Apie

Beti Tikslas

Istorija

2003

Baltijos edukacinių technologijų instituto įkūrimas

Pradėjome dalyvauti tarptautinėje konferencijoje „ALTA - Pažangios mokymosi technologijos ir aplikacijos“

2004

Pirmas tarptautinis projektas „EUI-Net – European Universities and Industry Network“

Įkurta savaitgalinė Vilniaus kompiuterininkų mokykla (VKM)

Tapome Nacionalinės distancinio mokymosi asociacijos nariais

2011

Pradėjome dalyvauti struktūriniuose fonduose. Sėkmingas verslo kelias

2013

Įstojimas į Nacionalinę Skaitmeninę Koaliciją. BETI atstovė ilgą laiką buvo „Mokyklų bendruomenės“ darbo grupės vadove

2014

Įsteigta asociacija „Inovatyvus Moksleivių Papildomo Ugdymo Tinklas (INPUT)“

2017

Siekiant įgyti tarptautiškumo, pasiūlyti moksleiviams tarptautinius konkursus ir bendradarbiavimą - VKM pakeitė pavadinimą į "Smart Tech Academy"

Dalyvavimas tarptautiniuose moksleivių konkursuose. Pasirašyta sutartis su Ventspilio m. savivaldybės skaitmeninimo centru dėl bendradarbiavimo organizuojant „VENTSPILS IT CHALLENGE“

Pradėti rengti kasmetiniai „DIGITAL GIRLS: rock IT On“ renginiai, skirti paminėti tarptautinę merginų ir technologijų dieną

2020

Įgyvendintas „Bendruomenių įtinklinimo projektų konkursas“

BETI atstovė tapo Nacionalinės skaitmeninės koalicijos darbo grupės „Moterys ir technologijos“ vadove

2021

BETI vykdomi projektai pristatyti tarptautiniame renginyje „Digital skills in Lithuania as an engine for accelerated recovery“, kurį organizavo Lietuvos Nacionalinė Skaitmeninė Koalicija kartu su Europos komisijos skaitmenine koalicija „Digital Skills and Jobs Coalition“

2022

Einamieji metai...

... istorija tęsiasi.

Siekiniai

Moksline, metodine ir praktine veikla įgyvendinti ir palaikyti informacinėmis telekomunikacinėmis technologijomis (toliau - ITT) grindžiamą mokymą ir mokymąsi, skirtą subalansuotai švietimo, mokslinės, socialinės ir ekonominės plėtros politikai Lietuvoje

Siekti sudaryti demokratiško, prieinamo ir savarankiško lavinimosi sąlygas visiems visuomenės piliečiams, įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą paradigmą, plėtojant nuotolinio mokymosi veiklos iniciatyvas, kuriant mokomąją, metodinę, konsultacinę ir informacinę paramos sistemą

Siekti, kad Instituto veiklos srityse būtų kuriamos, platinamos ir kuo plačiau taikomos šiuolaikinės informacinės telekomunikacinės sistemos ir kitos modernios technologijos

Skatinti informacinėmis technologijomis pagrįstą projektų ir procesų valdymą, bendradarbiaujant su organizacijoms ir asmenimis, siekiantiems užtikrinti savo veiklos efektyvumą ir teikiamų paslaugų kokybę

Uždaviniai

Vykdyti

mokslinius tiriamuosius darbus švietimo, naudojant ITT, socialinės ir ekonominės plėtros srityse

Tirti

Lietuvos galimybes integruotis į globalias švietimo, ekonomines ir kitokias pasaulio šalių struktūras

Analizuoti

šalies švietimo, socialinius ir ekonominius procesus, nustatyti plėtros tendencijas ir apie tai informuoti visuomenę bei valstybės valdymo struktūras

Tirti ir kurti

IKT grįstus mokymosi būdus ir priemones, siekiant mokymo bei mokymosi procesų efektyvumo ir kokybės

Kurti ir plėtoti

švietimo paslaugų sistemą, teikti metodinę, konsultacinę bei informacinę pagalbą nacionalinėms ir tarptautinėms institucijoms, diegiančioms ir taikančioms savo veikloje ITT

Vystyti ir teikti

švietimo paslaugas įvairiems rinkos segmentams, plėtoti visuomenės (vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų) kompetenciją bei tęstinio mokymosi galimybes, naudojant modernias švietimo technologijas

Kurti ir diegti

informacines sistemas, skirtas veiklos procesų efektyvumui didinti

Skleisti

informaciją ir žinias apie naujas informacines technologijas, jų panaudojimą bei finansavimo šaltinius

Vykdyti

švietėjišką veiklą, teikti konsultacijas ir paslaugas nacionalinių ir tarptautinių projektų rengėjams ir vykdytojams

Inicijuoti ir dalyvauti

nacionaliniuose bei tarptautiniuose projektuose

Dalyvauti

giminingų nacionalinių ir tarptautinių asociacijų veikloje

Propaguoti

vietinį ir tarptautinį bendradarbiavimą

Nuotraukos

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image