SVK

Paskelbė admin - Tre, 11/08/2017 - 14:25
Projekto pavadinimas

Sėkmingo verslo kelias

Projekto kodas

ŠMM-07-K-03-027

Projekto vykdymo laikotarpis

2011 - 2014

Finansavimo šaltinis

Europos socialinis fondas

Koordinatorius

Baltijos edukacinių technologijų institutas, Lietuva

Partneriai
Apie projektą

Projekto veiklos:

Verslumo mokymai dėstytojams. Daugelis dėstytojų nėra mokęsi verslumo, todėl jie ne visada naudoja tinkamą verslumo mokymo metodą arba mąsto, kad jų dėstomas dalykas neturi nieko bendro su verslumu. Tam, kad dėstytojai geriau suprastų verslumo ugdymą, jo siekius, metodus ir turinį, numatoma vykdyti dėstytojų mokymus bei skleisti informaciją apie įvairias galimybes ir metodus, skirtus remti verslumu grindžiamą mąstymą. Mokymų tikslas – dėstytojams suteikti koučingo, komandinio darbo organizavimo, konfliktų sprendimo, inovatyvių mokymosi metodų taikymo praktinių įgūdžių ir juos išbandyti drauge su studentais. Baigę mokymus dėstytojai bus pasirengę vadovauti studentų praktikai verslo įmonėse ir bendradarbiavimui su mentoriais, o taip pat pasibaigus projektui dėstytojai užtikrins verslumo projekto tęstinumą naujiems studentams.

Verslumo mokymai mentoriams. Tinkamai parengti mentoriai – svarbi įgyvendinamo modelio dalis. Jeigu mentoriai nebus parengti, gali nepakakti vien jų turimų gebėjimų, žinių ir įgūdžių studentų praktikai organizuoti. Mokymų tikslas – mentoriams suteikti koučingo, mentoriavimo, verslumo ugdymo, žinių ir gebėjimų. Baigę mokymus mentoriai bus pasirengę priimti į praktiką studentus, konsultuos studentus jų praktikos darbo vietoje metu bei vykdys praktinius verslumo ugdymo mokymus, naudodami verslo pavyzdžius iš savo įmonės veiklos sričių.

Verslumo mokymai studentams. Įgyvendinat verslumo modelį siekiama ugdyti studentų verslumą ir aktyvinti nuosavo verslo kūrimo ketinimus pasitelkiant inovatyvų aukštųjų mokyklų ir socialinių bei verslo partnerių bendradarbiavimą, naudojant mokymosi metodus, orientuotus į studentų kūrybiškumo ir bendrųjų gebėjimų plėtotę, taikant studijų aplinkos įvairovę, mentoriavimą. Mokymų tikslas – ugdyti studentų asmeninius, techninius verslumo bei verslo vadovavimo gebėjimus, suteikti žinias, reikalingas verslininkui, gebėjimus panaudoti įvairias technologijas, analizuoti realius verslo atvejus bei  situacijas ir mokymąsi nugalėti rizikos faktorius panaudojant analitines technikas ir inovatyvius metodus. Modelis suteikia studentams patirties, leidžia pritaikyti teoriją ir integruoti skirtingas funkcines veiklos sritis, reikalauja komandinio darbo, didesnio įsitraukimo į realią darbo rinką, motyvuoja studentus ir leidžia sėkmingai ugdytis verslumą bei pamatyti sprendimų pasekmes. Baigę mokymus studentai bus pasirengę praktikai verslo įmonėse, kur tęs mokymąsi darbo vietoje.

Verslumo ugdymo modelio taikymas įmonėse. Po mokymų ciklo studentai pradeda praktiką verslo įmonėse, kur praktinę pagalbą verslumo ugdymo srityje teikia mentorius. Verslumui ugdyti taikomas verslo praktinis mokymas, mentoriaujant tikros verslo įmonės darbuotojui, sudaro puikias galimybes studentui stebėti ir dalyvauti darbuotojų valdymo, apskaitos, pirkimų, pardavimų ir rinkodaros valdymo srityse ir vykdant verslo veiklos procesus vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais norminiais dokumentais. Verslo įmonių darbuotojai (mentoriai), taikydami inovatyvų verslumo ugdymo modelį, padės studentams įgyti verslumo žinių ir gebėjimų praktikos vietose.

Verslumo ugdymo informacinė sistema. Projekto įgyvendinimo metu bus sukurta verslumo ugdymo modelio įgyvendinimo aplinka - informacinė sistema, kurioje bus pateikiami asmeninių gebėjimų ir savybių įsivertinimo testai, neformaliojo mokymo programos verslumo ugdymui, verslumo ugdymo imitacinio modeliavimo programos ir žaidimai, asmeniniai vartotojų pasiekimų aplankai (portfolio), konsultavimo, bendra­vimo, bendradarbiavimo ir kitos priemonės, skirtos užtikrinti studentų verslumo ugdymą bei sklandžią praktikos proceso eigą. Verslumo ugdymo informacinė sistema išplės esamų bei šiuo metu kuriamų kitų praktikos sistemų funkcionalumą, suteikdama jų vartotojams galimybes pasinaudoti verslumo ugdymo modelio priemonėmis. Tiek besimokantieji tiek ir verslo įmonių atstovai bus kviečiami komunikuoti bei bendradarbiauti socialiniame tinkle, kur galės pasidalinti verslumo žiniomis, įgūdžiais ir netgi sumodeliuoti naujas verslumo idėjas bei planus pagal turimą modelio struktūrą. Sistemoje taip pat bus sukurtos atviros sąsajos, leidžiančios integruoti institucines duomenų bazes bei akademines informacines sistemas. Informacinės sistemos eksploatavimas užtikrins sėkmingą projekto veiklų vykdymą bei rezultatų viešinimą.

Individualios studentų praktinės konsultacijos. Įgyvendinamame modelyje teorinis mokymas derinamas su aktyvia savarankiška veikla. Studentai savo žinias gilins ir virtualioje erdvėje – mokysis savarankiškai e. mokymosi sistemoje, kuomet bus stiprinami studentų verslumo praktiniai įgūdžiai. Vienas iš svarbiausių savarankiško mokymosi uždavinių – verslo imitacinis modelis, imituojantis įmonę ir jos išorinę aplinką bei verslo plano rengimas. Studentų savarankiško darbo metu, atliekant komandinio darbo užduotis verslo imitaciniame modelyje bei rengiant verslo planą, bus teikiamos Lietuvos verslo ekspertų bei dėstytojų individualios praktinės konsultacijos. Konsultavimui bus naudojama verslumo ugdymo informacinė sistema, studentai galės naudotis virtualia aplinka Moodle, Skype, e. paštu, vaizdo konferenciniu ryšiu. Pagal studentų poreikį taip pat bus teikiamos akivaizdinės konsultacijos.

Ispanijos ir Airijos užsienio ekspertų konsultacijos. Projekte įgyvendinant FAS modelio pritaikymą Lietuvos aukštosioms mokykloms dalyvaus Airijos bei Ispanijos ekspertai taikantys savo šalyse FAS modelį. Užsienio ekspertai organizuos verslumo ugdymo praktinius mokymus bei pateiks verslo pavyzdžius studentams jų praktikų metu. Planuojamas įgyvendinti verslumo ugdymo modelis yra paremtas inovatyviais mokymosi metodais, tokiais, kaip vaidmenų žaidimai, verslo imitavimas, darbas komandose ir kiti aktyvūs mokymosi metodai, kurie yra paremti praktine įmonių veiklos patirtimi. Taip pat numatoma taikyti ir mišrų studentų mokymąsi – interaktyvūs testai, vaizdo medžiaga bus pateikiama Moodle virtualioje mokymosi aplinkoje. Įgyvendiname modelyje diegiant inovatyvius mokymosi metodus taip pat bus naudojamos ir praktinės įmonių įgyvendinančių FAS modelį veiklos situacijos bei atvejai.

Studentų stažuotės verslo įmonėse/asociacijose. Savarankiškas darbas turės būti baigiamas parengtu pirminiu verslo planu, kuris bus vertinamas ekspertų informacinėje sistemoje. Vėliau organizuojami verslo idėjų konkursai. 45 atrinkti nugalėtojai gauna stažuotes į Airijos ir Ispanijos verslo įmones arba asociacijas. Stažuočių ataskaitos bus pateikiamos informacinėje sistemoje, numatoma paskatinti studentus rašyti stažuotės tinklaraščius, kuriuos galėtų komentuoti kiti studentai bei dėstytojai ir mentoriai. Po stažuočių studentai patobulins savo verslo planus ir bus pasirengę pristatyti juos praktinės mugės metu.   

Studentų praktinė mugė. Mentoriai ir dėstytojai, dalyvaujantys projekto veiklose, vertins studentų, dalyvavusių stažuotėse, verslo idėjas, paremtas praktiniais pavyzdžiais, kurios bus pristatomos darbdaviams, socialiniams partneriams bei visuomenei, organizuojamos studentų praktinės mugės metu. Studentų verslo idėjos taip pat bus vertinamos konsultacijas teikusių užsienio ekspertų - verslo idėjas jie vertins informacinėje sistemoje. Po projekto veiklų pasibaigimo bus įgyvendinti 2 verslo planai.

Projekto tikslai
  • stiprinti studentų verslumo praktinius įgūdžius, pasitelkiant sėkmingai užsienio šalyse įgyvendintą FAS verslumo ugdymo modelį, pritaikyti jį pagal Lietuvos aukštųjų mokyklų mokymosi programas. Lietuvos aukštosiose mokyklose siekiama diegti inovatyvius verslumo ugdymo modelius, atitinkančius rinkos poreikį bei žiniomis grindžiamos ekonomikos ir mokymosi visą gyvenimą poreikį. Įgyvendinat verslumo modelį, siekiama ugdyti studentų verslumą ir aktyvinti nuosavo verslo kūrimo galimybes, pasitelkiant inovatyvų aukštųjų mokyklų ir socialinių bei verslo partnerių bendradarbiavimą.