EPF

Paskelbė admin - Tre, 11/08/2017 - 14:25
Projekto pavadinimas

Lietuva – pabėgėlių galimybių šalis

Projekto vykdymo laikotarpis

2014 - 2015

Finansavimo šaltinis

Europos pabėgėlių fondas (2013 m. programa)

Koordinatorius

Pabėgėlių priėmimo centras, Lietuva

Apie projektą

Projektas „Lietuva – pabėgėlių galimybių šalis“ yra skirtas sumažinti prieglobstį gavusių užsieniečių priklausomumą nuo valstybės paramos, išspręsti pagrindines prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos į darbo rinką problemas, didinti galimybes integruotis kultūriniu ir socialiniu požiūriu, taikyti trūkstamas aktyvias integracijos priemones, tobulinti PGU informavimo sistemą, informuoti visuomenę.

Projekto veiklos

Socialinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai

Bus organizuojami grupiniai užsiėmimai socialinių įgūdžių lavinimo klausimais. Užsiėmimų metu PGU bus testuojami dėl asmeninių gebėjimų, gaus informaciją apie naujas socialinių įgūdžių lavinimo metodikas ir jų pritaikymo buityje ir bendruomenėje galimybes, sprendžiant pasirūpinimo savimi klausimus (kaip taupyti, ekonomiškai gyventi, higienos, tvarkymosi įgūdžiai, vaikų auklėjimo klausimai, etiketo pagrindai) įvairaus lygio komunikavimo būdus, dalyvavimo socialiniuose tinkluose praktiką, virtualios komunikacijos metodus. .

Teisininko konsultacijos

Projekto įgyvendinimo metu bus teikiamos konsultacijos teisiniais klausimais keliuose Lietuvos miestuose. Teisininkai konsultuos PGU darbo teisės, sutarčių sudarymo, išsilavinimo ir turimos kvalifikacijos dokumentų pripažinimo klausimais; CK nuostatų, žalų atlyginimo klausimais, ginčų sprendimo klausimais, atsižvelgiant į PGU individualius poreikius ir atvejus. Konsultacijų metu bus papildomai teikiama informacija apie darbo teisę ir pagrindines CK nuostatas, atsižvelgiant į ankstesnių metų konsultacijų poreikį.

Psichologo konsultacijos

Projekto įgyvendinimo metu bus teikiamos individualios ar/ir grupinės psichologo konsultacijos. Psichologas konsultuos PGU jų psichologinių problemų, nepasitikėjimo savimi, motyvacijos kėlimo, potrauminio streso sindromo įveikimo, šeimos santykių ir kt. klausimais atsižvelgiant į PGU individualius poreikius ir atvejus.

Pažintinės išvykos

Numatoma, kad projekto metu bus suorganizuotos 3 pažintinės išvykos. Kelionės parengtos siekiant patenkinti kuo įvairesnius PGU poreikius – socialinės adaptacijos naujoje aplinkoje, integracijos į darbo rinką, psichologinės adaptacijos, kultūros pažinimo ir švietimo. Dauguma PGU neturi pakankamai kalbinių lietuvių kalbos įgūdžių, įskaitant rusų ir anglų kalbas, todėl eilinės pažintinės išvykos, kurių metu yra daugiau pasakojimo apie istoriją, Lietuvos kultūrą ir pan. nėra tinkamos PGU, kadangi PGU labiau adaptuojasi prie aplinkos per įspūdžius, naudingas pramogas bei naujų patirčių suvokimą. Tai skatina juos savarankiškai ieškoti klausimų, pasakoti kitiems PGU, ką jie matė, skatina savarankišką domėjimąsi Lietuvos kultūra, lankytinomis vietomis, integracija į darbo rinka.

Asmens sveikatos priežiūros paslaugos

Planuojama projekto metu suteikti PGU medicinines paslaugas pagal PPC medicinos priežiūros tarnybos gydytojo ir Ruklos ambulatorijos odontologo rekomendacijas.

Profesiniai lietuvių kalbos užsiėmimai suaugusiems Centre

Bus organizuojami PGU profesiniai lietuvių kalbos užsiėmimai. Užsiėmimai bus organizuoti pagal paklausias specialybes, pagal PGU poreikį.  Šis poreikis yra nustatytas atsižvelgiant į 2013 m. praktiką.

Kompiuterinio raštingumo užsiėmimai

Bus vedami užsiėmimai PGU kompiuterinio raštingumo klausimais. Bus sudaryta programa, apimanti teorinį ir praktinį mokymą. Planuojama organizuoti užsiėmimus individualiai ir grupėse (užduodant skirtingas užduotis kiekvienam PGU, teikiant bendrą teorinę  informaciją). 2014-2015 m. veikla bus vykdoma, atsižvelgiant į darbuotojo ir prieglobstį gavusių užsieniečių rekomendacijas, įvertinus 2013 m. praktiką (bus parinkti nauji metodai ir priemonės).

Informacijos kabineto ir bibliotekos paslaugos

Informacinio kabineto ir bibliotekos veikla bus vykdoma, atsižvelgiant į darbuotojų ir prieglobstį gavusių užsieniečių rekomendacijas, įvertinus 2013 m. praktiką (bus parinkti nauji metodai ir priemonės).

Suorganizuoti papildomi lietuvių kalbos mokymai PGU savivaldybėse

Bus suorganizuoti papildomi lietuvių kalbos mokymai. Baigę lietuvių kalbos mokymus savivaldybėse PGU laikys valstybinį lietuvių kalbos egzaminą.

Suorganizuoti LR Konstitucijos pagrindų mokymai PGU savivaldybėse

Bus suorganizuoti LR Konstitucijos pagrindų mokymai. Mokymų metu bus siekiama suteikti PGU žinias apie jų teises ir pareigas kaip prieglobstį gavusių užsieniečių skirtingai nuo LR piliečių, jų teises (ne)dalyvauti rinkimuose, referendumuose, žinias, kaip pasinaudoti teisėmis į žmogaus laisvės neliečiamumą, žmogaus privataus gyvenimo neliečiamumą, teisę kreiptis į teismą, teisę išpažinti savo religiją (ne)viešai, teisę į socialinę apsaugą ir saugias darbo sąlygas, vietos savivaldų, teismų funkcijas ir pan. Šios žinios yra būtinos PGU siekiant savarankiškumo, saugumo, užtikrinant lygiavertį gyvenimą kartu su LR piliečiais ir jų motyvaciją dalyvauti visuomeniniame Lietuvos gyvenime. Baigę LR Konstitucijos pagrindų mokymus savivaldybėse PGU laikys valstybinį LR Konstitucijos pagrindų egzaminą.

Suorganizuotas įvadinis seminaras ,,Mokymasis visą gyvenimą“

Bus suorganizuotas įvadinis seminaras skirtas PGU, kurie toliau mokysis nuotolinėse studijose „Kasdienės e. paslaugos PGU“. Jo metu bus pristatytas pats projektas, e. paslaugų mokymų specialistas pristatys mokymosi visą gyvenimą koncepciją, aptars pavyzdžius, po to pristatyta nuotolinių studijų „Kasdienės e. paslaugos PGU“ e. knyga, jos skyriai, pateikti patarimai kaip mokytis, kaip bendrauti mokantis, kaip atlikti praktines užduotis. Dalyviai turės galimybę patys išbandyti e. knygą, bus atsakyta į jų klausimus. Akivaizdinis susitikimas prieš nuotolines studijas – būtinas įvykis, kuris žmones motyvuoja, supažindina su būsimomis studijomis, padeda įveikti galimus mokymosi pradžios sunkumus.

Nuotolinės studijos „Kasdienės e. paslaugos PGU“

Bus suorganizuotos nuotolinės studijos „Kasdienės e. paslaugos PGU“ – tai savarankiškas darbas su e. knyga internete. Mokymų tikslas – suteikti pabėgėliams žinių ir praktinių įgūdžių tikslingai naudotis internetu, kuriame gausu e. paslaugų – pradedant e. mokymusi ir baigiant e. bankininkyste bei e. darbu. Kursų dalyviams nurodoma šią medžiagą studijuoti kompiuterių klasėje arba savo asmeniniuose kompiuteriuose ir mobiliuose įrenginiuose, jeigu yra interneto ryšys. Mokymosi pabaigoje besimokantieji laiko testą, kurį sėkmingai išlaikę gauna baigimo pažymėjimą. Baigę šiuos mokymus PGU bus pasirengę tikslingai naudotis pagrindinėmis e. paslaugomis, kurios svarbios jų kasdieniame gyvenimo, taipogi įgis įgūdžių tolesniam tobulėjimui – mokymuisi visą gyvenimą, o tai svarbu kokybiškai integracijai Lietuvoje.

Suorganizuotas baigiamasis seminaras ,,E-paslaugos PGU“

Bus suorganizuotas vienas baigiamasis seminaras PGU, skirtas aptarti nuotolinių studijų eigą, rezultatus, išlaikytą baigiamąjį testą, pasidalinti nuomonėmis ir įspūdžiais. Seminaro metu bus pristatytos naujos e. mokymosi galimybės, susijusios su mobiliaisiais įrenginiais, kas turėtų paskatinti PGU neapsiriboti buvusiais mokymais, o tobulėti nuolat.

Profesinis mokymas

Bus  suteikiamas profesinis mokymas. Mokymas bus organizuotas pagal individualius PGU poreikius, suteikiant maksimalias sąlygas mokytis profesijos profesinio mokymo įstaigose. Pasibaigus profesiniams mokymas PGU įgis profesinę kvalifikaciją ir gaus tai patvirtinantį pažymėjimą.

Etnokultūrinės parodos

Planuojama organizuoti 6 parodas. Parodas planuojama organizuoti mokyklose, kultūrų centruose ir pan. Parodų metu lankytojai bus supažindinami su tautiniais kostiumais, muzika, šokiais, valgiais. Prieš kiekvieną organizuojamą renginį muzikos dėstytojas padės PGU paruošti meninę programėlę šventėms, prireikus išmokys PGU muzikos instrumentų grojimo pagrindų. Skirtingų tautybių PGU atstovaus skirtingas kultūras, nes vienai parodai reikės paruošti mažiausiai dviejų šalių tautinius patiekalus, prezentaciją apie šalies kultūrą ir meninę programą (šokiai, dainos). Vienas bus atsakingas už Afganistano, Pakistano šalių kultūrų pristatymą ir bendravimą, bendradarbiavimą su anglakalbiais PGU. Kitas bus atsakingas už Čečėnijos, Baltarusijos, Ukrainos šalių kultūrų pristatymą ir bendravimą, bendradarbiavimą su rusakalbiais PGU.

Švenčių vaikams ir suaugusiems organizavimas (Kalėdos, Užgavėnės, Velykos)

Planuojama suorganizuoti 3 šventes: Kalėdos-Naujieji Metai., Užgavėnės ir Šv. Velykos. Jos bus organizuojamos Centre, dalyvaujant ne tik PGU, bet ir vaikams iš mokyklų, globos namų.

Pasaulinė pabėgėlių diena

Planuojama suorganizuoti Pasaulinės pabėgėlių dienos minėjimą 2015 m. Pabėgėlių priėmimo centre. Šventės metu bus pristatyti tautiniai patiekalai. Tautinius patiekalus gamins Centre gyvenantys PGU. Planuojama Pasaulinės pabėgėlių dienos šventės metu dalyviams pristatyti ir projekto metu sukurtus projektus, vykdytas veiklas ir įteikti suvenyrus su projekto atributika. Profesionalus muzikos mokytojas padės PGU sukurti muzikinę programą Pasaulinei pabėgėlių dienai.

Veikla su vaikais

Veikla bus vykdoma relaksacijos kambaryje, sporto salėje, fojė, vaikų užimtumo kambaryje. Veiklos metu bus teikiama pagalba vaikams ruošiant namų darbus, organizuojamos įvairios varžybos, konkursai, viktorinos, popietės su filmų peržiūra ir kt.

Meninių gebėjimų ugdymo veikla

Projekto metu beveik kiekvieną mėnesį bus organizuojami renginiai, kuriems reikia paruošti meninę programą.

Tikimasi, kad projekto rezultatais galės pasinaudoti ir paties vykdomo projekto metu sudalyvauti mažiausiai 60 tikslinės grupės atstovų; taip pat – apie 40 įvairių visuomenės atstovų (įskaitant socialinę integraciją vykdančių įstaigų darbuotojus). Be to, projekto rezultatai, pvz., sukurtas interneto svetainės modulis, specialistų ataskaitos ir rekomendacijos, ryšiai su profesinio mokymo įstaigomis, e-paslaugų mokymų modulis, PGU intelektinis kapitalas, įgytas profesinių mokymų metu, turės išliekamąją vertę kelerius metus projektui pasibaigus. Dauguma projekto veiklų yra skirta plačiajai auditorijai ir projekte dalyvaujančių Lietuvos visuomenės narių skaičius nėra ribojamas.

Be to, projekto veiklose turės galimybę sudalyvauti beveik visi prieglobstį gavę užsieniečiai, dalyvaujantys integracijos programoje Centre ir savivaldybių teritorijose bei tie, kurie nebegauna valstybės paramos socialinei integracijai.