaitės Vidurinė Mokykla
Vakarų Lietuvos Verslo Kolegija

Projekto tikslai

E-iM

2010 - 2012

Projekto pagrindinis tikslas: Sukurti inovacijų valdymo e. mokymosi kursą, kuri atitiktų darbo rinkos poreikius bei užpildytų nacionalinių profesinio mokymosi sistemų spragas.

Projekto pavadinimas
Mokymosi kursas, skirtas inovacijų vadybai profesiniame mokyme

Apie projektą
Projekto pagrindinis tikslas: Sukurti inovacijų valdymo e. mokymosi kursą, kuri atitiktų darbo rinkos poreikius bei užpildytų nacionalinių profesinio mokymosi sistemų spragas.

Projekto kodas
2010-1-LV1-LEO05-00889

Projekto vykdymo laikotarpis
2010 - 2012

Finansavimo šaltinis
Leonardo da Vinci programa

Koordinatorius
Latvijas Tehnologiskais centrs

Partneriai

Rigas Tehniska universitate
Coventry University Enterprises Ltd
Integrated Resources Management (Irm) Company Ltd.
Aalto yliopisto Kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus
Baltic Education Technology Institute

Projekto tikslai

 • Sukurti ir parengti aukštos kokybės e. kursų mokymosi medžiagą ir pritaikyti ją projekte dalyvaujančioms šalims.
 • Išbandyti kursą, siekiant gauti mokinių atsiliepimus apie kurso medžiagą, taip tobulinant turinio bei metodikos kokybę.
 • Įgyvendinti visas sklaidos bei rezultatų naudojimo veiklas.

Kompiuterinės žinios ir įgūdžiai visapusiškam tobulėjimui

2010 - 2016

Pagrindinis projekto uždavinys - projekto metu siekiama Lietuvos gyventojams, ypatingą dėmesį skiriant probleminėse teritorijose gyvenantiems asmenims, suteikti kokybiškus kompiuterinio raštingumo įgūdžius, tokiu būdu padedant jiems prisitaikyti prie sparčiai kintančių rinkos poreikių.  

Projekto pavadinimas
Kompiuterinės žinios ir įgūdžiai visapusiškam tobulėjimui

Apie projektą
Pagrindinis projekto uždavinys - projekto metu siekiama Lietuvos gyventojams, ypatingą dėmesį skiriant probleminėse teritorijose gyvenantiems asmenims, suteikti kokybiškus kompiuterinio raštingumo įgūdžius, tokiu būdu padedant jiems prisitaikyti prie sparčiai kintančių rinkos poreikių. Tikslinės grupės: Į projekto veiklas numatoma įtraukti dirbančiuosius ir bedarbius kaimo vietovių gyventojus. Iš jų:

 • Kelmės rajono savivaldybė 350 dalyvių
 • Jonavos rajono savivaldybė 1650 dalyvių
 • Lazdijų rajono savivaldybė 350 dalyvių
 • Druskininkų savivaldybė. 50 dalyvių
 • Mažeikių savivaldybė 900 dalyvių
 • Rokiškio rajono savivaldybė. 275 dalyvių
 • Skuodo rajono savivaldybė 150 dalyvių
 • Šalčininkų rajono savivaldybė 75 dalyvių
Numatyti rezultatai: Apmokyta 5200 tikslinės grupės dalyvių. Kompiuterinio raštingumo mokymuose įgytos žinios ir įgūdžiai padės projekto dalyviams prisitaikyti prie sparčiai kintančių darbo rinkos reikalavimų, konkuruoti darbo rinkoje, paskatins mokytis informacinių ir komunikacinių technologijų bei jas naudoti darbe ir kasdieninėje veikloje. Dirbantiesiems gyventojams mokymai suteiks pridėtinę vertę ir paties dirbančiojo profesinei kvalifikacijai. Bedarbiai, norintys keisti ar gauti geriau apmokamą darbą gebės dalyvauti darbo paieškose. Nedirbantiems tikslinės grupės dalyviams kompiuterinio raštingumo mokymai suteiks naujų resursų darbo paieškai, padėsiantys greičiau įsidarbinti darbo rinkoje.

Projekto kodas
SFMIS Nr.VP1-1.1-SADM-07-K-01-050

Projekto vykdymo laikotarpis
2010 - 2016

Finansavimo šaltinis
Europos socialinio fondo agentūra

Koordinatorius
“Politehnica” University Of Timisoara

Partneriai

Baltic Education Technology Institute

Projekto tikslai
Patobulinti pagrindinių žinių apie informacijos technologiją lygį ir asmeninių kompiuterių bei jų taikomosios programinės įrangos panaudojimo kompetencijos lygį, siekiant padidinti kaimo gyventojų užimtumą, ypatingą dėmesį skiriant vyresnio nei 45 m. tikslinės grupės dalyvių įtraukimą į projekto veiklas.

VOCA Extended

2009 - 2011

VOCA Extended- VOCA bei VOCA 2 projektų tęsinys. VOCA bei VOCA 2 projektų pagrindinis tikslas buvo mokyti neįgaliuosius bei jų darbdavius bei ateityje pasiūlyti neįgaliesiems gauti bei išlaikyti savo darbo vietą. Vienas iš projekto rezultatų- parengtas bei pratestuotas mentorių rengimo modelis, skirtas tiek darbdaviams, planuojantiems įdarbinti neįgaliuosius, tiek patiems neįgaliesiems, siekiantiems įsidarbinti.

Projekto pavadinimas
VOCA Extended - Profesinio mokymo bei įsidarbinimo galimybių neįgaliesiems didinimas, naudojant VOCA Europe 2 mentoriavimo modelį

Apie projektą
VOCA Extended- VOCA bei VOCA 2 projektų tęsinys. VOCA bei VOCA 2 projektų pagrindinis tikslas buvo mokyti neįgaliuosius bei jų darbdavius bei ateityje pasiūlyti neįgaliesiems gauti bei išlaikyti savo darbo vietą. Vienas iš projekto rezultatų- parengtas bei pratestuotas mentorių rengimo modelis, skirtas tiek darbdaviams, planuojantiems įdarbinti neįgaliuosius, tiek patiems neįgaliesiems, siekiantiems įsidarbinti. VOCA Extended projekte mentoriams bus pasiūlyti mokymo kursai daugeliu kalbų, be to, bus skatinamas neįgaliųjų teledarbas. Be to, projekte dalyvavę asmenys vėliau patys galės būti mentoriais kitiems žmonėms su negalia, taip skleisime profesinį mokymą, skatinsime neįgaliųjų integraciją į darbo rinką.

Projekto kodas
LdV VOCA 2009-1-TR1-LEO05-08629

Projekto vykdymo laikotarpis
2009 - 2011

Finansavimo šaltinis
Leonardo da Vinci programa

Koordinatorius
Point Proje Ins. Taah. Muh. Ve Tic. Ltd. Sti.

Partneriai

Spanish Confederation Of Education And Training Centres
COOP Institute of Education
Turkish & Belgian Amicable Cultural Association
Gazi University
Association H Foundation For Distance Learning For Disabled People
Baltic Education Technology Institute

Projekto tikslai

MW-Sonet

2009 - 2011

Pagrindinis projekto MW-Sonet tikslas - įtraukti ir skatinti kaimo moterį aktyviai dalyvauti savo bendruomenės gyvenime, tapti kitų moterų bei visos bendruomenės kuratorėmis, pagalbininkėmis, koordinatorėmis. Taip pat siekiama padėti kaimo moteriai lavinti save, integruotis į socialinę infrastruktūrą bei daugiau įtakoti savo socialinę bei ekonominę aplinką.

Projekto pavadinimas
MW-Sonet - Kaimiškųjų vietovių moterų tinklas kaip mentoriavimo priemonė

Apie projektą
Pagrindinis projekto MW-Sonet tikslas - įtraukti ir skatinti kaimo moterį aktyviai dalyvauti savo bendruomenės gyvenime, tapti kitų moterų bei visos bendruomenės kuratorėmis, pagalbininkėmis, koordinatorėmis. Taip pat siekiama padėti kaimo moteriai lavinti save, integruotis į socialinę infrastruktūrą bei daugiau įtakoti savo socialinę bei ekonominę aplinką. Planuojama sukurti tarptautinį kaimo moterų-kuratorių socialinį tinklą, kurio pagalba projekto dalyvės galėtų dalintis savo idėjomis, žiniomis ir įgūdžiais, skatintų bei motyvuotų viena kitą. Šio projekto rezultatai turės teigiamos įtakos kaimo moterų socialinei gerovei, išsilavinimui, bei skatins mokytis visą gyvenimą. Tikime, jog šiuo projektu mes stipriname asmenybes, žemės ūkio verslą ir vietovių socialinę struktūrą, o tai stiprina ir pačią kaimo bendruomenę.

Projekto kodas
LLP-LDV-TOI-2009-LT-0052

Projekto vykdymo laikotarpis
2009 - 2011

Finansavimo šaltinis
Leonardo da Vinci programa

Koordinatorius
Aleksandro Stulginskio Universitetas

Partneriai

Lietuvos Žemės Ūkio Ministerijos Programos „Leader“ Ir Žemdirbių Mokymo Metodikos Centras
Ict Development Bulgaria
Institute Of Communications And Computer Systems
Gazi University
Ed-Consult
Landbunadarhaskoli Islands
Hungarian Telecottage Association
Baltic Education Technology Institute

Projekto tikslai

TeaCamp

2009 - 2011

Projekto tikslas - plėtoti virtualų mobilumą tarp akademinio personalo talkinant jiems parengti ir organizuoti virtualius tyrimus ir mobilumą, gerinant jų virtualaus mobilumo gebėjimus.

Projekto pavadinimas
TeaCamp – Dėstytojų virtualus centras: tyrimai, praktika, taikymas

Apie projektą
TeaCamp projektu siekiama didinti virtualų mobilumą tarp akademinio personalo: padedant aukštojo mokslo institucijoms suvokti būtinus žingsnius pilnaverčiam akademiniam virtualiam mobilumui ir virtualių procesų pripažinimui, suteikiant galimybes akademiniam personalui parengti ir taikyti virtualų mobilumą, nepaisant ekonominių, socialinių ir kitų trukdžių, skatinti tyrėjus taikyti tarptautinių tyrimų praktiką, pademonstruoti institucijos ir studentams atnaujinto ir kokybiško mokymo turinio provalumus, užtikrinant jo pasiekiamumą ir prieinamumą įvairioms mokymosi visą gyvenimą tikslinėms grupėms. Projekto tikslas - plėtoti virtualų mobilumą tarp akademinio personalo talkinant jiems parengti ir organizuoti virtualius tyrimus ir mobilumą, gerinant jų virtualaus mobilumo gebėjimus. TeaCamp projekto metu bus užtikrinta projekto metu sukurtų produktų panauda ir akademinis virtualaus mobilumo pripažinimas.

Projekto kodas
502102-LLP-1-2009-1-LT-ERASMUS-EVC

Projekto vykdymo laikotarpis
2009 - 2011

Finansavimo šaltinis
ERASMUS programa

Koordinatorius
Vytauto Didžiojo Universitetas

Partneriai

Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs
Innovation Centre-Vicerrectorado De Informática-Univ. Oviedo
Universidade De Aveiro
Uniwersytet Jagiellonski
University of Jyväskylä
Baltic Education Technology Institute

Projekto tikslai

HeLPS Transfer

2008 - 2010

HeLPS projekto rezultatų perkėlimas universitetinio švietimo, pouniversitetinio aukštojo mokymo ir aukštosios mokyklos sektoriuose per projekto sukurtų mokymo būdų specializaciją dviejų orientacinių sektorių – kalbinės lokalizacijos ir struktūrinio pritaikymo – poreikiams. pagrindinių HeLPS produktų ir rezultatų bei universitetų ir mokyklų sektorių operatorių mokymas ir orientavimas.

Projekto pavadinimas
HeLPS Transfer – Pagalba aukštajam mokslui bei aukštajai mokyklai

Apie projektą
HeLPS projekto rezultatų perkėlimas universitetinio švietimo, pouniversitetinio aukštojo mokymo ir aukštosios mokyklos sektoriuose per projekto sukurtų mokymo būdų specializaciją dviejų orientacinių sektorių – kalbinės lokalizacijos ir struktūrinio pritaikymo – poreikiams. pagrindinių HeLPS produktų ir rezultatų bei universitetų ir mokyklų sektorių operatorių mokymas ir orientavimas.

Projekto kodas
LLP-LDV/TOI/08/IT/500

Projekto vykdymo laikotarpis
2008 - 2010

Finansavimo šaltinis
Leonardo da Vinci programa

Koordinatorius
Iti “Francesco Giordani“

Partneriai

Kauno Technologijos Universitetas
University Of Bologna - Faculty Of Sciences Of Education
University Of Salerno - Departments Of Informatic Engineering And Applied Mathematics
Gazi University
Point Project Cons. & Eng. Llc
Organization For The Teacher Training Of The Romanian Ministry Of Education
University Politehnica Of Bucharest - Ctanm
Polytechnic University Of Bucharest
Consortium Hermes
University Of Malmo
Baltic Education Technology Institute

Projekto tikslai
Projekto pabaigoje „HeLPS Transfer“ realizuos šiuos produktus:

 • Pouniversitetinės magistrantūros studijų programos, skirtos HeLPS profesionalų mokymui, skirtos konkrečiam kiekvienos partnerystės šalies absolventų tikslui.
 • e-DD&P metodika, konsoliduota atsižvelgiant į partnerystę.
 • e-Stage aplinka, pritaikyta kiekvienos partnerystės šalies kalbomis ir organizaciniuose modeliuose.
 • Kyga pavadinimu „Nuo didaktikos iki e-didaktikos – projektų valdymo pastraipa, modeliai ir metodai“ su pridedamu CD-ROM, išleistu visomis partnerystės kalbomis, tiek popierine, tiek e-knygos formatu.
 • Išleisti knygą pavadinimu „Nuo didaktikos iki e-Didaktikos“ su pridedamu kompaktiniu disku visomis lokalizavimo kalbomis, tiek popierine, tiek e-knygos formatu.
 • eDD&P metodikos ir e-Stage sistemos taikomieji įrankiai visomis kalbomis, kurios skiriasi nuo italų ir anglų.
 • e-Stage Web lokalizuotas visomis partnerystės kalbomis, kurios skiriasi nuo italų ir anglų.
 • Seminaro planas universitetų instruktoriams ir mokytojams bei aukštųjų mokyklų mokytojams su susijusia medžiaga iniciatyvoms įgyvendinti.
 • Seminarai, skirti universitetų instruktoriams ir mokytojams: po vieną arba du kiekvienai partnerystės šaliai.
 • Universitetų profesoriams skirti seminarai: po vieną arba du kiekvienai partnerystės šaliai.
 • „HeLPS for High Training and High School“ portalas visomis partnerystės kalbomis.

TuCoDe

2007 - 2009

Projekto tikslas- perkelti vengrų telekotedžuose teikiamų VIPT administratorių mokymų patirtį Lietuvai, adaptuojant bei pritaikant Lietuvai e. mokymosi kursą, papildant jį gerosios praktikos pavydžiais iš Bulgarijos, Suomijos bei Vengrijos. Projekto partneriai taip pat turės galimybę dalintis gerąja patirtimi bei praturtinti savo iki šiol teikiamus mokymus VIPT vadybininkams Europos šalių (projekto partnerių) sukurtais video pavydžiais.

Projekto pavadinimas
Viešųjų interneto prieigos taškų administratorių kompetencijų vystymas

Apie projektą
Projekto tikslas- perkelti vengrų telekotedžuose teikiamų VIPT administratorių mokymų patirtį Lietuvai, adaptuojant bei pritaikant Lietuvai e. mokymosi kursą, papildant jį gerosios praktikos pavydžiais iš Bulgarijos, Suomijos bei Vengrijos. Projekto partneriai taip pat turės galimybę dalintis gerąja patirtimi bei praturtinti savo iki šiol teikiamus mokymus VIPT vadybininkams Europos šalių (projekto partnerių) sukurtais video pavydžiais.

Projekto kodas
LLP-LDV-TOI-2007-LT-0008

Projekto vykdymo laikotarpis
2007 - 2009

Finansavimo šaltinis
Leonardo da Vinci programa

Koordinatorius
Baltic Education Technology Institute

Partneriai

Viešieji Interneto Prieigos Taškai
Institute For Technology And Development
Hungarian Telecottage Association
University of Vaasa
University Of Aegean

Projekto tikslai

 • Adaptuoti Vengrijos telekotedžų vadybos bei menedžmento curriculum bei e. mokymo kursą, pritaikyti jį Lietuvos reikmėms;
 • Papildyti bei praplėsti e. mokymosi kursą video medžiaga;
 • Atlikti pilotinį VIPT administratorių bei vadybininkų mokymą (ateityje šie apmokyti administratoriai bus VIPT mokymų kuratoriai bei e. mokymosi kurso dėstytojai);
 • Teikti kuravimo paslaugas;
 • Skleisti gerąją praktiką bei dalintis VIPT vadybos bei administravimo patirtimi;
 • Skleisti interneto prieigos taškų idėją projekto partnerių šalyse bei visoje Europoje.

Re-Mark

2008 - 2010

Pagrindinis projekto ReMark tikslas – pritaikyti verslumo e. mokymosi paketą prie potencialių žiniomis grįstų verslininkų – daugiausia mokslininkų, taip pat studentų ir jaunų absolventų, turinčių technologinių/mokslinių žinių, poreikių, išbandyti ir skleisti jį Lietuvoje, Kipre, Slovakijoje ir Suomijoje.

Projekto pavadinimas
Re-Mark - Nuo tyrimų iki rinkos

Apie projektą
Žiniomis grindžiamas verslumas, kuris mokslinių tyrimų rezultatus paverčia parduodamais produktais ar paslaugomis, yra labai vertinamas ir remiamas ES šalių politikoje, nes jis didina bet kurios ekonomikos konkurencingumą ir yra labai svarbus siekiant Lisabonos tikslų. Tačiau intelektinis verslumas Europoje vis dar nepakankamai išvystytas. Daugybė tyrimų rodo, kad verslumo dvasios ir žinių stoka yra vienas iš pagrindinių apribojimų, trukdančių mokslininkams pradėti savo verslą. Pagrindinis projekto ReMark tikslas – pritaikyti verslumo e. mokymosi paketą prie potencialių žiniomis grįstų verslininkų – daugiausia mokslininkų, taip pat studentų ir jaunų absolventų, turinčių technologinių/mokslinių žinių, poreikių, išbandyti ir skleisti jį Lietuvoje, Kipre, Slovakijoje ir Suomijoje. Projekto tikslai apima dabartinio e. mokymosi paketo analizę ir jo pritaikymą tikslinių grupių ir dalyvaujančių šalių poreikiams; e. mokymosi paketo perkėlimas į Lietuvą, Slovakiją ir Kiprą jį verčiant ir patalpinant projekto partnerių interneto svetainėse; tikslinių grupių atliekamas e. mokymosi paketo testavimas ir vertinimas; valorizacijos strategijos įgyvendinimą. Pagrindinis projekto rezultatas – inovatyvus žinių verslumo e. mokymosi paketas, kurį galima rasti internete lietuvių, slovakų, graikų, suomių ir anglų kalbomis. Projekto rezultatai taip pat bus naudojami valorizacijos tikslais (valorizacijos planas, projekto interneto svetainė, lankstinukai ir kt.), padės skatinti projektą ir pritraukti tikslinių grupių atstovus išbandyti ir įvertinti projekto rezultatus. Vertinimas bus pagrindas tobulinti ir pasirengti tolesniam e. mokymosi dokumentų rinkinio naudojimui. E. mokymosi dokumentų rinkinys padės užpildyti verslumo mokymo spragą, skirtą potencialių verslininkų grupei, kuri gali sukurti didelę pridėtinę vertę, žinias ir naujomis technologijomis grindžiamą verslą. Mokslininkai, jauni absolventai ir studentai, turintys puikių mokslinių žinių, įgis papildomų įgūdžių, kurie leis jiems paversti savo žinias komercine nauda plėtojant sėkmingą verslą. Projektas prisidės prie pastangų plėtoti žiniomis grindžiamą verslumą projekto partnerių ir kitose Europos šalyse.

Projekto kodas
LLP-LdV-TOI-2008-LT-0017

Projekto vykdymo laikotarpis
2008 - 2010

Finansavimo šaltinis
Leonardo da Vinci programa

Koordinatorius
Kauno Regioninis Inovacijų Centras

Partneriai

Kauno Technologijos Universitetas
Elfa Ltd.
X-Panel Ltd.
Helsinki School of Economics Small Business Center
Baltic Education Technology Institute

Projekto tikslai

ViCaDiS

2007 - 2009

Pagrindinis projekto tikslas - sukurti laisvai prieinamą ir patrauklią aplinką narių šalių studentams, naudojant jau sukurtus įrankius, kurie galės būti patobulinti keičiantis studentų kartoms.

Projekto pavadinimas
ViCaDiS - Virtualus studentų miestelis

Apie projektą
Pagrindinis projekto tikslas - sukurti laisvai prieinamą ir patrauklią aplinką narių šalių studentams, naudojant jau sukurtus įrankius, kurie galės būti patobulinti keičiantis studentų kartoms. Aprūpinant studentus įrankiais, kuriuos galima naudoti bet kur ir bet kada (wiki, blogai, forumai ir kt.), ViCaDiS skatins universitetų mokymosi programų patrauklumą, gerins mokymosi proceso kokybę, skatinant informacijos bei žinių keitimąsi tarp įvairių universitetų studentų.

Projekto kodas
134039-LLP-1-2007-1-RO-ERASMUS-EVC

Projekto vykdymo laikotarpis
2007 - 2009

Finansavimo šaltinis
ERASMUS programa

Koordinatorius
“Politehnica” University Of Timisoara

Partneriai

University Of Palermo - Department Of Psychology
Visioni Di Di Caro Arch. Ernesta
Bridgeman Srl
University Of Brighton
Jme Associates Ltd
University Of Miskolc
Euro-Contact Business School
Oulu University of Applied Sciences, School of Engineering
Baltic Education Technology Institute

Projekto tikslai

ELVIRE

2007 - 2009

Sukurta programa bus skirta smulkaus ir vidutinio verslo įmonių bei didelių pramonės įmonių esamiems ir būsimiems darbuotojams, jaučiantiems poreikį tobulinti savo praktinius įgūdžius, taip pat profesinio mokymo specialistams, susijusiems su nuotoliniu techniniu mokymu bei mokymo paslaugomis pramonės įmonėse.

Projekto pavadinimas
E. mokymosi galimybės, naudojant virtualią pramoninę sistemą, siekiant sumažinti energijos suvartojimą ir aplinkos taršą

Apie projektą
Sukurta programa bus skirta smulkaus ir vidutinio verslo įmonių bei didelių pramonės įmonių esamiems ir būsimiems darbuotojams, jaučiantiems poreikį tobulinti savo praktinius įgūdžius, taip pat profesinio mokymo specialistams, susijusiems su nuotoliniu techniniu mokymu bei mokymo paslaugomis pramonės įmonėse.

Projekto kodas
2006FR/06/B/P/PP-152505

Projekto vykdymo laikotarpis
2007 - 2009

Finansavimo šaltinis
Leonardo da Vinci programme

Koordinatorius
Ccipa/Ira

Partneriai

K Communication
Madan Parque De Ciencia E Tecnologia Almada/Setubal
University Of Duisburg
Technifutur
Strategisk Företagsledning
University Of Aegean
Baltic Education Technology Institute

Projekto tikslai

 • Padidinti pramoninės gamybos produktyvumą, kokybę ir saugumą, atsižvelgiant į energetinį efektyvumą bei žalingo poveikio aplinkai mažinimą;
 • Padidinti nuotolinio profesinio mokymo pramoninėje srityje efektyvumą.

EUE – Net

2007 - 2010

EUE-Net yra projekto EUI-Net pratęsimas. Tikslas - sukurti Europos universitetų ir pramonės bendradarbiavimo tinklą švietimo, mokslinių pasiekimų ir paslaugų srityje. Tikslinės grupės – studentai ir mokslo darbuotojai įvairių Europos universitetų, įvairių pramonės kompanijų personalas, vadybininkai ir t.t.

Projekto tinklapio nuoroda

Projekto pavadinimas
EUE – Net - Europos universitetų ir pramonės bendradarbiavimo tinklas

Apie projektą
EUE-Net yra projekto EUI-Net pratęsimas. Tikslas - sukurti Europos universitetų ir pramonės bendradarbiavimo tinklą švietimo, mokslinių pasiekimų ir paslaugų srityje. Tikslinės grupės – studentai ir mokslo darbuotojai įvairių Europos universitetų, įvairių pramonės kompanijų personalas, vadybininkai ir t.t.

Projekto kodas
134546-LLP-1-2007-1-RO-ERASMUS-ENW

Projekto vykdymo laikotarpis
2007 - 2010

Finansavimo šaltinis
Socrates programa

Koordinatorius
Transylvanian University Of Brasov

Partneriai

Kauno Technologijos Universitetas
Business Innovation Center of Latvian Electronic Industry (LEBIC)
Rezekne Higher Education Institution
University Of Ljubljana
Basque Country University
Compostela Group Of Universities
Stolt Sea Farm Sa
Technical University of Zvolen
European Association Of Erasmus Coordinators
University Of Cyprus
Centaurus Srl
Consulmarc Sviluppo Srl
Visus Ottica Di Elena Pellaschiar
University Of Trieste
Laboratorio Delle Idee Srl
Smile Toscana
Technical University Of Sofia
Polytechnic Institute Of Porto
Universitade Do Algrave
Technological Educational Institute Of Crete
Technological Educational Institute Of Piraeus – Liaison Office
Leonardo Office Thuringia C/O Technical University Ilmenau
Baden-Württemberg Partnership For The Exchange Of Students, Graduates And Technology Transfer  (Best) At University Of Applied Sciences Karlsruhe
Free University Of Berlin
Odagem Ostim Collaborative R & D Center  Co.
Higher Vocational State School In Gorzow Wlkp.
University Of Bucharest
County School Inspectorate Of Brasov
Tempus Association For Continuing Education
Staffordshire University
Stichting Foundation Icpa Office In Europe
Engineering College Of Copenhagen
Tomas Bata University in Zlín
SUB Cranes, a.s. foundation
Galway-Mayo Institute Of Technology
Iut Paris Jussieu, Universite Paris Vii Denis Diderot
University Of La Rochelle
Mac-Team Aisbl
Europace
Jeunes Entrepreneurs De L Union Europenne
Academy Avignon
University Of Malta
Zbp, Career Center Of Vienna University Of Economics And Business Administration
Amadeus Association
Exit.Is
Corvinus University Of Budapest
Helsinki School of Economics Small Business Center
Swedish Telepedagogic Knowledge Center
Tallinn University Of Technology
Virumaa College Of Tallinn University Of Technology
Asspro Ltd.
My-XML SA
Daedalus Informatics Ltd
Baltic Education Technology Institute

Projekto tikslai

EQUAL-HIGHTWAY

2004 - 2007

Projekto tikslas – Skatinti atvirą darbo rinką asmenims, kurie susiduria su integracijos ar reintegracijos į darbo rinką sunkumais, kuriant Vystymo bendrijos pagrindu adaptyvią, save papildančią, besimokančią ir mokinančią platformą, išbandant ir pritaikant inovatyvias užimtumo skatinimo priemones.

Projekto pavadinimas
EQUAL-GREITKELIS - Vystymo bendrija Klaipėda-Vilnius

Apie projektą
Projekto tikslas – Skatinti atvirą darbo rinką asmenims, kurie susiduria su integracijos ar reintegracijos į darbo rinką sunkumais, kuriant Vystymo bendrijos pagrindu adaptyvią, save papildančią, besimokančią ir mokinančią platformą, išbandant ir pritaikant inovatyvias užimtumo skatinimo priemones. Didinti tikslinių grupių užimtumo galimybes, vystant konceptualiai kuriamą platformą orientavimo ir konsultavimo, socializacijos bei informacinių komunikacijų kryptimis.

Projekto kodas
EQ/2004/1130-04/480

Projekto vykdymo laikotarpis
2004 - 2007

Finansavimo šaltinis
Europ Bendrijų iniciatyva EQUAL

Koordinatorius
Lietuvos Darbo Rinkos Mokymo Tarnyba

Partneriai

Klaipėdos Miesto Savivaldybė
Klaipėdos Universitetas
Pal. J. Matulaičio Socialinis Centras
Pal. J. Matulaičio Šeimos Pagalbos Centras
Profesinio Mokymo Ir Valdymo Institutas
Kauno Petrašiūnų Darbo Rinkos Mokymo Centras
Kretingos Moterų Informacijos Ir Mokymo Centras
Prevencinių Programų Studija „Rafaelis“
Vakarų Lietuvos Verslo Kolegija
Šiaulių Darbo Rinkos Mokymo Ir Konsultavimo Tarnyba
Baltic Education Technology Institute

Projekto tikslai

EVETE

2005 - 2007

Projekto tikslas yra suteikti dėstytojams ir profesijos mokytojams (PM) organizacijose kompetencijas ir galimybę suprasti mokymo individualizavimo procesą, remiantis individualiais poreikiais ir lūkesčiais, o taip pat sugebėjimus valdyti mokymo turinį. Norint tai pasiekti, buvo sukurti nuotolinio mokymosi kursų moduliai pagrįsti mokymosi objektais, kurie leidžia PM dėstytojams ir mokytojams taikyti naujus didaktinius ir pedagoginius metodus.

Projekto pavadinimas
EVETE - Profesinio švietimo ir mokymo įgalinimas gerinant dėstytojų ir profesijos mokytojų e mokymosi kompetencijas

Apie projektą
Projekto tikslas yra suteikti dėstytojams ir profesijos mokytojams (PM) organizacijose kompetencijas ir galimybę suprasti mokymo individualizavimo procesą, remiantis individualiais poreikiais ir lūkesčiais, o taip pat sugebėjimus valdyti mokymo turinį. Norint tai pasiekti, buvo sukurti nuotolinio mokymosi kursų moduliai pagrįsti mokymosi objektais, kurie leidžia PM dėstytojams ir mokytojams taikyti naujus didaktinius ir pedagoginius metodus.

Projekto kodas
LT/05/B/P/PP-171010a

Projekto vykdymo laikotarpis
2005 - 2007

Finansavimo šaltinis
Leonardo da Vinci programa

Koordinatorius
KTU E. Mokymosi Technologijų Centras

Partneriai

Lietuvos Darbo Rinkos Mokymo Tarnyba
Cfli Consorzio Formazione Logistica Intermodal
Cultures And The Institute Of Information Technology Education Public Integrated Research Center
Carl Von Ossietzky University Of Oldenburg Distance Learning Center
University Of Liège
Coedu E. Learning Company
Lapland University Continuing Education Center
Swedish Telepedagogic Knowledge Center
Baltic Education Technology Institute

Projekto tikslai

EUI – Net

2004 - 2007

Projekto tikslai - sukurti Europos tinklą, gebantį suburti ir koordinuoti geresnį bendradarbiavimą tarp universitetų ir pramonės iniciatyvų, skleisti bendradarbiavimo modelius ir viešinti gerosios praktikos pavyzdžius Europoje.

Projekto tinklapio nuoroda

Projekto pavadinimas
EUI – Net - Europos universitetų industrijos tinklas

Apie projektą
Projekto tikslai - sukurti Europos tinklą, gebantį suburti ir koordinuoti geresnį bendradarbiavimą tarp universitetų ir pramonės iniciatyvų, skleisti bendradarbiavimo modelius ir viešinti gerosios praktikos pavyzdžius Europoje.

Projekto kodas
116343-CP-1-2004-1-RO-ERASMUS-TN

Projekto vykdymo laikotarpis
2004 - 2007

Finansavimo šaltinis
Socrates Erasmus programa

Koordinatorius
Transylvanian University Of Brasov

Partneriai

Kauno Technologijos Universitetas
Banking Institution of Higher Education, Riga, Latvia
Business Innovation Center of Latvian Electronic Industry (LEBIC)
Rezekne Higher Education Institution
University Of Maribor, Maribor
Compostela Group Of Universities
Polytechnic Universitary School Of Donostia - San Sebastian, University Of The Basque Country
Centre of Distance Education at Technical University in Zvolen
University Of Cyprus
University Of Sacred Heart
Laboratory Of Ideas
Meccano Spa
Info S.R.L.
H.T.G. - High Technology Group S.N.C.
Enea
Systems & Services, Livorno
Institute Of Population And Social Politic Research
Institute For Development Of Third Sector
Italian Institute For Research In Mountain Regions
Technical University Of Sofia
Uninova - Institute For The Development Of New Technologies
Polytechnic Institute Of Porto
Aditec - Assoc For Technical Develom And Innov.
Universitade Do Algrave
Portuguese Catholic University - College Of Biotechnology
Technological Educational Institute Of Patras
Ivis Information And Telecommunication Systems Llc
Technical Institute Of Thessaloniki
Technical University Of Ilmenau
University Of Applied Science Konstanz
Aachen University Of Applied Sciences
Ankara University
Poznan University Of Technology
State Governed Vocational School For Higher Education (Pwsz), Gorzow Wlp
Polytechnic University Of Bucharest
Astec - Tempus Association For Continuing Education
Chamber Of Commerce And Industry
Canam Steel
Institute For Retraining In Mechanical And Electrical Engineering - Ipimea
Romanian Foundation For Energy And Environment
Staffordshire University
De Monfort University
Henley Management College
Cranfield University
International Excellence Reserve - I.E.R.
Vraa College
Aalborg University, Institute Of Energy Technology
Tomas Bata University in Zlín
Galway-Mayo Institute Of Technology
University Of La Rochelle
University Paris 7
Cerealog Sarl
University Of Bergen
Europace
European Association For Training And Technology Transfer
Catholic University Of Applied Science Koho Sint-Lieven
University Of Malta
Amadeus Association
Technical University Of Iceland
Budapest University Of Economic Sciences & Public Administration
University Of Pecs
Eszterházy Károly College
Tampere University of Technology
Mälardalen University
Tallinn University Of Technology
Mtu Quin
National Technical University Of Athens
Information And Communications Ltd
Daedalus Informatics Ltd
Baltic Education Technology Institute

Projekto tikslai

E-VETE 2

2007 - 2013

Projektu siekiama suteikti T&T profesinio mokymo organizacijoms supratimą ir kompetenciją įvairinti mokymus, remiantis individualiais lūkesčiais ir gebėjimais praktiškai valdyti mokymo turinį naujiems specifiniams sektoriams.

Projekto pavadinimas
EVETE 2 - Profesinio mokymo įgalinimas gerinant mokytojų ir instruktorių e. mokymosi kompetencijas

Apie projektą
E-VETE 2 skirta T&T profesinio mokymo įstaigoms ir jų novatoriško poreikio palengvinimui, kuriant mokymo programas, naudojant IKT priemones ir taikant itin novatoriškas metodikas, kuriant naujus mokymosi vienetus galutiniams naudotojams ir perkeliant EVETE metodiką į naujus specifinius sektorius.

Projekto kodas
LLP-LDV-TOI-2007-LT-0007

Projekto vykdymo laikotarpis
2007 - 2013

Finansavimo šaltinis
Leonardo da Vinci programa

Koordinatorius
Kauno Technologijos Universitetas

Partneriai

Lietuvos Darbo Rinkos Mokymo Tarnyba
The Queen’s University Of Belfast
Reykjavik University
Mimoza Communications Ltd.
University of Lapland
University Of Aegean
Baltic Education Technology Institute

Projekto tikslai
Projektu siekiama suteikti T&T profesinio mokymo organizacijoms supratimą ir kompetenciją įvairinti mokymus, remiantis individualiais lūkesčiais ir gebėjimais praktiškai valdyti mokymo turinį naujiems specifiniams sektoriams.

ReDis

2004 - 2007

Projekto tikslas - kovoti prieš žmonių, negalinčių tęsti savo profesijos karjeros dėl įgyto neįgalumo, socialinę atskirtį, siūlant jiems darbo, nereikalaujančio nuolatinio buvimo darbo vietoje, perspektyvas.

Projekto pavadinimas
ReDis - Neįgalių žmonių perkvalifikavimas informacinių technologijų pagalba

Apie projektą
Projekto tikslas - kovoti prieš žmonių, negalinčių tęsti savo profesijos karjeros dėl įgyto neįgalumo, socialinę atskirtį, siūlant jiems darbo, nereikalaujančio nuolatinio buvimo darbo vietoje, perspektyvas.

Projekto kodas
2004-CZ/04/B/F/NT-168025

Projekto vykdymo laikotarpis
2004 - 2007

Finansavimo šaltinis
Leonardo da Vinci programa

Koordinatorius
Brno University of Technology

Partneriai

Socialinės Integracijos Centras
Rigas Tehniska universitate
Technical University of Košice
Instituto Formazione Operatori Aziendali
Sofia University “St. Kliment Ohridski“
Blgarska Asociacia Ua Rabota Ot Razstojanie
Kladruby Rehabilitation Centre
Spravna vyživa
Baltic Education Technology Institute

Projekto tikslai

PM-CAT

2005 - 2007

Šiuo projektu siekiama geriau suprasti ir įvertinti projektų vadybininkų kvalifikacijas ir kompetencijas sudarant galimybę pateikti, palyginti ir įvertinti projektų vadybininkų įgūdžius atsižvelgiant į projektų turinius, o ne į išankstinę nuomonę.

Projekto pavadinimas
PM-CAT - novatoriškas interaktyvus savikontrolės, mokymosi ir kompetencijos vertinimo įrankis projektų valdymo profesionalams

Apie projektą
Šiuo projektu siekiama geriau suprasti ir įvertinti projektų vadybininkų kvalifikacijas ir kompetencijas sudarant galimybę pateikti, palyginti ir įvertinti projektų vadybininkų įgūdžius atsižvelgiant į projektų turinius, o ne į išankstinę nuomonę. Projekto metu buvo sukurta metodologija ir įrankiai, tiesiogiai susiję su didžiausiu tikslu – projektų valdymo specialybės atestacija ir kitais papildomais kokybės įvertinimo aspektais. Projekto metu buvo pagerinta projektų valdymo mokymų kokybė atsižvelgiant į tarptautinius standartus bei naudojami novatoriški, lankstūs ir individualizuoti įrankiai įsivertinimui ir mokymuisi. Projektas garantavo dalyvavimą tarptautiniame profesinio ugdymo tinkle vykdant IPMA (Tarptautinės projektų valdymo asociacijos (International Project Management Association)) veiklas, sukūrė naują projektų valdymo gerinimo metodiką ir susiejo ugdymo sistemą su profesinės kvalifikacijos reikalavimais, nustatytais nacionalinės kompetencijos standartuose (NCB).

Projekto kodas
LT/05/B/F/PP-171015

Projekto vykdymo laikotarpis
2005 - 2007

Finansavimo šaltinis
Leonardo da Vinci programa

Koordinatorius
ISM Vadybos Ir Ekonomikos Universitetas

Partneriai

Lietuvos Projektų Vadybos Asociacija
University Of Maribor, Maribor
Vienna University Of Economics And Business
Nova Distance
Baltic Education Technology Institute

Projekto tikslai

 • Nustatyti projektų valdymo mokymo metodikų trūkumus;
 • Atlikti tyrimą apklausiant Lietuvos įmones ir organizacijas apie egzistuojančios projektų valdymo profesijos poreikius ir praktikas;
 • Įvertinti galimybę pritaikyti Tarptautinius kompetencijos standartus (International Competence Baseline (ICB)) nacionaliniams kompetencijos standartams (National Competence Baseline (NCB));
 • Panaikinti projektų valdymo kompetencijos ugdymo trūkumus;
 • Sukurti interaktyvų internete veikiantį įrankį PM CAT, skirtą projektų valdymo studentų kompetencijos ugdymui, savikontrolei, įvertinimui ir vystymui.

Iniciatyvos

robo

Smarttech academy

sta-logo

Smart Tech Academy - programavimo ir kompiuterinio raštingumo neformaliojo ugdymo akademija 1-12 klasės moksleiviams.

Nuo 2020 m. rudens mūsų užsiėmimus galėsite lankyti ne tik Vilniuje, bet ir Klaipėdoje, Kaune bei virtualiose klasėse.

Akademijos veiklos tikslai:

 • praturtinti moksleivių laisvalaikį
 • padėti įgyti kvalifikuotą kompiuterinį ir informacinį raštingumą
 • padėti atrasti savo talentus
 • suteikti moksleiviams galimybę susipažinti su moderniomis mokymosi priemonėmis
 • įgytas žinias įtvirtinti pažangiomis informacinėmis technologijomis
 • suteikti tvirtą pagrindą tolimesnėms studijoms ir savarankiškam darbui bei palengvinti adaptavimąsi informacinėje visuomenėje

Užsiėmimų metu ugdome šias moksleivių kompetencijas:

 • skaitmeninį raštingumą
 • mokėjimą mokytis
 • kūrybiškumą
 • loginį ir analitinį mąstymą
 • komandinį darbą
 • komandinį darbą
 • pasitikėjimą savimi ir savo idėjomis
planet
Kviečiame apsilankyti akademijos svetainėje
sta ranka