About us

Baltijos edukacinių technologijų institutas (BETI) įsteigtas 2003 metais, siekiant apjungti informacinių ir švietimo technologijų srityje sukauptą profesionalią patirtį ir gebėjimus bei plėtoti šių technologijų pritaikymą įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą paradigmą.

Tikslai
 • Moksline, metodine ir praktine veikla įgyvendinti ir palaikyti informacinėmis telekomunikacinėmis technologijomis (toliau - ITT) grindžiamą mokymą ir mokymąsi, skirtą subalansuotai švietimo, mokslinės, socialinės ir ekonominės plėtros politikai Lietuvoje

 • Siekti sudaryti demokratiško, prieinamo ir savarankiško lavinimosi sąlygas visiems visuomenės piliečiams, įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą paradigmą, plėtojant nuotolinio mokymosi veiklos iniciatyvas, kuriant mokomąją, metodinę, konsultacinę ir informacinę paramos sistemą

 • Siekti, kad Instituto veiklos srityse būtų kuriamos, platinamos ir kuo plačiau taikomos šiuolaikinės informacinės telekomunikacinės sistemos ir kitos modernios technologijos

 • Skatinti informacinėmis technologijomis pagrįstą projektų ir procesų valdymą, bendradarbiaujant su organizacijoms ir asmenimis, siekiantiems užtikrinti savo veiklos efektyvumą ir teikiamų paslaugų kokybę

Uždaviniai
 • Vykdyti mokslinius tiriamuosius darbus švietimo, naudojant ITT, socialinės ir ekonominės plėtros srityse
 • Tirti Lietuvos galimybes integruotis į globalias švietimo, ekonomines ir kitokias pasaulio šalių struktūras
 • Analizuoti šalies švietimo, socialinius ir ekonominius procesus, nustatyti plėtros tendencijas ir apie tai informuoti visuomenę bei valstybės valdymo struktūras
 • Tirti ir kurti ITT grįstus mokymosi būdus ir priemones, siekiant mokymo bei mokymosi procesų efektyvumo ir kokybės
 • Kurti ir plėtoti švietimo paslaugų sistemą, teikti metodinę, konsultacinę bei informacinę pagalbą nacionalinėms ir tarptautinėms institucijoms, diegiančioms ir taikančioms savo veikloje ITT
 • Vystyti ir teikti švietimo paslaugas įvairiems rinkos segmentams, plėtoti visuomenės (vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų) kompetenciją bei tęstinio mokymosi galimybes, naudojant modernias švietimo technologijas
 • Kurti ir diegti informacines sistemas, skirtas veiklos procesų efektyvumui didinti
 • Skleisti informaciją ir žinias apie naujas informacines technologijas, jų panaudojimą bei finansavimo šaltinius
 • Vykdyti švietėjišką veiklą, teikti konsultacijas ir paslaugas nacionalinių ir tarptautinių projektų rengėjams ir vykdytojams
 • Inicijuoti ir dalyvauti nacionaliniuose bei tarptautiniuose projektuose
 • Dalyvauti giminingų nacionalinių ir tarptautinių asociacijų veikloje
 • Propaguoti vietinį ir tarptautinį bendradarbiavimą
IT ir moksleiviai

Vilniaus kompiuterininkų akademija (VKA) siekdama suteikti kvalifikuotą kompiuterinį raštingumą bei visapusišką pasirengimą tolimesnėms studijoms Vilniaus miesto ir regiono vaikams, organizuoja savaitgalines studijas 4-12 klasių moksleiviams.

Vilniaus kompiuterininkų akademijoje  yra organizuojamos keturių lygių studijų programos:

 • (4-5 kl.) pradedančiųjų
 • (6-7 kl.) jaunučių
 • (8 kl.) jaunių
 • (9-12) robotų programavimo, verslo vadybos, architektūros, grafinio ir interjero dizaino, drabužių dizaino technologijos, programavimo specializacijos

Vilniaus kompiuterininkų akademija visų Lietuvos miestų ir miestelių 9-12 klasių moksleiviams siūlo ir šiuolaikišką mokymosi būdą - nuotolines studijas. Šiuo metu moksleiviams siūlomos trys nuotolinės studijų programos:

 • jaunojo verslininko e. mokykla (JVeM)
 • tradicinės ir kompiuterinės piešimo technologijos
 • žiniatinklio technologijos ir dizainas

Daugiau informacijos apie Vilniaus kompiuterininkų akademiją galite rasti interneto svetainėje, adresu www.smarttech.lt