RUDISNET: Network for social inclusion of people with disabilities in The EU rural areas through mentoring and leadership training program

Paskelbė gerda - Ket, 01/07/2021 - 19:35
Projekto pavadinimas

RUDISNET: Neįgalių asmenų socialinės įtraukties tinklas ES kaimo vietovėse, vykdant mentorystės ir lyderystės mokymo programą (RUDISNET: Network for social inclusion of people with disabilities in The EU rural areas through mentoring and leadership training program)

Projekto kodas
2020-1-ES01-KA204-082423
Projekto vykdymo laikotarpis
2020-2023
Finansavimo šaltinis
Erasmus+ Strateginė Partnerystė
Koordinatorius
Apie projektą

Pagrindinis neįgaliųjų socialinės įtraukties tinklo ES kaimo vietovėse, vykdant mentorystės ir vadovavimo mokymo programą (EU- RUDISNET) tikslas yra sukurti Europos tinklą, skirtą neįgaliųjų socialinei integracijai, kuriant ir įgyvendinant novatorišką programą, skirtą skatinti bendradarbiavimą ir pilietinių partnerysčių formavimą kaimo vietovėse. Šis tinklas mokys neįgalius suaugusius, taip prisidedant jų integravimo kaimo vietovėse, nes jiems tenka mažiau galimybių ir trūksta informacijos dėl jaučiamos dvigubos diskriminacijos.

Projekto tikslai

- Individualiai ir kolektyviai didinti kaimo vietovių žmonių, turinčių negalią, pasitikėjimą savimi ir jų integraciją.
- Nustatyti esamus žmonių su negalia, kurie gyvena kaimo vietovėse, poreikius ir informacijos apie socialinius išteklius bei kitas šių piliečių galimybes trūkumą, pripažinti šių žmonių mokymo poreikius, susijusius su lyderyste ir pilietiniu dalyvavimu kiekviename regione, kuriam taikoma programa.
- Aptikti geriausią neįgaliųjų socialinės įtraukties kaimo vietovėse praktiką, sukurtą kiekviename Europos regione, kuriam taikomas šis projektas.
- Pabrėžti neįgaliųjų mokymo ir lyderystės tobulinimo bei kitų įgūdžių svarbą, turint omenyje, kad tai turi būti įgalinimo procesas, leidžiantis asmeniui įgyti gebėjimus, skatinant bendradarbiavimą ir vadovavimą pilietinės partnerystės formavimui. Šis procesas yra priemonė ginti savo teises ir pašalinti kliūtis, kurios trukdo jų socialiniam įsitraukimui.
- Parengti naujovišką tarptautinį mokymo kursą, skirtą suaugusiųjų žmonių su negalia švietime dirbantiems žmonėms. Tai leis sukurti naują turinį vadovavimo, lyderystės ir kitų minkštųjų įgūdžių tobulinimui, kad šie neįgalieji kaimo vietovėse galėtų būti įtraukti ir aktyvūs visos visuomenės nariai.
- Įgyvendinti mokymo kursus, skirtus ugdyti lyderystės ir kitas minkštųjų įgūdžių kompetencijas ir taip ugdyti metodus žmonėms su negalia iš kaimo vietovių.
- Viešinti rezultatus, mokymus ir priemones nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu.